Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK ve PLATFORM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ‘Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Next Level A Blok İç Kapı No: 106 Çankaya Ankara Türkiye' adresinde muhkim Global Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi (bundan böyle PLATFORM olarak anılacaktır) ile ………………………………….……………………… adresinde muhkim ………………………………………….. (bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şekilde bir sözleşme imzalanmıştır.   

 

2. TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLER

İş bu sözleşme kapsamında tarafları aşağıda adı ve iletişim bilgileri bulunan yetkili kişiler temsil eder.

 

Yetkili Kişi

Telefon

İletişim

PLATFORM adına;

Hakan Yıldız

0312 504 08 08

info@fonbulucu.com

ÜYE adına;

…………………..

……………………..

………………………

 

3. KAPSAM ve KONU

İşbu Sözleşme ÜYE’nin PLATFORM’a kayıt olması, PLATFORM’un sunduğu hizmetlerden yararlanması ve/veya işlem yapması ve/veya 3 Ekim 2019 Tarih ve 30907 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan ilgili diğer mevzuata göre ÜYE’nin platformda listelenen kampanyalardan pay satın alması süreçlerini kapsar.

 

4. PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

PLATFORM, 27 Ekim 2021 Tarih ve 31641 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kitle Fonlaması Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan ilgili diğer mevzuata göre SPK’na başvurusuna istinaden SPK tarafından listeye alınarak Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

Paya dayalı Kitle Fonlaması faaliyetleri kapsamında PLATFORM, kendisine başvuru yapan Girişimci ve Girişimci Şirketlerinin kampanyalarını ilgili mevzuata göre hazırladığı değerlendirme politikasına tabi tutarak ve Yatırım Komitesi’nce verilen karara istinaden PLATFOM’un internet sitesinde yayınlar.

Üyelik işlemlerini gerçekleştiren ÜYE’ler yayınlanan bu kampanyalardan Girişimci/Girişim Şirketinin çıkarılan paylarını yine Yatırım Komitesince onaylanarak yayınlanan Bilgi Formunda belirtilen bilgi, belge ve şartlar dahilinde inceleyerek satın alarak yatırım yaparlar.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetleri kapsamında Girişimci/Girişim Şirketlerine Yatırım yapılması amacıyla PLATFORM münhasıran halktan para toplama faaliyetleri yürütür.

Toplanan fonlar Girişim Şirketine ilgili prosedür kapsamında aktarılmadan önce Emanet Yetkilimiz Takasbank A.Ş.’de bloke edilir. MKK nezdinde kaydileştirme ve diğer Tebliğ hükümlerinin yerine getirilmesi akabinde Girişim Şirketi’ne aktarılır.

 

5. PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

PLATFORM’da işlem yapmak isteyen ÜYE, Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nu imzalamak zorundadır. Bu risk bildirim formu ile yaptığı yatırımın riskleri kendisine bildirilmektedir. ÜYE, bu formu imzalayarak bu riskleri okuyup, anladığını, Formun bir örneğini aldığını kabul ve beyan eder.

Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nun içeriği şu şekildedir.

 

Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

 

Bu amaçla, lll-35/A.2 sayılı "Kitle Fonlarnası Tebliği"nin 14 üncü maddesinde öngörüldüğü üzere "Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

 

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun, Kurulca Paya Dayalı Kitle Fonlaması faaliyeti yürütmesi uygun görülen platformların yer aldığı listede bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Listede yer alan platformların bilgilerine www.spk.gov.tr  web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız platform ile imzalanacak "Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir:

 1. Platform nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
 2. Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Girişim şirketlerine ve/veya Projelere yapılan yatırımlar, özellikle de yatırılan paranın kısmen veya tamamen kaybedilmesi riski olmak üzere önemli maddi riskler içermektedirler.
 3. Yatırımınızdan herhangi bir getiri elde edemeyebilirsiniz. Yatırımınız herhangi bir mevduat garantisi kapsamında değildir. Ayrıca erken aşama girişimlere yapılan yatırımlar genellikle herhangi bir temettü ödemesi sağlamamaktadır.
 4. Kitle fonlaması yatırımları doğası gereği likit olmayan yatırımlardır. Yatırımınızı herhangi bir zamanda satamayabilirsiniz, satsanız bile yüksek işlem maliyetleriyle karşılaşabilirsiniz.
 5. Girişim şirketinin ve/veya Projenin ticari hedeflerine ulaşamaması riski vardır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların bir göstergesi olmadığı gibi, erken aşama girişimlerde geçmiş performans verisi dahi sunulamayabilir.
 6. İşbu Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kitle fonlaması faaliyetlerinden kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
 7. Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasları uygulanması sırasında Platformun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşmeyi imzalayarak Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. 

