Değerlendirme Politikamız

GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.
DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç 

Madde 1 - Bu politikanın amacı, Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş.’e ilgili mevzuata uygun olarak başvuru yapan Girişimci veya Girişim Şirketinin Bilgi Formunun onaylanmasına ve Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) Ek-2’de asgari unsurları belirlenen fizibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak objektif değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren Yatırım Komitesi değerlendirmesine ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu politika kampanyaların yayını için gerekli değerlendirmeleri kapsar ve Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş.’nin merkez ve şubeleri ile diğer örgüt birimlerinde uygulanır. 

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Politika, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Madde 4, Madde 16, Madde 35/A ve  Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.10.2019 tarihli 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) yayınları esas alınarak hazırlanmış ve yine ilgili mevzuat gereği Platform Yönetim Kurulu kararına bağlanarak Kamuoyuna Platform web sitesi üzerinden sürekli olarak duyurulmuştur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 – Politika kapsamında yer alan tanımlar şu şekildedir.

 1. Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş.: Kitle Fonlama Platformu (Platform)
 2. Girişimci: Projesine kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri,
 3. Girişim şirketi: Türkiye’de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı bulunan anonim ortaklıkları,
 4. Kampanya: Bir girişim şirketinin veya projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformlar üzerinden kamuya duyurulmasını,
 5. Kampanya Sayfası: Bir girişim şirketine veya projeye ilişkin olarak platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını,
 6. Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
 7. Kitle Fonlaması: Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını,
 8. Kitle Fonlaması Bilgi Formu (Bilgi formu): Projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilen ve standartları Kurulca belirlenen formu,
 9. Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
 10. Pay: Girişim şirketinin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti,
 11. Paya Dayalı Kitle Fonlaması: Pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını,
 12. Proje: Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini,
 13. Tanıtıcı Bilgiler: Platformlar tarafından kampanyalara ilişkin olarak her türlü iletişim aracıyla kamuoyu ile paylaşılan iş fikri özeti, girişim şirketinin ticaret unvanı ve merkez adresi, girişim şirketinin yöneticilerinin veya girişimci ve ekibinin adı, soyadı ve geçmiş tecrübeleri, hedeflenen ve toplanan fon tutarı, belirlenen ve geriye kalan kampanya süreleri, varsa fon sağlayan yatırımcı sayısı ve kampanyayı destekleyen nitelikli yatırımcıların unvanları gibi genel nitelikteki özet bilgileri,
 14. Teknoloji Faaliyeti: Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini,
 15. Üretim Faaliyeti: Yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir iş modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi faaliyetini,
 16. Yatırım Komitesi: Girişim şirketine veya girişimciye ait projeye ilişkin hazırlanan fizibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan kitle fonlaması bilgi formunu onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi,
 17. Proje Danışmanı: Platforma başvuruları ön değerlendirmeye tabi tutan ve Bilgi Formu’nu Yatırım Komitesi’ne sunulmaya hazır hale getirilmesi için Proje Danışmanlığı veren Girişimci veya Girişim Şirketine Platform tarafından atanan kişidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GİRİŞİMCİ ve/veya GİRİŞİM ŞİRKETİNE DAİR HÜKÜMLER

Kabul Edilecek Projeler

Madde 5 – Platform ’a yapılan başvurularda ilgili mevzuata uygun olarak, Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyeti yürütmek için kaynak ihtiyacı olan iş fikirleri değerlendirmeye alınır.

Verilen Bilgilerin Doğruluğu

Madde 6 – Başvurularda paylaşılan tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğu kabul edilir. Gerekli durumlarda verilen bilgi ve/veya belgeleri tevsik edecek ek belgeler istenir.

Girişimci ve Girişim Şirketi’ne Dair Ön Değerlendirme

Madde 7 – Platform ’a başvuran Girişimci veya Girişim Şirketi’ne derhal bir Proje Danışmanı atanır.

Madde 8 - İlk değerlendirme bu aşamada yapılır ve Madde 5’te belirtilen duruma uygun olmayan başvurular bu aşamada reddedilir. Bu durum gerekçelerin belirtildiği bir e-posta ile başvuru sahibine bildirilir.

Madde 9 - Ön onayı geçen başvuru sahipleri Proje Danışmanının yönlendirmeleri ile Yatırım Komitesi’ne sunulmak üzere gerekli hazırlıkları yapar.

