Çıkar Çatışması Politikamız

GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.
ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç 

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş.’nin (bundan sonra Platform olarak anılacaktır) tüm faaliyetlerinde; mesleki etik kuralları, prensipleri, Platform’un tüm çalışanlarının görevlerinin tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini engelleyerek olası çıkar çatışmalarına sebep olan durumları saptamak, bu çıkar çatışmalarından kaçınmaya ya da açıklamaya ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu politika Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş.’nin merkez ve şubeleri ile diğer örgüt birimlerinde uygulanır. 

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Politika, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.10.2019 tarihli 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) yayınları esas alınarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

MESLEKİ ETİK KURALLAR

Tanım 

Madde 4 – Platform çalışanları ve ilişkide olduğu üçüncü taraf çalışanlarını, görevlerini ve mesleklerini en iyi şekilde yapmaya ve belirli kurallar çerçevesinde davranmaya zorlayan, çalışanlara rehberlik eden, ahlaki kuralları içeren, mesleki rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan, bu doğrultuda meslek üyelerine uymaları gereken ilke ve esasları gösteren, ilgili mevzuatta tanımlanan mesleki kurallar bütünüdür.  

Beyan Zorunluluğu

Madde 5 – Platform ’un merkez ve merkez dışı örgütlerinde istihdam edilen tüm personel, mesleki etik kurallara ilişkin TSPB’nin yayınladığı “Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları”nı okuyup anladığını beyan etmek, aynı zamanda bu ilke ve davranış kurallarına uygun hareket edeceğine ilişkin taahhüt vermek ve bu taahhütleri Platform muhafaza etmek zorundadır. 

Etik İlkeler

Madde 6 –  Platform çalışanları, kamuoyuyla, müşterilerle, işvereniyle, çalışma arkadaşlarıyla ve sermaye piyasasının diğer katılımcılarıyla ilişkilerinde bağımsız, dürüst, adil, yetkin, özenli, güncel bilgilere dayalı, saygılı ve etik hareket eder. Aşağıdaki temel etik kuralları gözeterek çalışma düzenini sürdürür. 

 • Bağımsızlık, Dürüstlük ve Adillik
 • Özen ve Titizlik
 • Sürekli Gelişim ve Mesleki Bilgilerini Güncelleme
 • Sır Saklama
 • Etik Düşünme

Davranış Kuralları

Madde 7 – Platform çalışanları, tüm faaliyet ve hizmet türlerinde aşağıdaki davranış kurallarına eksiksiz uymalıdır. Davranış kurallarına uygun bir işleyişinin sağlanıp sağlanmadığı hususu, sadece yönetici ve üst düzey yöneticiler tarafından değil, organizasyonda yer alan tüm personel tarafından müşahede edilmelidir. Bu konuda yapılacak ihlal tespitlerinin en kısa sürede İç Kontrol Bölümü’ne bildirilmesi sağlanmalıdır.  Bu kurullar şu şekildedir;

 • Mesleki Uzmanlık Kuralı: Bağımsızlık ve tarafsızlık, gerçeğe aykırı beyanda bulunmama, mevzuatın bilinmesi, mesleki uzmanlığa uygun olmayan davranıştan kaçınma,
 • Dürüst İşleyişi Sağlama: Yatırımı bozucu eylemler, piyasa dolandırıcılığı ve içsel bilgilerin uygun olmayacak şekilde kullanımına yol açmama,
 • Proje Sahiplerine / Yatırımcılara Karşı Görevler: Sadakat, sağduyu ve özen görevi, adil davranma, yatırımcının bilgi, risk ve yatırım tercihlerine uygun davranma, anlaşılır ve doğru performans sunumu, gizliliğin korunması,
 • İşverene Karşı Görevler: Bizzat çalışma, özen ve sadakat, düzenleme ve talimatlara uyma, 3. kişilerden menfaatlerin bildirilmesi, yöneticilerin sorumlulukları,
 • Çıkar Çatışması: Çıkar çatışmalarının açıklanması, işlemlerin öncelik sırası, sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan çıkarların açıklanması,
 • Platform ’a Karşı Sorumluluk: Güven ve itibar bilincine gölge düşürecek her türlü davranıştan kaçınma.

