Bilgi Güvenliği Politikamız

GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM ve HUKUKİ DAYANAK

Amaç 

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş.’nin (bundan sonra Platform olarak anılacaktır) tüm faaliyetlerinde bünyesinde çalışanlar ve ilgili tarafların uyması gereken bilgi güvenliği şartlarının çerçevesini çizmek ve yazılı kurallara ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu politika Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş.’nin merkez ve şubeleri ile diğer örgüt birimlerinde bulunan bilgi sistemleri varlıklarını, bilgi sistemlerine erişim sağlayan personelleri, yazılım geliştirme, satış, kurulum, destek, entegrasyon, eğitim, danışmanlık hizmetlerinin iş süreçleri ile Bilgi sistemlerinin kurulması, işletilmesi, yönetilmesi ve kullanılmasına ilişkin; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve gerektiğinde erişilebilir olmasının sağlanmasına yönelik olarak bilgi güvenliği politikası üst yönetim tarafından hazırlanır ve yönetim kurulu tarafından onaylanır. Onaylanan bilgi güvenliği politikası personele duyurulur. Bu politika, bilgi güvenliği süreçlerinin işletilmesi için gerekli rollerin ve sorumlulukların tanımlanmasını, bilgi sistemlerine ilişkin risklerin yönetilmesine dair süreçlerin oluşturulmasını, kontrollerin tesis edilmesini ve gözetimini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Politika, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.10.2019 tarihli 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) ve 5.1.2018 tarihli 30292 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) esas alınarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TARAFLAR, SORUMLULUKLAR ve BİRİMLER

Sorumluluk ve Yetki

Madde 4 – Bilgi Güvenliği Politikasının güncelliğinin ve sürekliliğinin sağlanmasından BGYS Yöneticisi sorumludur. Bilgi Güvenliği politikasında yapılacak güncellemeler Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında belirlenir ve BGYS Yöneticisi tarafından dokümana yansıtılır. Her güncellemede doküman Üst Yönetim tarafından onaylanır.  

Bilgi Güvenliği

Madde 5 – Bilgi, diğer önemli ticari ve kurumsal varlıklar gibi, bir işletme ve kurum için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği iş sürekliliğini sağlamak, kayıpları en aza indirmek için tehlike ve tehdit alanlarından korur.  Bilgi güvenliği, bu politikada aşağıdaki bilgi niteliklerinin korunması olarak tanımlanır:

 • Gizlilik: Bilginin sadece erişim yetkisi verilmiş kişilere erişilebilir olduğunu garanti etmek,
 • Bütünlük: Bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunu ve yetkisiz değiştirilememesini temin etmek,
 • Erişilebilirlik: Yetkili kullanıcıların, gerek duyulduğunda bilgiye ve ilişkili kaynaklara en hızlı şekilde erişebileceklerini garanti etmek.

Bilgi güvenliği politikası dokümanı, yukardaki korumaları ve gereksinimleri sağlayabilmek için oluşturulmuş denetimlerin uygulanması sırasında kullanılacak en üst seviyedeki prensiplerin belirtildiği dokümandır.

Bilgi Güvenliği Hedefleri ve Amaçları

Madde 6 –  Bilgi Güvenliği Politikası, Platform’un;

 • Çalışanlarına Platform güvenlik gereksinimlerine uygun şekilde hareket etmesi konusunda yol göstermek,
 • Bilinç ve farkındalık seviyelerini artırmak ve bu şekilde Platform’da oluşabilecek riskleri minimuma indirmek,
 • Platform’un güvenilirliğini ve imajını korumak,
 • Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak,
 • Teknik güvenlik kontrollerini uygulamak,
 • Platform’un temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla Platform’un tüm işleyişini etkileyen fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı hedefler.

Bilgi Güvenliği Organizasyonu

Madde 7 – Platform’da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili aşağıdaki şekilde bir organizasyon yapılmıştır.

