Faaliyet Raporları ve Finansal Tablolar

 

Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.2) kapsamında Platformların Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Başlıklı Üçüncü Bölüm, Genel Esaslar Başlıklı 11. Maddesi,16. Fıkrası uyarınca 'Geniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar, TTK uyarınca hazırlanan finansal tablo ve raporlarını veya 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ilgili takvim yılını izleyen dördüncü ayın sonuna kadar Kurula gönderir ve internet sitesi üzerinden kamuya duyurur.' hükmüne istinaden TTK uyarınca hazırlanan uyarınca hazırlanan yıllık Finansal Tablolarımızı ve Faaliyet Raporlarımız bu sayfada yayınlanmaktadır.

 

Ayrıca, Şirketimizin Şeffaflık Politikası gereği her çeyrek için hazırlanan finansal raporlarımız da bu sayfada yayınlanacaktır.

 

* 2021 Yılı Son Geçici Vergi Dönemine ait Finansal Tablolar (Açmak için tıklayınız)

* 2021 Yılı Faaliyet Raporu

* 2022 Yılı Birinci Çeyrek Finansal Tablolar (25 Nisan 2022 Tarihinde yayınlanacaktır.)

* 2022 Yılı İkinci Çeyrek Finansal Tablolar (25 Temmuz 2022 Tarihinde yayınlanacaktır.)

* 2022 Yılı Üçüncü Çeyrek Finansal Tablolar (25 Ekim 2022 Tarihinde yayınlanacaktır.)

* 2022 Yılı Dördüncü Çeyrek Finansal Tablolar (25 Ocak 2023 Tarihinde yayınlanacaktır.)