Başvuru ve Kitle Fonlaması Bilgi Formunda Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler

Madde 10 - Girişimci veya Girişim Şirketi çevrimiçi olarak sunulan başvuru formunu doldurur. Bu formda aşağıdaki maddelerden Girişim Şirketinin daha önce kurulup kurulmadığına göre temin edebildikleri bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurumu tarafından Bilgi Formunda istenen diğer bilgi ve belgeler bulunur.

 1. Girişiminin Sektörü
 2. Girişiminin Kategorisi
 3. Ürün veya Hizmetlerinin hitap ettiği bölge (Ulusal/Global)
 4. Müşteri sayısı
 5. Son bir yıl içerisinde düzenlediği fatura toplamı
 6. Girişimciyi ve/veya ekibini tanıtıcı bilgiler,
 7. Girişimini ve/veya Girişim Şirketini tanıtıcı bilgiler,
 8. Resmi olmayan proje ortakları ve/veya hissedarına ait bilgiler,
 9. Girişimin ve/veya Girişim Şirketinin web sitesi
 10. Girişimin ve/veya Girişim Şirketinin sosyal medya hesapları ve takipçi sayıları
 11. Girişimini anlatan fotoğraf, video, çizim ve metinler,
 12. Mevcut Durum Raporu
 13. SWOT Analizi
 14. Aldığı devlet destekleri
 15. Aldığı Yatırımlar
 16. Beş yıllık İş Planı
 17. Fizibilite Raporu
 18. Pazar Analizi
 19. Rakip Analizi,
 20. Beş Yıllık İşletme Bütçesi
 21. Beş Yıllık Yatırım Bütçesi
 22. Finansal Tablolar (Geçmiş Gerçekleşen ve 5 yıllık Tahminleri içeren)
 23. Girişim Şirketi kurulmuş durumda ise sermaye ve ortaklık yapısı
 24. Kampanya kapsamında satmak istediği hisse miktarı ve pay bedelleri
 25. Nitelikli Yatırımcı için ayrılan pay miktarı 
 26. Finansal Kaynak Talep Tutarı (Fonlama Tutarı)

Yatırım Komitesine Başvurunun Sunulması

Madde 11 – Girişimci ve/veya Girişim Şirketi tarafından Madde 10’da verilen bilgi ve belgeler platform tarafından başvuru sahibine tahsis edilen çevrimiçi alan kullanılarak girilir ve kampanya sayfası düzenlenir. Proje Danışmanı ön onayı ile Yatırım Komitesine sunulur.

Yatırım Komitesinin Oluşumu ve Toplantı Usulü

Madde 12 – Yatırım Komitesi için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Yatırım Komitesi Sekreteryası sorumludur.

Madde 13 – Yatırım Komitesi en az üç üyeden oluşur.

Madde 14 – Yatırım Komitesi üye sayısının çoğunluğunun finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuki, Proje danışmanlığı, teknoloji, sanayi ve ticaret gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip kişilerden oluşur.

Madde 15 – Yatırım Komitesi’nin yalnızca bir üyesi Platform ’un Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilir ve bu üye Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) 6 ‘ncı Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şarta haizdir.

Madde 16 – Yatırım Komitesi’nin en az bir üyesi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip kişilerden seçilir.

Madde 17 – Yatırım Komitesi Üyelerinin tamamı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) 6‘ncı maddesi birinci fıkrasında yer alan şartları sağlar.

Madde 18 - Yatırım komitesinin en az bir üyesi Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) gereğince 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan Bireysel Katılım Yatırımcısı lisansına sahip kişilerden seçilir.

Madde 19 - Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) 62’ncı  Maddesi Birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde Platform Yönetim Kurulu en geç on işgünü içinde bu şartların yeniden sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgeleri Sermaye piyasası Kurulu’na iletir.

Madde 20 - Yatırım komitesi üyeliklerinden herhangi birinin boşalması durumunda, bu durumun gerekçesi platform tarafından yazılı olarak iki işgünü içinde Sermaye piyasası Kurulu’na bildirilir.

Madde 21 - Yatırım komitesinin Kitle Fonlaması Bilgi Formunu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür.

Madde 22 - Yatırım Komitesi Üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının sermaye, denetim ve idari bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları projelere veya girişim şirketlerine ait kampanya başvurularının değerlendirilmesinde oy kullanamazlar.