 • BGYS ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesinden ve geliştirilmesinden BGYS Yönetim Temsilcisi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesinden BGYS Yöneticisi sorumludur.
 • BGYS Yönetim Temsilcisi ve BGYS Yöneticisi, Üst Yönetim tarafından atanır.
 • Kapsam dahilindeki birimlerde BGYS Sorumluları belirlenmiştir. BGYS Sorumluları kendi birimlerindeki Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını takip etmek ve koordine etmekle yükümlüdürler.
 • BGYS’nin işletilmesi, sürdürülmesi gözden geçirilmesi, eylem planı oluşturulması, karar alınması ve uygulanması faaliyetleri bir komite ile yürütülmektedir.
 • Bu anlamda BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi, BGYS Üst Yönetim Temsilcisi, BGYS Yöneticisi, İlgili birimlerden seçilen BGYS Sorumluları’ndan oluşur.
 • BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi İş sürekliliği tatbikat raporlarının değerlendirmesi veya önemli bir güvenlik ihlal olayı olması durumunda da toplanabilir.

Risk Yönetimi

Madde 8 – Platform’un ISO 27001 Risk Yönetim Çerçevesi; Bilgi Güvenliği ve Hizmet Yönetimi risklerinin tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve işlenmesini kapsar. Risk Analizi ve Risk İşleme Planı Bilgi Güvenliği ve Hizmet Yönetimi risklerinin nasıl kontrol edildiğini tanımlar. Risk İşleme Planının yönetiminden ve gerçekleştirilmesinden BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi sorumludur.   

Rol ve Sorumluluklar

Madde 9 –Bu maddede Platform için bilgi güvenliği sorumlulukları tanımlanmaktadır.

BGYS Yönetim Temsilcisi

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi için gerekli kaynak ve sorumluluk tahsislerini gerçekleştirmek,
 • BGYS altyapısını desteklemek ve işleyişini devam ettirmek,
 • Çalışanların BGYS hakkında bilgilenmelerini sağlayacak mekanizmaların işletilmesini sağlamak,
 • Çalışanların bilgi güvenliğine ilişkin olarak karşılaşabileceği riskleri anlaması ve tanıması için eğitici yöntemlerin kullanımını sağlamak,
 • Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik olarak tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasını planlamak ve sağlamak,
 • Güvenlik Politikasını onaylamak ve Platform içinde uygulanmasını sağlamak,
 • BGYS kapsamlı dokümanları onaylamak,
 • BGYS kapsamlı Risk analizi sonucunda ortaya çıkan artık riskleri onaylamak.

BGYS Yöneticisi

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesini sağlamak,
 • Yönetim Gözden Geçirme toplantılarını koordine etmek,
 • BGYS dokümanlarının revizyonunu ve kontrolünü yapmak,
 • BGYS kapsamlı dokümanları onaylamak,
 • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalık eğitimlerinin koordine edilmesi ve eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi,
 • Risk analizi sonuçlarını değerlendirmek, kontrollerin belirlenmesi ve uygulanmasını koordine etmek,
 • Bilgi Güvenliği İhlal olaylarını değerlendirmek ve takibini yapmak,
 • Bilgi Güvenliği ’ne ilişkin Düzeltici ve Önleyici faaliyetleri takip etmek ve kayıtları onaylamak
 • Bilgi Güvenliği Politikası’nı belli aralıklarla gözden geçirmek ve BGYS Yönetim Temsilcisi’nin onaylamasını sağlamak

Birim Sorumluları

 • Bilgi Güvenliği Politikasını bilmek ve uymak,
 • BGYS kapsamında belirlenen uyulması gereken davranışlara riayet etmek,
 • BGYS’nin sağlıklı işlemesi için gerekli görülen önerileri ilgilisine iletmek ve sistemin iyileştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Fark ettiği bilgi sistemleri ile ilgili güvenlik ihlal olaylarını Birim Müdürüne bildirmek,
 • Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitimlerine katılmak.