Madde 8 – Platform personeli, herhangi bir davranışın etik ilkeler ve davranış kurallarına uygunluğu konusunda tereddüde düştüğünde, bu durumu değerlendirmek üzere amirine aktarır. Çabuk karar vermeyi gerektiren durumlarda ise özgür iradesiyle kendi etik kararını verir.   

Madde 9 – Platform personeli, etik ilkeler ve davranış kurallarının (somut örneklere dayandırılsa bile) TSPB’nin bu konuda hazırladığı rehberin; ŞİRKET’nin Personel Yönetmeliği ve mevzuat hükümlerinin yeterli olmayabileceğini, sermaye piyasası tebliğinin kapsamın genişleyebileceğini bilerek sürekli şekilde mesleki bilgisini güncellemek zorundadır.

Madde 10 – Platform ’un sunacağı yan hizmetler ve diğer hizmetler adı altındaki tüm faaliyetlerinde de mesleki etik ilkeler ve davranış kuralları tereddütsüz uygulanır.

Madde 11 – Platform personeli, yatırımcılara ve proje sahiplerine doğrudan hizmet veren veya ihtisas personeli kapsamında olmayıp operasyonel hizmet veren görevler dahil, mesleki kurallara uymakla yükümlüdür. Bu kurallara uymama durumunda; Platform yönetimi tarafından işine son verilebileceğini bilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇIKAR ÇATIŞMASI VE ÇIKAR ÇATIŞMALARININ AÇIKLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Çıkar Çatışması Tanımı

Madde 12 – Platform ’un fonlama ve yatırım faaliyetleri ve hizmetlerini yerine getirmesi sırasında; müşterileri ile olan ilişkilerinde kendisi, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişiler ile hizmet verdiği gerçek ve/veya tüzel kişiler arasında veya bir hizmet verilen kişi ile başka bir hizmet verilen kişi arasında çıkabilecek çıkar çatışmaları, bu Politika kapsamındaki çıkar çatışması tanımına girmektedir.

Maddi ve Maddi Olmayan Çıkar Çatışmaları

Madde 13 –   Maddi çıkar çatışması gerçek ya da potansiyel bir mali kazancı içerir. Bu mali kazancın nakdi olması zorunlu değildir. Hediye ve ikram gibi kazançlar da bu kapsama girer. Maddi olmayan çıkar çatışmalarında ise mali bir kazanç bulunmamakla beraber kişisel bir menfaat bulunması söz konusudur. Nüfuz ticareti, itibar ve irtibat sağlama amaçlı kullanım bu kapsama girecektir. 

Hediye Kabul Yasağı ve Verilecek Hediyeler

Madde 14 – Platform personeli, Platform ‘daki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kişisel ve özel çıkar sağlamak üzere kendilerinin, ailelerinin veya 3. şahısların yararına kullanamaz. Personel, mesleki kararlarına zarar verecek veya zarar verebileceği tahmin edilen, diğer çalışanlardan, müşterilerden, satıcılardan ve kurumsal iş ilişkisinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilerden değerli herhangi bir şeyi/hediyeyi talep ve kabul edemezler. Bu anlamı doğuran davranışlarda bulunamazlar. Platform çalışanı, yatırımcılar ve/veya proje sahipleri ile borç ilişkisine giremezler.

Madde 15 – Platform ’un müşterilerine ve personeline verileceği hediyeler bir çıkar çatışması yaratmamalıdır. Yıl sonlarında ve özel günlerde Platform yönetimi tarafından belirlenen esaslarla müşterilere verilen hediyeler ve TSPB ’nin promosyonlara yönelik genelgesi kapsamındaki hediye ve ödemeler bu kapsama girmeyecektir. 

Çıkar Çatışmalarından Kaçınma 

Madde 16 –   Hizmet türleri, yatırımcılar, proje sahipleri ve yatırım kuruluşlarının dışarıdan aldığı hizmetler göz önünde bulundurulduğunda, çıkar çatışmalarının doğmama ihtimali bulunmamaktadır. Bu konudaki yasal düzenlemeler ise, çıkar çatışmalarından kaçınabilme yönünde tedbirler veya kaçınılamaması durumunda takip edilecek yol hakkında açıklamalar getirmektedir.   

 • Ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları öncesinde yatırımcının bilgilendirilmesi,
 • Çıkar çatışmalarına risk bildirim formunda yer verilmesi,
 • Yatırım kuruluşunun organizasyon yapısının buna göre oluşturulması,
 • Çıkar çatışmaları politikası hazırlanması,

Bu politika metnine dayanak teşkil eden mevzuat ile zorunluluk olarak bildirilmiştir. 

Madde 17 – Platform yönetimi; mevzuat hükümleri ile sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi olmasını sağlamaya yönelik hedefler doğrultusunda bu tedbirleri almakla yükümlüdür. Platform ’un tüm personeli,  yatırımcılar, proje sahipleri ve işverenleri arasında çıkabilecek çatışmaların bilincinde olmalı, bu tip durumları mümkünse önlemeli, önlemesi mümkün olmayan durumlarda ise, anlaşılabilir ve fark edilebilir şekilde Platform yönetimi ve yatırımcılara ve proje sahiplerine açıklaması beklenmektedir. Yükümlülüğünü yerine getiren Platform personeli, yatırımcılar, proje sahipleri ve işverenin doğru karar almasında en önemli bilgiyi ve desteği sağlamış olacaktır. Doğrudan çıkar çatışması örnekleri olarak bu Politika metninde belirtilen durumlarda, yoruma gerek kalmadan Politika hükümlerine uyum sağlanmalıdır. 

Çıkar Çatışmalarının Açıklanması

Madde 18 – Sermaye piyasası hizmet ve faaliyetleri sürdürülürken, herhangi bir Platform çalışanının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürme ihtimali olan veya görevlerini yapmada olumsuz etkisi olması beklenen tüm konular; açık, fark edilebilir, anlaşılabilir ve etkin şekilde yatırımcılara, proje sahiplerine ve Platform yönetimine bildirilir. Personel yaptığı bu bildirimi; kalıcı olarak, düz ve net bir ifade ile karşı tarafa makul bir şekilde aktarır. 

Madde 19– Piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda; Platform ’un, kendisi ile yatırımcılar ve/veya proje sahipleri arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet veya hizmeti sunmadan önce yatırımcılar ve/veya proje sahipleri bilgilendirmesi gerekir. Yasal mevzuat gereği, ilgili bildirimin yapıldığına dair ispat yükü Platform ’a aittir. 

Madde 20–   Çıkar çatışmasına ilişkin yapılacak bu açıklamalar, mevzuata aykırı iş ve işlemlerin yapılması sonucunu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 21 - Çıkar beyanının temel sonuçlarından biri de ilgili Platform personelinin karar alma sürecinin dışında tutulmasıdır.  Karar alma sürecinin dışında tutulma, amirin ve Platform yönetiminin karara katılmaktan ilgili personeli mahrum etmesi yoluyla olabileceği gibi, ilgili personelin doğrudan kendisi sürece katılmama kararı alarak çekilebilir. 

Sermaye Piyasası Faaliyetinden Doğan Çıkarların Açıklanması

Madde 22 – Platform personeli, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında üçüncü taraflardan sağladıkları veya üçüncü tarafa ödedikleri ücret ve karşılık ya da temin ettikleri çıkarı Platform yönetimi ve müşterilere açıklamak zorundadır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKALARI VE ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÖNLENMESİ

Organizasyon Yapısı ve Görevlerin Ayrıştırılması

Madde 23 - Platform ’un çıkar çatışması politikasını oluştururken; personel sayısını,  organizasyon yapısını ve sunduğu yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri dikkate alınır. Çıkar çatışmasını önleyecek unsurlardan biri olarak, görevlerin ayrıştırılması ilkesi önem kazanacaktır. Platform Politika metninde, görev tanımları ve iş akışlarında, bilgi ve belgeye ulaşmada bu amaç doğrultusunda tedbirleri ve güvenliği sağlayacak şekilde hareket edilir. 