Madde 23 - Yatırım komitesi üyelerinden herhangi birinin bir girişim şirketinin veya projenin kampanyasının platformda yayımlanma kararına karşı şerh koyması halinde, bu şerhe ve şerhin gerekçesine ilişkin ilgili girişim şirketinin veya projenin kampanya sayfasında açıklama yapılır.

Madde 24 - Yatırım komitesi üyeleri bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri karşılığında girişim şirketlerinden veya girişimcilerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez ve değerlendirdikleri kampanyalara fon sağlayamazlar.

Madde 25 – Yatırım Komitesi Üyeleri başvuruları değerlendirmek üzere çevrimiçi veya fiziksel olarak toplantı yapabilir.

Madde 26 – Yatırım Komitesi Üyeleri başvuruları objektif kriterlere ve hiçbir yönlendirme ve baskıya maruz kalmadan değerlendirir ve yayınlanmasını uygun görmesi durumunda onay verir. Uygun bulmadığı başvurular için gerekçesini yazılı olarak bildirir.

Madde 27 – Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde Girişimci ile yüz yüze görüşür.

Madde 28 - Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde başvuru için Proje Danışmanı vasıtası ile ek bilgi ve belge talep edebilir.

Yatırım Komitesinin Değerlendirme Kriterleri

Madde 29 – Yatırım Komitesi başvuruları öncelikle ilgili mevzuata uygunluğuna göre bir değerlendirme yapar.

Madde 30 - Değerlendirmede objektif kriterlere göre Proje Danışmanı tarafından raporlanan Kampanya Bilgi Formu ve diğer bilgi ve belgelere göre sahip olduğu bilgi ve tecrübesini de kullanır.

Madde 31 – Değerlendirme yaparken Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan teknoloji faaliyet ve/veya bir üretim faaliyeti olmasına ve özellikle İnovasyon içermesini dikkate alır.

Madde 32 – Söz konusu girişime yatırım yapacak olası yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik empati kurar.

Madde 33 – Yatırımcıları korumaya yönelik olarak olası yüksek riskleri öngörür ve bu durumu Kampanya Bilgi Formunda belirtir.

Madde 34 – Başvurunun onaylanması durumunda kaynak sağlanan projenin ulusal çıkarlarımıza hizmet etmesine özen gösterir.

Madde 35 – Ülkemize yurtdışından ithal edilen ürünlerin ikamesi olan ürünlerin üretilmesine yönelik iş fikirlerine özen gösterir.

Madde 36 – İş fikrinin evrensel kurallara uygun olarak din, dil, ırk ve etnik kimlik gözetmeyen bir durumda olmasına dikkat eder.

Madde 37 – İstihdam yaratacak iş fikirlerinin gerçekleşmesinde özen gösterir.

Madde 38 – Alkol, tütün mamulleri, uyuşturucu maddeler, kumar ve kanunen suç teşkil edebilecek iş fikirlerini kabul etmez.

Kampanyanın Kabulü ve Yayına Alınması Usulü

Madde 39 – Yatırım komitesinin üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile başvuru kabul edilmiş sayılır ve yayınlanması için Proje Danışmanı tarafından Platform’a iletilir. Platform tarafından gerekli ön çalışmalar ve işlemler akabinde başvuru fon toplanması için yayına alınır.

Kampanyanın Ret Edilmesi ve Bildirim Usulü

Madde 40 – Yatırım komitesinin Üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi durumunda başvuru kabul edilmemiş sayılır ve ret gerekçesini de içeren bilgiler ile birlikte başvuru sahibine Proje Danışmanı tarafından bildirilir.

Fikri Haklar Hususu

Madde 41 – Platform ’a başvuru yapan Girişimci ve/veya Girişim Şirketi, başvurusunda bulunan tüm bilgi ve belgelerin telif haklarının kendisinde olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır. Aksi bir durumun tespiti durumunda değerlendirmeye alınmaz veya işlem tesis edilmiş ise derhal işlemler iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

Politika ’da Yer Almayan Diğer Hususlar

Madde 42 - Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda Platform tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Politika Hükümlerinde Değişiklikler

Madde 43 - Politika hükümlerini değiştirme yetkisi iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin tavsiyesi ile yönetim kuruluna aittir.

Yürütme

Madde 44 - Bu Politika hükümleri Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş tarafından yürütülür.

Yürürlük 

Madde 45 - İş bu Politika hükümleri Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Yönetim Kurulunun 23 Ocak 2020 tarihli kararı ile kabul edilmiş olup, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.