 

6. ÜYELİK SÜRECİ ve ÜYELİK ÜCRETİ

 1. Platformumuzda yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler üye olmak ve profillerinde bulunan zorunlu alanları doldurmak zorundadır.
 2. PLATFORM’a 18 Yaşını tamamlamış herkes, Kurumsal şirket ve fonlar Üye olabilir.
 3. Kurumsal Üyelik için kurumu temsil yetkisi aranır.
 4. Kayıt olurken Bireysel üyenin gelir beyan etmemesi durumunda (2022 Yılı itibari ile) bir yıl içerisinde tüm platformlar nezdinde en fazla 150.000 TL tutarında pay alımı gerçekleştirebilir.
 5. Kayıt olurken Bireysel Nitelikli Olmayan üye gelir beyan etmesi durumunda beyan olunan tutarın %10’u kadar bir yıl içerisinde pay alımı gerçekleştirebilir. Ancak bu tutar Bireysel Nitelikli Olmayan üyeler için bir takvim yılı içerisinde her durumda 600.000 TL’yi aşamaz.
 6. Bireysel ve Kurumsal Nitelikli üyeler için pay alım üst sınırı uygulanmaz.
 7. Platformumuza tüm işlemlerin yapılabildiği Standart Yatırımcı Üyeliği tamamen ücretsizdir ve daima bu şekilde olacaktır.

7. HİSSE/PAY ALIMI SÜRECİ UYGULANACAK PROSEDÜR

 1. Bir kampanyadan pay almak isten ÜYE, gerekli kayıt koşullarını sağladıktan sonra seçeceği kampanyadan kendisine tanımlanan sınırlar içerisinde pay satın alabilir.
 2. Pay Satışları veya Ek Pay Satış Hakkı tamamlanana veya Kampanya suresi sona erene kadar kampanya devam eder ve pay alımı online olarak gerçekleşir.
 3. ÜYE tarafından yapılan pay alım ödemeleri Kredi kartı kullanılarak veya havale gönderilerek yapılabilir. Kredi Kartı ödemelerinde Ödeme Sistemleri Kullanım ücreti olarak toplam bedele ödeme esnasında %1,49 ilave edilir.
 4. Pay alımı gerçekleştirilirken Risk Bildirim Formu’nun online olarak okunup imzalanması yasal zorunluluktur.
 5. Kampanyalar için ÜYE tarafından Ön Talep bildirimi yapıldığı takdirde ÜYE’ye PLATFORM tarafından verilen süre içerisinde ödemenin yapılmaması veya eksik yapılması durumunda Ön talep hakkı ortadan kalkar.
 6. Kampanya süresi içerisinde minimum pay satış tutarına ulaşılması durumunda kampanya başarılı kabul edilerek finansal kapanış sürecine geçilir.
 7. Kampanya kapsamında yapılan satışların bedeli İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.‘nde bloke edilecektir.
 8. Kampanya sonunda minimum hedeflenen veya toplam hedeflenen tutara ulaşılmaması durumunda ÜYE tarafından yapılan pay alım ödemeleri Ödeme Sistemleri için ödediği tutar da dahil olmak üzere hiçbir kesintiye uğramadan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından ÜYE’ye iade edilir.
 9. Kampanya sonunda minimum hedeflenen veya toplam hedeflenen tutara ulaşılması durumunda kampanya başarılı olarak kabul edilir. Finansal kapanış süreci başlar ve Girişim Şirketi’nden ÜYE tarafından satın alınan pay Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ÜYE adına kayıt altına alınarak e-posta yolu le bilgi verilir.

 

8. PAYLARIN KAYDİLEŞTİRİLMESİ

Kitle Fonlama Kampanyalarından alınan paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Üye adına kaydileştirilir.

 

9. e-YATIRIMCI ÜYELİĞİ

Platformumuza üyelik esnasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin e-Yatırımcı sistemine üyeliğinin yapılmasını ÜYE peşinen kabul eder.