Sır Saklama Yükümlülüğü

Madde 24 - Personel sözleşmesi ve görev tanımlarında sır saklama yükümlülüğü bulunmak zorundadır. Bu yükümlülüğün personelin işten ayrılmasından sonra da devam edeceği özellikle belirtilir. Sadece ihtisas personeli ve yöneticileri değil görevi nedeniyle bilgi ve belgeye ulaşabilecek tüm personeli kapsayacaktır. 

Madde 25 -  Platform ’a ait her türlü bilgi gizlilik esasına haiz olup, bu bilgilerin 3. şahıslara aktarılması ve ticaretinin yapılması yasaktır. Platform ’a ait özel ticari sırlar, mali bilgiler, çalışan bilgileri ve çalışılan süre içinde edinilen tüm bilgiler; yatırımcılar ve proje sahiplerine ait bilgiler, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri, çalışanların Platform ‘daki çalışma süreleri içerisinde yapmış oldukları tüm işler, anlaşmalar ve geliştirdikleri ürünler gizlidir. 

Madde 26 - Tüm personelin kişisel ve özel niteliği olan bilgileri hazırlamak, saklamak veya göndermek için Platform ‘un ekipman, sistem veya e-mail sistemini kullanmamaları esastır. Ancak, kullanılması durumunda kişisel bilgilerinin gizliliğinden feragat etmiş sayılacaklardır. Bu durumda Platform ’un İç Kontrol Bölümü ve/veya Platform ’un dijital ağının güvenliğinden sorumlu çalışanlar, bu tür bilgileri inceleme hakkına sahip olacaklardır.

Çıkar Çatışması Politikalarının Oluşturulma Esasları

Madde 27 - Platform Yönetimi, çıkar çatışması politikasını oluştururken yatırımcıların ve/veya proje sahiplerinin çıkarlarına aykırı olabilecek olası durumları tespit etmek için, kendisi, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişilerin

 • Yatırımcılar ve/veya proje sahipleri aleyhine mali kazanç elde edecekleri veya mali kayıptan kurtulacakları,
 • Yatırımcıların ve/veya proje sahiplerinin bir çıkarı olmadığı halde sunulan hizmet ve faaliyetten çıkar elde edecekleri,
 • Bir Yatırımcı ve/veya proje sahibinin diğer bir yatırımcı ve/veya proje sahibine tercih edilmesi sonucunda çıkar elde edecekleri,
 • Yatırımcıya ve/veya proje sahiplerine sunulan hizmet ve faaliyet nedeniyle başka bir kişiden standart ücret ve komisyon dışında mali kazanç elde edecekleri durumları asgari kıstas olarak dikkate alır.

Madde 28 - Platform ’un yetkili olunan her bir yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmetler için yatırımcının ve/veya proje sahibinin çıkarlarına aykırı olabilecek olası durumları, bu durumların önlenmesi için alınabilecek tedbirleri ve çıkar çatışmalarının önlenememesi durumunda izlenecek prosedürleri içerecek şekilde çıkar çatışma politikalarının belirlenmesi ve düzenlenmesi gerekir. 

Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi

Madde 29- Olası çıkar çatışmalarının önlenmesi için kabul edilen tedbirler ile çıkar çatışmalarının önlenemediği durumlarda takip edilecek prosedürlerin asgari olarak aşağıdaki hususları içermesi gerekir: 

 • Platform içinde bilgi akışının önlenmesi veya yönetilmesine dair tedbirler,
 • Platform ’un çıkar çatışmasına konu olan birimleri ile bu birimlerde çalışanların gözetimine dair tedbirler,
 • Çıkar çatışmasına konu olan birimlerde çalışanların ücretlendirilmesine yönelik tedbirler,
 • Platform personelinin görev yerlerinin çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde belirlenmesine dair tedbirler.

Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi Tedbirleri

Madde 30 - Platform ’un,  organik bağı olan başka Platform ve çalışanlarının Platform hizmet faaliyetleri hakkında çıkar çatışması kapsamına girecek bir bilgiye ulaşması mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde bu bilginin paylaşılması da söz konusu olamaz. Yasal yükümlülükler gereği yetkili kişiler ve ortaklar ile paylaşılan raporlar bu kapsamda yer almayacaktır.

