SPK / Mevzuat Hakkında

Platformumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir.

Şirketimiz Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nca Paya Dayalı Kitle Fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere 08 Nisan 2021 tarihinde listeye alınmıştır. Söz konusu karar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08/04/2021 Tarihli 2021/19 sayılı Bülteninde yayınlanmıştır. Karara ulaşma için tıklayınız veya SPK tarafından listeye alınan platformları görmek için burayı tıklayınız.

 

Tüm hazırlıklarımızı yoğun bir çalışma ve azimle tamamlayarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile yazılım entegrasyonunu başarı ile gerçekleştirip ülkemizde bu alanda bir ilki başardık.

 

Girişimci ekosisteminde güvenli ve hızlı yatırım yapabilmeyi amaçlayan yatırımcıların heyecanla beklediğini biliyoruz. Aynı heyecanı biz de yaşıyoruz. Artık herkesin 1 TL ile dahi kolayca yatırımcı olabileceği bu sistem sayesinde girişimciler de daha kolay ve daha hızlı bir şekilde faizsiz finansmana ulaşabilecek. Aynı zamanda yatırımcılar da birikimlerini değerlendirirken sistem içerisinde bulunan paydaşlar sayesinde daha güvenli işlem yapabilecekler.

 

Paya Dayalı Kitle Fonlama Sistemi ile Girişimcilerin, KOBİ’lerin, AR-GE ve İnovasyon çalışmaları yapanların finansmana erişmede, bankalar, melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcıların yanında bu alternatifi daha çok benimseyeceklerini biliyoruz. Hatta, sistemin hızlı ve kolay oluşu, teminatsız ve maliyetin çok daha düşük oluşu, banka kredilerine alternatif olarak bir borçlanma içermediğinden faizsiz oluşu sebepleri ile girişimcilerin birinci alternatifinin olacağına inancımız tam.

 

MEVZUATIMIZ

 

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU

Kanun No: 6362                                                                                               Kabul Tarihi: 6/12/2012

 

İzahname hazırlama yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Kurulca onaylanması zorunludur. (Ek cümle: 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 108 inci maddesi ile) Diğer kanunların yardım ve bağış toplanmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanması, Kurulca faaliyet izni verilen kitle fonlama platformları aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu Kanunun izahname ya da ihraç belgesi hazırlama yükümlüğüne ilişkin hükümlerine tabi değildir.

 

Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması

MADDE 16 – (1) (Değişik birinci cümle: 28/11/2017-7061/109 md.) Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan ortaklıklar hariç olmak üzere pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine de tabi olurlar.

 

Kitle fonlama platformları

MADDE 35/A- (Ek madde: 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi ile) (1) Kitle fonlama platformları, kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşlardır.

(2) Kitle fonlama platformlarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Kuruldan izin alınması zorunludur. Bu platformların kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine, çalışanlarına, her bir fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleri ile girişim şirketleri tarafından toplanabilecek paranın azami limitine ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslar ile toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(3) Kitle fonlama platformlarının hukuka aykırı faaliyet ve işlemlerinde uygulanacak tedbirler için bu Kanunun 96 ncı madde hükümleri kıyasen uygulanır.

(4) Kitle fonlaması ve buna bağlı yapılan işlemler ile kitle fonlama platformları bu Kanunun 37 nci ve 38 inci maddesi kapsamında değerlendirilmez. Bu faaliyetler bu Kanunun borsalar, piyasa işleticileri ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ile ilgili hükümlerine tabi değildir.

(5) Kitle fonlaması platformları ve kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan kişiler ile bunlara fon sağlayanlar arasındaki ilişkiler genel hükümlere tabidir.

  

27 Ekim 2021 Tarih ve 31641 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanarak Yürürlüğe Giren

KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ (III – 35/A.2) 'ne ulaşmak için burayı tıklayınız.