Kişisel Verileri Koruma Politikamız

Kişisel Verileri Koruma Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamızın amacı GLOBAL KİTLE FONLAMASI PLATFORMU A.Ş.’ nin tâbi olduğu ulusal, uluslararası ve sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standartların gereklerini yerine getirmekten, ortak çalışılan kurum ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,  iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliğini tehdit edebilecek vakaları engellemek veya hasar riskini minimize etmektir.

 

Bu bağlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak ISO 27001:2013 standardına uyumlu olması hedef alınmıştır.

 

Bu politika, GLOBAL KİTLE FONLAMASI PLATFORMU A.Ş. bünyesindeki tüm bilgi varlıklarını ve bilgiye bağlı oluşan değerlerini kapsamaktadır.  Platformu kullanan kişi, kurum veya kuruluşlara ait istemcilerin donanımlarından ve yazılımlarından kaynaklanan güvenlik sorunları bu politikanın kapsamında değildir.

Sorumluluk

Bilgi Güvenliği Birimimiz; Şirketimiz ve platformlarımızın kullanıcılarının bilgi varlıklarına yönelik risklerin bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve koruma sistemlerinin aktif ve en üst seviyede tutulmasından sorumludur.

Taahhüt

GLOBAL KİTLE FONLAMASI PLATFORMU A.Ş. aşağıdakileri taahhüt eder;

  • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  • Bilginin bütünlüğünü, gizliliğini ve yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı,
  • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması için mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetlerini sunmayı,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin TS ISO/IEC 27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kaynakların tahsis edilmesini, kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
  • Kurumun güvenilirliğini ve imajını korumayı,
  • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla gerek görüldüğünde yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı taahhüt eder.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen kaydedilir, depolanır, muhafaza edilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, sınıflandırılabilir, üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılabilir, yurtdışında değerlendirilebilir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tüm Kişisel Verileriniz, Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. tarafından verilen hizmetler için ilgili mevzuata uygun olarak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla işlenmektedir. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) ve 5.1.2018 tarihli 30292 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) kapsamında kayıt ve üyelik işlemleriniz ile platformda gerçekleştirdiğiniz diğer kampanya düzenleme ve pay satın alma işlemleriniz için Platformumuz, Merkezi Kayıt Kuruluşu, E-Devlet Altyapısı ve Takasbank A.Ş. tarafından işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılıp paylaşılmadığını öğrenme, verilerinizin eksik veya hatalı işlenmiş olması halinde düzeltme isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olması durumunda ve işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması halinde, verilerinizin silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme, verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında şirketimiz veri sorumlusu ile temasa geçebilmenizi teminen globalfon@hs01.kep.tr e-posta adresi hizmetinize sunulmuştur. 6698 Sayılı Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında aşağıda bulunan formu doldurarak dilediğiniz konuda başvuru yapabilirsiniz. Gerekli incelemeler başvuru sürecini takiben başlayarak yasal süre içerisinde gerekli cevaplar tarafınıza bildirilecektir.

 

Ayrıca 6698 sayılı Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında dilediğiniz hakkınızı kullanmak için talebinizi yukarda belirtilen e-posta adresine aşağıda bulunan formu doldurarak veya Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 Next Level A Blok No:106 Çankaya Ankara adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek veya iadeli taahhütlü mektup ile de başvuru yapabileceğinizi bildirmek isteriz.

 

Veri Sorumlusu: Emre Akkaya

Adres: Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 Next Level A Blok No:106 Çankaya Ankara

E-posta adresi: emre.akkaya@fonbulucu.com

 

BAŞVURU FORMU