Üçüncü Taraflar

 • Bilgi Güvenliği Politikasını bilmek ve uymak,
 • BGYS kapsamında belirlenen uyulması gereken davranışlara riayet etmek,
 • Taahhüt ettiği Gizlilik Sözleşmelerine riayet etmek,
 • BGYS’nin sağlıklı işlemesi için gerekli görülen önerileri ve ihlal olaylarını ilgili kişiye iletmek.
 • İlgili Tarafların Gereksinimlerinin Anlaşılması ve İletişim tablosunu uygun hareket etmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESASLAR ve PRENSİPLER

Genel Esaslar

Madde 10 –Bu politika ile çerçevesi çizilen bilgi güvenliği gereksinimleri ve kurallarına ilişkin ayrıntılar, BGYS prosedürleri ile düzenlenir. Platform çalışanları ve 3. taraflar bu prosedürleri bilmek ve çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür. Bu kural ve prosedürlerin, aksi belirtilmedikçe, basılı veya elektronik ortamda depolanan ve işlenen tüm bilgiler ile bütün bilgi sistemlerinin kullanımı için dikkate alınması esastır.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 “Bilgi Teknolojisi Güvenlik Teknikleri (Information Technology Security Techniques) ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Gereksinimler (Information Security Management Systems Requirements)” standartları temel alınarak ve SPK tarafından 5.1.2018 tarihli 30292 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) esas alınarak işletilir.

 

BGYS dokümanlarının gerektiği zamanlarda güncellenmesi BGYS Yöneticisi sorumluluğundadır. Ek, form, talimat gibi dokümanların güncellenmesi ise ilgili birimlerin sorumluluğundadır. Platform tarafından çalışanlara veya 3. taraflara sunulan bilgi sistemleri ve altyapısı ile bu sistemler kullanılarak üretilen her türlü bilgi, belge ve ürün aksini gerektiren kanun hükümleri veya sözleşmeler bulunmadıkça Platform’a aittir.

 

Kritik iş süreçlerini büyük felaketlerin ve işletim hatalarının etkilerinden korumak amacıyla iş sürekliliği yönetimi uygulanır. Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını sağlayacak eğitimler düzenli olarak mevcut Platform çalışanlarına ve yeni işe başlayan çalışanlara verilir. Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlalleri rapor edilir; ihlallere sebep olan uygunsuzluklar tespit edilir, ana sebepleri bulunarak tekrar edilmesini engelleyici önlemler alınır

Temel BGYS Prensipleri

Madde 11 –   Temel BGYS Prensipleri şu şekildedir;

 • Gerekli durumlarda çalışanlar ve üçüncü taraflarla Platfom’un gizlilik ihtiyaçlarını güvence altına almayı amaçlayan gizlilik anlaşmaları yapılır.
 • Dış kaynak kullanım durumlarında oluşabilecek güvenlik gereksinimleri analiz edilerek güvenlik şart ve kontrolleri şartname ve sözleşmelerde ifade edilir.
 • Bilgi varlıklarının envanteri bilgi güvenliği yönetim ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulur ve varlık sahiplikleri atanır.
 • Kurumsal veriler sınıflandırılır ve her sınıftaki verilerin güvenlik ihtiyaçları ve kullanım kuralları belirlenir.
 • İşe alım, görev değişikliği ve işten ayrılma süreçlerinde uygulanacak bilgi güvenliği kontrolleri belirlenir ve uygulanır.
 • Güvenli alanlarda saklanan varlıkların ihtiyaçlarına paralel fiziksel güvenlik kontrolleri uygulanır.
 • Platform’a ait bilgi varlıkları için Platform içinde ve dışında maruz kalabilecekleri fiziksel tehditlere karşı gerekli kontrol ve politikalar geliştirilir ve uygulanır.
 • Kapasite yönetimi, üçüncü taraflarla ilişkiler, yedekleme, sistem kabulü ve diğer güvenlik süreçlerine ilişkin prosedür ve talimatlar geliştirilir ve uygulanır.
 • Ağ cihazları, işletim sistemleri, sunucular ve uygulamalar için denetim kaydı üretme konfigürasyonları ilgili sistemlerin güvenlik ihtiyaçlarına paralel biçimde ayarlanır. Denetim kayıtlarının yetkisiz erişime karşı korunması sağlanır.
 • Erişim hakları ihtiyaç nispetinde atanır. Erişim kontrolü için mümkün olan en güvenli teknoloji ve teknikler kullanılır.
 • Sistem temini ve geliştirilmesinde güvenlik gereksinimleri belirlenir, sistem kabulü veya testlerinde güvenlik gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilir.
 • Bilgi güvenliği ihlal olayları ve zayıflıklarının raporlanması için gerekli altyapı oluşturulur. İhlal olay kayıtları tutulur, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler uygulanır ve düzenlenen farkındalık eğitimleri vasıtasıyla güvenlik olaylarından öğrenme sağlanır.
 • Kritik altyapı için süreklilik planları hazırlanır, bakımı ve tatbikatı yapılır.
 • Yasalara, iç politika ve prosedürlere, teknik güvenlik standartlarına uyum için gerekli süreçler tasarlanır, sürekli ve periyodik olarak yapılacak gözetim ve denetim faaliyetleri ile uyum güvencesi sağlanır.