 

10. PLATFORM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. PLATFORM, kampanya süresince ilgili prosedürü işletmekle sorumludur.
 2. Kampanya sonunda PLATFORM, Kampanya Sahibi’ne her bir ÜYE’nin sağladığı fon tutarı ve bunun karşılığında çıkarılacak payların toplam nominal değerinin bilgisini MKK’ya derhal iletir.
 3. ÜYE’nin kampanyalardan pay satın alabilmesi için gerekli bilgi, destek ve altyapıyı sağlar.
 4. PLATFORM sunulan hizmet nedeniyle hafif ihmal seviyesindeki kusurlarından sorumlu tutulamaz.
 5. Ağır ihmal ve kastın varlığının ispatlanması durumunda ancak bu ihmal ve kasıtla doğrudan bağlantılı olan zararları tazmin ile yükümlüdür.
 6. ÜYE’nin PLATFORM kuralları ve Kampanya prosedürüne aykırı hareket etmesi durumunda platforma erişimini engelleyebilir veya kısıtlayabilir. Bu durumu ÜYE peşinen kabul eder.
 7. PLATFORM, ÜYE ile diğer Üyeleri arasında iletişim kurulabilecek hizmetleri sunar. Bu iletişimden doğabilecek herhangi bir sorundan PLATFORM sorumlu değildir.
 8. ÜYE ile PLATFORM’un diğer Üyeleri arasında yapılan hiçbir hukuki işleme ve/veya sözleşmeye taraf, kefil, garantör, lehtar değildir. Hiçbir şekilde hak ve yükümlülük sahibi değildir. ÜYE ve diğer Üyeleri kendi aralarında yapacakları her türlü sözleşme ve/veya hukuki işlemden sadece kendileri sorumludurlar.
 9. PLATFORM, ÜYE’nin vermiş olduğu tüm bilgileri KVKK kapsamında gerekli izinleri alarak üçüncü kişilerle ve diğer Üyeleri ile paylaşabilecektir. Bu durumu ÜYE peşinen kabul eder.
 10. Kampanyalara yatırım yapan Üyelerin Ad/Soyad, Yatırım Yaptığı Tarih ve Saat ve YAtırım Tutarları, Kampanyanın Yatırımcılar sayfasında listelenir. İşbu sözleşmede kapsamında online olarak Üye/Kayıt olan her ÜYE bu durumu peşinen kabul eder.
 11. Kampanyalara yatırım yapan Üyelerin Ad/Soyad ve Toplam Yatırım Tutarları en fazla yatırım yapan ÜYE'den başlayarak sıralanarak Kayıtlı Yatırımcılar sayfasında yayınlanır. İşbu sözleşmede kapsamında online olarak Üye/Kayıt olan her ÜYE bu durumu peşinen kabul eder.
 12. Tüm ÜYE bilgileri ve ÜYE’ler tarafından sağlanan veriler özel güvenlik duvarları ile korunan veri tabanlarında yedekli saklanmaktadır. Bu bilgilerin PLATFORM’un kontrolü dışında üçüncü şahısların eline geçmesi ve kötü niyetli kullanılmasından PLATFORM sorumlu değildir. Bu durumu ÜYE kabul eder.
 13. ÜYE işbu sözleşmeye ve internet sitesi kullanım kurallarına aykırı hareket etmesi durumunda hiçbir bildirime gerek kalmaksızın PLATFORM işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.
 14. ÜYE’nin, verdiği bilgiler ve belgeler, fotoğraflar, tanıtım filmleri, resimler ve yazılar PLATFORM tarafından reklam ve pazarlama amaçlı kullanılabilir. Bu durumu ÜYE kabul eder.
 15. PLATFORM, sözleşmesi içeriğinde değişikliğe gidebilir. Bu durumda ÜYE’nin kayıtlı e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bu bildirim ile sözleşme hükümlerinin değiştiğini ÜYE peşinen Kabul eder.

 

11. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. PLATFORM Kayıt ve Pay Alım sistemi Merkezi Kayıt Kuruluşu, E-Devlet ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. arasında kurulan entegrasyon sistemi ile çalışmaktadır. Bu sebeple ÜYE’nin tüm işlemleri bu kuruluşlarla çevrimiçi anlık paylaşılmaktadır. Bu paylaşımı ÜYE peşinen kabul eder.
 2. PLATFORM, ÜYE’nin kayıt olurken talep ettiği bilgileri, ÜYE tarafından sağlanan içerikleri, bilgi, belge ve diğer materyalleri üçüncü kişilere gerçek ve hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Eksik ve yanlış beyanlar ve hukuka örf adete aykırı hususlar açısından her ne kadar kontrol edecekse bile bu bilgilerin tüm sorumluluğu ÜYE’ye aittir. Yanlış, yalan ve eksik bilgiler kullanılarak ve bunlara dayanarak herhangi bir başka Üyenin zarar görmesi sorumluluğu ÜYE’ye aittir.
 3. PLATFORM internet sitesini kesintisiz erişilebilir kılmak adına en üst düzeyde özen gösterir, bu konuda tüm önlemleri alır. Ancak, özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri savaş, grev, doğal afet gibi durumlarda sitenin ulaşılamaz olmasını ÜYE kabul eder. Bu kesintilerden kaynaklı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
 4. ÜYE, PLATFORM’un kuralları ve izin verdiği dosyalar dışında herhangi bir yazılım, kod, script, eklenti (add-on) ve benzeri sisteme müdahale edici, sistemin çalışmasını değiştirici veya düzenleyici araç yükleyemez. Bu kuralın istisnası PLATFORM uhdesindedir. Bu durumun oluşmasında ve güvenlik açıklarının ortaya çıkmasında ilgili dosyayı yükleyen ÜYE sorumludur ve PLATFORM’un uğrayacağı zarar ve ziyan için yasal yollara başvurma hakkını doğuracağını ÜYE kabul eder.
 5. Hedeflenen fonun belirlenen süre içerisinde toplanamaması durumunda kampanya başarısız olarak kabul edilir ve toplanan fonlar sahiplerine hiçbir kesinti olmadan iade edilir. Bu durumda PLATFORM sorumlu tutulamaz ve ÜYE tarafından herhangi bir ad altında tazminat talep etme hakkının olmadığını ÜYE kabul eder.
 6. ÜYE, PLATFORM tarafından sunulan tüm alanları kullanım amacına uygun ve sınırlamalara riayet ederek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. ÜYE, yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunmaz. Bu durumun tespiti halinde PLATFORM ÜYE’nin sözleşmesini derhal fesheder ve yasal yollara başvurur. Bu durumda ÜYE’nin yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkı PLATFORM uhdesindedir. ÜYE, PLATFORM’un bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder.
 8. ÜYE 'nin ÜYE'liğini sona erdirme isteme hakkı vardır. Ancak bu isteğini üye olurken doğruladığı e-posta adresi üzerinden platformun info@fonbulucu.com adresine bildirir. ÜYE'lik verilerinin veri tabanlarından silinmesi MKK kayırları ve e-devlet doğrulamaları sebebi ile mümkün değildir. Ancak silme işlemi yerine ÜYE bilgileri anonimleştirilerek KVKK hükümleri doğrultusunda saklanır ve asla üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Bu durumu ÜYE işbu sözleşmeyi imzalayarak kabul eder. 
 9. ÜYE, işbu sözleşmede zikredilen ve edilmeyen yürürlükteki mevzuata aykırı davranışlarda bulunamaz. ÜYE, diğer Üyelere ve PLATFORM çalışanlarına hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlarda bulunamaz. Bu durumun tespiti halinde PLATFORM dilerse işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.
 10. Yürürlükteki ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi’ nde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunamaz. Bu durumun tespiti halinde PLATFORM dilerse işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.
 11. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve telif hakları ile ilgili yürürlükteki diğer mevzuat tarafından korunan eser, yazılım veya materyallerden hak sahiplerinden izin almadan kullanamaz. Böyle bir durumun olması ve tespiti halinde ÜYE tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.
 12. ÜYE, virüs içeren, bozulmuş dosyaları veya başkalarının bilgisayarındaki faaliyetlere zarar veren yazılım ve programları sisteme, sayfasına yükleyemez ve diğer kişilere gönderemez. ÜYE, diğer üyelere spam, junk, istenmeyen mesaj, aynı anda birden fazla üyeye gönderilecek yığın mesaj veya tekrarlanan mesajlar göndererek rahatsız edemez.
 13. ÜYE, kampanya sayfasında olması gereken bilgilerin dışında reklam olabilecek içerik bulunduramaz. ÜYE, PLATFORM içeriğini ve/veya sitede bulunan diğer Üyelere ait içerikleri izin almadan kopyalayamaz, yayamaz ve yayınlayamaz.
 14. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul ederek, işbu sözleşmede bulunan hükümler çerçevesinde kitle fonlaması kampanyalarından pay satın almayı kabul eder. Dolayısı ile bu işlem için tüm hükümleri de kabul etmiş sayılır. Bu hükümlerin hiçbirini yok sayamaz ve değiştirilmesini talep edemez. ÜYE, profil sayfasında bulunan ikamet ve e-posta adreslerinin geçerli bir adres olduğunu ve yapılacak yazışmalarda kanuni olarak kullanılacağını, bu adrese yapılacak herhangi bir tebligatın tebliğ olunup olunmadığına bakılmaksızın kendisine yapılmış sayılacağını ve geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.
 15. ÜYE, PLATFORM’un internet sitesini kullanımından kaynaklı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. ÜYE, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili yasal düzenlemelere ve yürürlüğe girecek değişiklik ve yeni düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
 16. ÜYE, PLATFORM’a gönderilen ve/veya kaydedilen her bilgi, görsel ve mesajın ve her türlü verinin siteye gönderildiği kaynak IP adresinin yürürlükte olan mevzuat gereği ve ahlaka ve hukuka aykırı kullanımı engellemek için kaydedilmekte olduğunu bilir.
 17. ÜYE, bir kampanyadan Platform sistemi üzerinden pay satın almak yerine aynı kampanyadan başka usullerle ve doğrudan pay satın alması durumunda, oluşan bu durumu derhal PLATFORM’a bildirir. Kampanya süresince ÜYE’nin her hangi bir yol ile kampanya sahibi ile doğrudan temasa geçerek pay satın alması durumunda PLATFORM üzerinden satın almış sayılır. ÜYE’nin bilgi vermemesinden kaynaklı bu durumun tespiti halinde SPK’nın 5237 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde suç ihbarında bulunulabileceğini bilir, bu durumu kabul eder.
 18. ÜYE kendisine mevzuat çerçevesinde bir takvim yılı içerisinde tanınan pay alım tutarlarını aşamaz. Aşması durumunda sorumluluk kendisine aittir.
 19. ÜYE tüm bilgi ve belgelerde verdiği tüm bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu Kabul ve beyan eder.
 20. ÜYE, bir kitle fonlama kampanyasından aldığı paylar neticesinde kampanya sahibi ile doğrudan kurulan bir ortaklık ilişkisi içerisine girer. PLATFORM bu ortaklık ilişkisi içerisinde yer almaz ve bir sorumluluk üstlenmez. ÜYE tarafından yapılan yatırımın tüm sorumluluğu ve riski kendisine ait olup, PLATFORM’u hiçbir şekilde sorumlu tutamayacağını peşinen kabul eder.