Madde 31 - Platform bünyesinde çalışan her personel için, görevi kapsamında ve mesleki yeterliliği dikkate alınarak, kişisel şifresi ve kullanıcı kodu ile bazı platform ve yazılımlara ulaşabilme imkanı verilmektedir. Personelin görev tanımı ve yetkisi haricindeki, mali tablo, değerleme, içsel bilgi, rapor, liste, müşteri varlığı, müşteri işlemleri, müşteri irtibat bilgilerine ulaşmasını engelleyici tedbirler alınır. Bu tedbirlerin başında, görevlerin personel bazında farklılaştırılması ve çapraz kontrol esası ile yetkilerin kademelere ayrılması gelir.  İş akışları, ise elektronik ortamda alınacak çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik bu tedbirleri destekleyecek şekilde düzenlenir. Platform yapacağı iç denetim ile periyodik ve periyoda bağlı olmayan kontrollerinde kullanıcı loglarına ilişkin kayıtları da kontrol etmekle yükümlüdür.

Madde 32 - Personelin, çalışma yılı, mesleki yeterliliği, performansı, sorumluluk ve yetkileri dikkate alınacak şekilde ücretlendirilmesi esastır. Çıkar çatışmasına konu olan birimlerde, Platform yönetimi, ücretlendirme ilkelerinde; çıkar çatışmasının türüne göre farklı standartlar belirleyebilir. Proje sorumlusu, proje uzmanı, yazılım koordinatörü, yazılım uzmanı, finansman sorumlusu gibi çalışanlarında başarı ölçütlerinin belirlenmesinde birbirleri ile çıkar çatışmalarına yol açabilecek şekilde düzenlenmemelidir. 

Madde 33 -  Platform merkezinde, elektronik ortamda ve/veya sözlü iletişimde işin gerektirdiği ölçüde gizliliği taşıyacak alt yapı, donanım ve fiziki mekan düzenlemesi yapılır. Çıkar çatışması ile ilişkilendirilebilecek tamamlayıcı görevlere ve bilgilere sahip bölümlerin oturma düzeninde bu durum gözetilmek zorundadır. Elektronik ortamda yetki dışı bilgi ve belgelere ulaşım kadar, fiziki mekânda dosyalama ve arşiv süreci yürütülen belgelere ulaşım konusunda da gerekli tedbirler alınır. 

Madde 34 -  Çıkar çatışmalarından kaçınmak da dahil olmak üzere; Politikalar, uygulamalar, yaptırımlar, etik davranışlar ve bu doğrultudaki her türlü düzenlemeler öğretici ve caydırıcı bir etkiye sahiptir. Etik kuralların gönüllülük esasıyla uygulanması gerekse dahi, etkili kurumsal yapı ve üst düzey yöneticilerin desteği ile süreçlerin takibi en önemli önleyici tedbir olacaktır. 

Madde 35 -  Çıkar çatışmalarının önlenmesinde bir diğer önemli tedbir; farkındalık artıran ve saydamlık sağlayan uygulamalar olacaktır. Bu konuda; iç işleyişi düzenleyen Politikalara, prosedürlere ulaşılması, eğitim ve politikalara ilişkin belgelerin tüm teşkilata dağıtılması gibi kurumsal bilinç yaratılması esastır.

Madde 36 - Çıkar çatışması politikalarının uygulanmasındaki sıkıntılar, yorum ve tereddütlerin paylaşılabilmesi ve bu konuların Platform yönetimi ve personel arasında açıkça tartışılabilmesi için açık iletişime dayalı açık örgüt kültürü yaratılır. 

Müşteriler Arasında Çıkar Çatışması:

Madde 37 -  Müşteriler arasında çıkar çatışmalarının önlenemediği durumlarda yetkili personelin müşterilere adil davranması gerekir.