Uyulması Gereken BGYS Kuralları

Madde 12 – Uyulması Gereken Kabul Edilebilir Kullanım Kuralları, çalışanlar ve 3. taraflar için Platform iş süreçlerinde ve ilgili çalışmalarında bilgi depolama, iletim ve kullanım biçimleri ile ilgili uyulması gereken kuralları belirler. Aşağıda yer alan davranışlar; aksi yönde açık ve net bir iş tanımı, talimat veya prosedür bulunmadıkça Bilgi Güvenliği Politikası’nın ihlali olarak değerlendirilir.

 • Platform tarafından sağlanan bilgi işlem sistemleri ve uygulamalar iş amaçlı olarak kullanılır. İş süreçlerini engellemeyecek düzeyde ve Bilgi Güvenliği Politikası’nı ve BGYS prosedürlerini ihlal etmeyen kişisel kullanımlar kabul edilebilir kapsamda değerlendirilir.
 • Çalışma alanlarında, “Temiz Masa ve Temiz Ekran” prensiplerine uygun olarak, Genel özellikteki bilgiler dışında bilgilerin başkalarınca görülmesine imkân verilmeyecek şekilde önlemler alınmalıdır;
 • Genel olmayan belgeler, masalarda bırakılmamalıdır.
 • Genel olmayan dosyalar üzerinde çalışılırken bilgisayar ekranları herkesin görebileceği konumda bırakılmamalıdır.
 • Genel olmayan dokümanlar diğer kişilerce görülmesini engellemek amacıyla, kullanılmadığı zamanlarda masa üstlerinden kaldırılıp gerekli korumaları alınmış çekmece ve dolaplarda saklanmalıdır.
 • Genel olmayan belgeler dışında doğrudan işle ilgili olarak kendisine ulaştırılmayan ya da teslim edilmeyen Platform belgelerini incelememeli, değiştirmemeli, saklamamalı, kopyalamamalı, silmemeli ve paylaşmamalıdır.
 • Platform tarafından açıkça belirtilen durum ve yöntemler dışında 3. taraflar ile Platform bilgilerini paylaşmamalı, satmamalı, aktarmamalı, yayınlamamalı ve internet ortamında paylaşmamalıdır.
 • Birim çalışanları çalıştıkları ortamdaki masa ve dolap çekmecelerini kilitli tutmalı ve anahtarları sorumlu kişiler haricinde kimseyle paylaşmamalıdır.
 • Bilgisayarlar, aktif kullanım dışında iken şifreli ekran koruyucular devreye alınmalıdır.
 • Mesai zamanları dışında bilgisayar sistemleri kapalı tutulmalıdır.
 • Çalışanlar, kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreleri sadece kendileri kullanmalıdır.
 • Çalışanlar, kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve parola bilgilerini yetkilendirilmemiş kişilerin ele geçirmesine imkân verecek şekilde söylememeli, yazmamalı, kaydetmemeli ve elektronik ortamda depolamamalıdır.
 • Platform’un, bilgi ve haberleşme sistemleri ve donanımları (İnternet, e-posta, telefon, çağrı cihazları, faks, bilgisayarlar, mobil cihazlar ve cep telefonları vb.) Platform işlerinin yürütülmesi için kullanılmalıdır. Bu sistemler yasadışı, Platform’un diğer politika, standart ve rehberlerine aykırı veya Platform’a zarar verecek herhangi bir şekilde kullanılmamalıdır.