 

12. SÖZLEŞMENİN FESHİ

PLATFORM hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak bu sözleşmeyi feshedilebilir. 

 

13. GİZLİLİK

PLATFORM, ÜYE’nin PLATFORM’a aktardıkları tüm bilgilerin hassasiyetle kullanılmasının ÜYE için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bununla ilgili gerekli tedbirleri alır. ÜYE’ye ait kişisel verileri, mevzuatın izin verdiği haller dışında ve ÜYE’nin izni olmaksızın işlenmez, üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Ancak ÜYE’nin kendisi, yatırımları, projesi ve/veya girişim şirketi ile ilgili bilgilerin PLATFORM çalışanları, Yatırım Komitesi, MKK, Emanet Yetkilisi Kurum, Devlet Kurumları ve Sermaye Piyasası Kurumu ile paylaşılması, işlenmesi ve gerekli hallerde ÜYE ile telefon, posta, kısa mesaj gibi yöntemlerle iletişim kurulması bu hükümden müstesna olup ÜYE, belirtilen amaçlarla kişisel verilerinin işlenmesine ve ticari iletişime bu sözleşmeyi imzalayarak izin vermiş sayılır.

 

14. GEÇERLİ KAYITLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda PLATFORM’un kayıtları geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacaktır. Delil sözleşmesi niteliğindeki bu hükmü taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

15. YETKİLİ MAHKEME

Uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

16. SÖZLEŞMENİN TARİHİ ve GEÇERLİLİK SÜRESİ

16 Maddeden ve 7 sayfadan ibaret olan İşbu sözleşme ……………………. Tarihinde taraflarca çevrimiçi Kabul Edilip İmzalanmış olup, kabule ilişkin Zaman Damgası loglanmıştır. Sözleşme imza tarihinden itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.

 

 

GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ (PLATFORM)

İMZA (Hakan Yıldız, Genel Müdür) - Online Kabul Edilip İmzalanmış olup, kabule ilişkin Zaman Damgası loglanmıştır.

 

İMZA (ÜYE) - Online Kabul Edilip İmzalanmış olup, kabule ilişkin Zaman Damgası loglanmıştır.

Adına