İşlem ve Talimat Önceliği:

Madde 38 -  Platform personeli, işlemlerin gerçekleştirilmesinde, öncelikle yatırımcıların ve/veya proje sahiplerinin, ardından Platform ’un iş ve işlemlerine kendi iş ve işlemlerine göre öncelik verir. Bu konuda çıkar çatışması doğurabilecek her türlü durumdan kaçınılır. Bu tedbir ve kuralı ihlal eden personel hakkında personel yönetmeliği hükümleri uygulanır. Aynı zamanda personelin işlem ve talimatlarına sınırlama getirilir. Personelin işlem yapma iznini mesleki tarafsızlık ve dürüstlük ilkesi çerçevesinde yerine getirmesi ve bu izni işlemlerden menfaat sağlamaya yönelik kullanmaması esastır.

Proje Raporları - Zamanlama:

Madde 39 -  Proje raporlarının objektif ve bağımsız olmaları sağlanır. Bilginin yatırımcıya hatalı ya da kötü amaçlı kullanılmadan sunulması gerekir. Raporları hazırlama, onaylama, yayınlama ve/veya dağıtmadan sorumlu personel, rapor içeriklerini müşterilere duyurmadan önce kendilerine ve üçüncü şahıslara menfaat yaratacak ya da oluşan bir zararı azaltacak şekilde kullanamaz. 

Proje Raporları – Platform Yönetimi, Platform ve Yatırımcı Baskısı:

Madde 40 -  Önemli müşterilerin yüksek tutarlı yatırım yaptığı paylara, olumsuz rapor yapılmaması veya olumlu rapor yapılması yönünde baskısı söz konusu olamaz. Proje raporlarını hazırlayan tüm personel; raporların hazırlanmasında Platform yönetimi, raporu hazırlanan Platform veya portföyünde bu sermaye piyasası aracını bulunduran müşterilerin baskı, teşvik veya taleplerini dikkate almadan objektif ve tarafsız şekilde hareket etmek zorundadır.

Fonlamaya Sunulmamış Proje Bilgileri:

Madde 41 - Fonlamaya açıklanmamış bir projeye ait bilgilendirme amacıyla da olsa yatırımcıya rapor ve/veya bilgi vermek yasaktır.

Değerleme-Derecelendirme-Fiyat Tespiti:

Madde 42 -  Bu ve benzeri faaliyetlerde hizmetin verildiği Platform/kişi ile hizmet bedelinin tahsil edildiği kişinin aynı olması halinde çıkar çatışması söz konusu olacaktır. Değerleme, derecelendirme ve fiyat tespiti gibi çalışmalarda; bu çalışmalar için kullanılan kriter ve ölçülere göre hareket edilir ve tarafsızlık ilkesi muhafaza edilir.

Sermaye Piyasası Kurul’un Müdahale Hakkı

Madde 43 - Çıkar çatışması politikasında yer alan önlemlerin, bir yatırımcı ve/veya proje sahibi ile yatırım kuruluşunun arasındaki çıkar çatışmasının yönetilmesi konusunda yeterli olmadığını ve/veya uygulanmadığını tespit etmesi durumunda Kurul; yatırımcı bazında veya genel olarak ek önlemlerin uygulanmasını talep edebilir. Bu doğrultuda çıkar çatışmasından kaçınma veya önlemeye yönelik uygulamalara ilişkin varsa yazışmalar, bilgilendirme yazıları veya çıkar çatışması açıklama yazıları talep edildiğinde ibraz edilmek üzere, hizmet ve faaliyete ilişkin süreçleri düzenleyen Platform yönetmeliğindeki esaslara göre muhafaza edilmek zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

Politika ’da Yer Almayan Diğer Hususlar

Madde 44 - Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda Platform tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Politika Hükümlerinde Değişiklikler

Madde 45 - Politika hükümlerini değiştirme yetkisi iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin tavsiyesi ile yönetim kuruluna aittir.

Yürütme

Madde 46 - Bu Politika hükümleri Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş tarafından yürütülür.

Yürürlük  

Madde 47 - İş bu Politika hükümleri Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Yönetim Kurulunun 23 Ocak 2020 tarihli kararı ile kabul edilmiş olup, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.