 • Platform’a ait bilgi sistemleri üzerindeki kaynaklara erişecek tüm bilgisayarlar etki alanına dahil edilerek kullanılmalıdır.
 • Gerekmedikçe bilgisayar kaynaklarını paylaşıma açılmamalıdır. Kaynakların paylaşıma açılması halinde sadece ilgili kişilere yetki verilmelidir.
 • Gizli ve hassas bilgiler elektronik ortamda Platform içine ve özellikle Platform dışına gönderilmeden önce şifrelenmelidir.
 • Gizlilik dereceli bilgiler içeren belgeleri, elektronik ortamları ve bilgi işlem sistemlerini korumak için gerekli fiziksel önlemleri “Fiziksel Güvenlik Prosedürü”ne uygun şekilde yerine getirmemelidir.
 • Platform’a aya ait bilgi işlem sistemlerini, veri tabanlarını, dosyaları, ağ topolojilerini, cihaz konfigürasyonlarını ve benzeri kaynakları, Platform tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe 3.taraflar ile paylaşmamalıdır.
 • Platform çalışanları, çalıştıkları sürece veya Platform‘dan ayrılmaları (emeklilik, istifa, vs.) durumunda Platform bilgilerini gizlilik prensibine uygun olarak korumaktan sorumludur
 • Taşınabilir sistemlerin kullanıcıları, bu sistemlerin güvenliğini sağlamak üzere “Taşınabilir Ortam Kullanımı Prosedürü” ne uymalıdırlar.
 • Başta kullanıcı bilgisayarları ve sunucular olmak üzere mümkün olan tüm sistemler, zararlı yazılımlara karşı korunması için “Virüslü ve Zararlı Yazılımdan Korunma Prosedürü “ne uygun şekilde kullanılmalıdır.
 • Gizlilik dereceli bilgiler elektronik ortamda işlenirken, depolanırken, aktarılırken “Bilgi İşleme Prosedürü “ne uygun şekilde davranılmalıdır.
 • Gizlilik dereceli bilgilerin ve bilgi içeren ortamlarının imhasında “Teçhizatın Elden Çıkarma Prosedürü “ne uygun şekilde davranılmalıdır.
 • Herkese açık sistemler (örn. Genel internet sayfaları) hariç tüm bilişim sistemlerine erişim parola korumalı olmalıdır. Parolalar “Şifre Politikası’’na uygun şekilde tanımlanmalı ve kullanılmalıdır.
 • Gizlilik dereceli bilgilerin posta, faks, telefon, e-posta ve benzeri elektronik yöntemlerle iletiminde “Bilgi İşleme Prosedürü “ne uygun davranılmalıdır.
 • Herkese açık bilgiler dışındaki bilgileri internet üzerinde, haber gruplarında, posta listelerinde ve forumlarda paylaşmamalıdır.
 • Yeni bilgi sistemlerinin devreye alınması ve geliştirilmesi “Yeni Bilgi Sistemleri ve Yapılan Geliştirme Prosedürü “ne uygun yapılmalıdır.
 • Çalışanlara ve gerekli görülen durumlarda 3. taraflara tahsis edilen e-posta hesapları, “E-posta Prosedürü “ne uygun şekilde kullanılmalıdır.
 • Bilgi işlem sistemlerinin teknik güvenlik gereksinimlerine uygun durumda bulunup bulunmadığı, “Teknik Açıklıklarının Kontrolü Prosedürü “ne uygun şekilde kontrol edilmelidir.
 • Platform’a ait bilgi işlem sistemlerini izinsiz olarak kullanım dışı bırakılmamalı, yeri değiştirilmemeli ve Platform dışına çıkartılmamalıdır.
