Faaliyet Raporları ve Finansal Tablolar

 

Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.2) kapsamında Platformların Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Başlıklı Üçüncü Bölüm, Genel Esaslar Başlıklı 11. Maddesi,16. Fıkrası uyarınca 'Geniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar, TTK uyarınca hazırlanan finansal tablo ve raporlarını veya 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ilgili takvim yılını izleyen dördüncü ayın sonuna kadar Kurula gönderir ve internet sitesi üzerinden kamuya duyurur.' hükmüne istinaden TTK uyarınca hazırlanan uyarınca hazırlanan yıllık Finansal Tablolarımızı ve Faaliyet Raporlarımız bu sayfada yayınlanmaktadır.

 

Ayrıca, Şirketimizin Şeffaflık Politikası gereği her çeyrek için hazırlanan finansal raporlarımız da bu sayfada yayınlanacaktır.

 

* 2021 Yılı Son Geçici Vergi Dönemine ait Finansal Tablolar

* 2021 Yılı Faaliyet Raporu

* 2022/1. Dönem Finansal Tablolar

* 2022/2. Dönem Finansal Tablolar

* 2022/3. Dönem Finansal Tablolar

* 2022 Yılı Bilanço, Finansal Tablolar ve Rasyolarımız

* 2022 Yılı Faaliyet Raporu

* 2023/1. Dönem Finansal Tablolar

* 2023/2. Dönem Finansal Tablolar

2023/3. Dönem Finansal Tablolar

* 2023 Yılı Bilanço, Finansal Tablolar ve Rasyolarımız

* 2023 Yılı Faaliyet Raporu