 • Kullanım gerekliliği Platform tarafından yazılı olarak belirtilen güvenlik yazılımlarını (örn. Anti virüs, kişisel güvenlik duvarı, vb.) bilgi işlem sistemlerden kaldırmamalı veya devre dışı bırakmamalıdır.
 • İstemciden istemciye dosya paylaşım programlarını (P2P) Platform bilgisayarlarına yüklememeli ve kullanmamalıdır.
 • Platform’a ait bilgisayarlara, Platform’un yasakladığı yazılımları yüklememeli ve çalıştırmamalıdır.
 • Platform tarafından lisanslanmış yazılımları çoğaltmamalı, paylaşıma açmamalı ve Platform dışına çıkarmamalıdır.
 • Etki alanına dahil olmayan sistemler ile etki alanına dahil olan sistemler arasında bilgi aktarımı yapılmamalıdır.
 • Taraflar ile gizlilik sözleşmesi imzalanmadan ve yetkili Platform çalışanınca nezaret edilmeden Platform bilgi işlem sistemlerine ve donanımlarına bağlanmamalı ve çalışmalarına izin verilmemelidir.
 • Sunucu sistemleri üzerinde, kişisel bilgisayar uygulamalarını (örn; e-posta programları, ofis uygulamaları, yazılım geliştirme araçları, network test araçları, vb.) kurulmamalı ve kullanılmamalıdır.
 • İş süreçleri için gerekmeyen ve kullanılmasına izin verilmeyen sunucu hizmetlerini (örn; HTTP, Telnet, SSH, vb.) bilgi işlem sistemleri üzerinde çalıştırılmamalıdır.
 • Platform tarafından sağlanan ve kullanım amaç ve biçimleri yazılı olarak bildirilen Platform ağ bağlantı yöntemleri dışında bir yöntemle (örn; ADSL modem, 3G modem, GPRS, vb.) internete veya başka ağlara bağlanmak için kullanılmamalıdır.
 • Çalışanlar, Platform içi ya da Platform dışı bilgi sistemlerine yetkisi olmadığı halde zorla girmeye çalışmamalıdır.
 • Platform’a ait bilgi işlem sistemlerine şifreleme ve parola mekanizmalarını kırmaya yönelik program ve araçlarını yüklenmemeli ve kullanılmamalıdır.
 • Platform’a ait bilgi sistemleri üzerinde, Platform’un bilgisi ve izni olmadan değişiklik, yükseltme, genişletme yapılmamalıdır.
 • İşle ilgili olmayan veya telif hakları ile korunan dosyaları (örn. Müzik, film, kitap dosyaları, vb.) Platform bilgisayarlarına ve bilgi sistemlerine indirilmemeli, depolanmamalı, çoğaltılmamalı ve paylaşıma açılmamalıdır.
 • Platform bilgi işlem sistemlerini iş dışında, eğlence amaçlı (oyun vb.) kullanılmamalıdır.
 • Platform e-posta hesabı ile zincirleme e-posta gönderilmemelidir.
 • Platform bilgi işlem sistemlerinde veya süreçlerinde gözlenen güvenlik zafiyetlerini, açıklarını veya oluşmuş saldırıları Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetim Prosedürü’nde belirtilen “bildirme” yöntemi ve muhatapları dışında ilgili olmayan kişilere iletilmemeli, açıklanmamalı, yayınlanmamalı veya bu zafiyetleri yetkisi dışındaki sistem ve bilgilere erişmek için veya kendi yetkilerini arttırmak için kullanılmamalıdır.

Yaptırım 

Madde 13 –   Platform politika ve prosedürlerine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, bu ihlalden sorumlu olan çalışan ya da 3. taraf için geçerli olan usul, esas ve sözleşmelerde geçen ilgili maddelerinde belirlenen yaptırımlar uygulanır. 

Yönetim Taahhüdü

Madde 14 – Platform hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütür. Platform Yönetimi, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu taahhüdün sonucu olarak, Platform genelinde bilgi güvenliği farkındalık programları düzenler ve alt yapı yatırımlarını sürdürür.

 

BGYS kurulurken üst yönetim tarafından BGYS Yönetim Temsilcisi ve BGYS Yöneticisi, atama yazısı ile atanır. BGYS Yönetim Temsilcisi ve BGYS Yöneticisi değiştiğinde, işten ayrıldığında üst yönetim tarafından doküman revize edilerek atama tekrar yapılır. BGYS Yöneticisini belirlemek ve değiştirmek üst yönetimin yetkisindedir.

 

Yönetim kademelerindeki yöneticiler güvenlik konusunda alt kademelerde bulunan personele sorumluluk verme ve örnek olma açısından yardımcı olurlar. Üst kademelerden başlayan ve uygulanan bir güvenlik anlayışıyla, Platform’un en alt kademe personeline kadar inilmesi zorunludur. Bu yüzden Platform yöneticilerinin gerek yazılı gerekse sözlü olarak güvenlik prosedürlerine uymaları, güvenlik konusundaki çalışmalara katılmaları konusunda güvenlik ile ilgili çalışmalarda bulunan personele destek olurlar. Platform üst yönetimi, bilgi güvenliği kapsamlı çalışmalar için gerek duyulan bütçeyi oluşturur.

Yönetim Gözden Geçirmesi

Madde 15 – Platform Yönetim Gözden geçirme toplantıları BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi tarafından yapılır. Bu komite BGYS Yönetim temsilcisi katılımında yılda en az bir kez veya ihtiyaç duyulduğunda Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin periyodik olarak değerlendirmesi için toplanır.  Toplantılar Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü ’ne uygun olarak yapılır.

Üçüncü Tarafların Bilgiye Erişimi

Madde 16 – Platform çalışanı olmayan 3. tarafların, bilgi sistemlerini kullanma ihtiyacı olması durumunda (ör: Platform dışı bakım onarım personeli) BGYS Yöneticisi, bu kişilerin Platform ile ilgili bilgi güvenliği politikalarından haberdar olmalarından sorumludur. Bu amaçla geçici ya da sürekli çalışma sözleşmelerinde sözleşme imzalanmadan önce kararlaştırılmış ve onaylanmış güvenlik anlaşmaları yapılmalıdır. Gerektiği takdirde üçüncü taraf personelinin politikaya uyması için süre tahsis edilmelidir.

Platform’un ilgili mevzuat gereği sistem entegrasyonu bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank A.Ş. ve Türksat (E-Devlet) ile yapılan veri paylaşımları bu maddenin kapsamına girmez.

Dış Kaynak Sağlanması

Madde 17 - Bilgi ağı ve/veya kullanıcı bilgisayarı ortamlarının yönetimi dış kaynaklara verilirken, bilgi güvenliği ihtiyaçları ve şartları her iki taraf arasında kabul edilmiş bir sözleşmede açıkça yer almalıdır. 

Bilgi Güvenliği Politkasının Güncellenmesi Ve Gözden Geçirilmesi

Madde 18 - Platform Politika dokümanının sürekliliğinin sağlanmasından ve gözden geçirilmesinden BGYS Yöneticisi sorumludur.  Bilgi Güvenliği Politikası organizasyonel değişiklikler, iş şartları, yasal ve teknik düzenlemeler vb. nedenlerle günün koşullarına uyumluluk açısından değerlendirilir.

 

Bilgi Güvenliği Politikası Dokümanı, en az yılda bir kez gözden geçirilmelidir. Bunun dışında sistem yapısını veya risk değerlendirmesini etkileyecek herhangi bir değişiklikten sonra da gözden geçirilmeli ve herhangi bir değişiklik gerekiyorsa versiyon değişimi olarak kayıt altına alınmalı ve her versiyon üst yönetime onaylatılmalıdır. Her versiyon değişikliği tüm kullanıcılara e-mail, sunucu üzerinden ya da yazılı olarak yayımlanmalıdır. Gözden geçirmelerde;

 • Politikanın etkinliği, kaydedilmiş güvenlik arızalarının yapısı, sayısı ve etkisi aracılığıyla gözlemlenmelidir.
 • Politikanın güncelliği teknolojik değişimlerin etkisi vasıtasıyla gözlemlenmelidir.
 • Politika, sistem yapısını veya risk değerlendirmesini etkileyecek herhangi bir değişiklikten sonra gözden geçirilmelidir

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

Politika ’da Yer Almayan Diğer Hususlar

Madde 19 - Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda Platform tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Politika Hükümlerinde Değişiklikler

Madde 20- Politika hükümlerini değiştirme yetkisi iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin tavsiyesi ile yönetim kuruluna aittir.

Yürütme

Madde 21 - Bu Politika hükümleri Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş tarafından yürütülür.

Yürürlük  

Madde 22 - İş bu Politika hükümleri Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Yönetim Kurulunun 24 Temmuz 2020 tarihli kararı ile kabul edilmiş olup, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

 

Kişisel Verileri Koruma Politikamız