GİRİŞİMCİ ÜYE KİTLE FONLAMA KAMPANYASI VE PLATFORM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BU SÖZLEŞME GİRİŞİMCİ İLE KARŞILIKLI OLARAK İMZALANACAKTIR

GİRİŞİMCİ ÜYE KİTLE FONLAMA KAMPANYASI VE PLATFORM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ‘Beştepe Mahallesi Nergis Sokak No2-/111 ViaLoft C11 Yenimahalle Ankara TÜRKİYE adresinde muhkim Global Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi (bundan böyle PLATFORM olarak anılacaktır) ile ……………………………………………………………………….……………………… adresinde muhkim ………………………………………….. (bundan                böyle GİRİŞİMCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şekilde bir sözleşme imzalanmıştır.

2. TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLER

İş bu sözleşme kapsamında tarafları aşağıda adı ve iletişim bilgileri bulunan yetkili kişiler temsil eder.

 

Yetkili Kişi

Telefon

İletişim

PLATFORM adına (Vekaleten);

Hakan Yıldız, Genel Müdür

0312 504 08 08

info@fonbulucu.com

GİRİŞİMCİ adına;

…………………..

……………………..

………………………………

3. KAPSAM ve KONU

İşbu Sözleşme GİRİŞİMCİ’nin PLATFORM’a üye olması, PLATFORM’un sunduğu hizmetlerden yararlanması ve 3 Ekim 2019 Tarih ve 30907 Sayılı Resmî Gazetede  yayınlanarak yürürlüğe giren Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan ilgili diğer mevzuata göre GİRİŞİMCİ’nin girişimi için fon                toplamak maksadı ile Kitle Fonlama Kampanyası yapması süreçlerini kapsar.

Süreç, GİRİŞİMCİ’nin Kitle Fonlaması Kampanyası yapmak üzere PLATFORM’a başvurması ile başlayan ve Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği ve PLATFORM’un  öngördüğü diğer kuralların uygulanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturur.

4. GİRİŞİMCİ/GİRİŞİM ŞİRKETİ’NİN KAMPANYASINA AİT BİLGİLER

a. Kapsam/Konu

İşbu sözleşmeye istinaden GİRİŞİMCİ …………………………………..……….. adındaki kampanyası için ............ (....................) günlük …………………………………….. TL tutarında bir Kitle Fonlama Kampanyası yapmak üzere PLATFORM’a başvuruda bulunmuş, bu başvuru ile başlayan süreci PLATFORM yürüterek ve Proje Değerlendirme Politikası’na uygun bularak Yatırım Komitesi’nin ……/……/2021 tarih ve 2021/……….. sayılı Kararı ile PLATFORM’da listelenmesine ve yatırımcıların fonlamasına açılmasına karar verilmiştir.

b. Hedeflenen Fonlama ve Ek Satış

Kampanya süresince toplam hedeflenen paylar 1 TL'den satışa sunulacak olup, toplam pay satış adedi ...............  ve toplam pay satış tutarı ……………………,00 TL'dir. Ayrıca ilgili tebliği kapsamında toplam hedeflenen pay satış tutarının %20’si olan ………...………,00 TL tutarında ek pay satış hakkı uygulanacaktır/uygulanmayacaktır.


5. KAMPANYA SÜRESİNCE UYGULANACAK PROSEDÜR

a. GİRİŞİMCİ, PLATFORM’da kampanyasının listelenmesi karşılığında KDV Dahil 1.500 TL ödemeyi açıklamaya Proje Adı ve Proje Kayıt Numarasını yazarak QNB Finansbank Bankası Nezdinde Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. adına kayıtlı TR38 0011 1000 0000 0090 3501 83 IBAN nolu hesaba gönderdiğine dair dekontu PLATFORM’un muhasebe@fonbulucu.com e-posta adresine gönderecektir.

b. Kampanya PLATFORM’un uygun gördüğü tarihte yayınlanmaya başlayacaktır.

c. Pay Satışları veya Ek Pay Satış Hakkı tamamlanana veya Kampanya süresi sona erene kadar kampanya devam edecektir.

d. Kampanya süresi içerisinde minimum pay satış tutarına ulaşılması durumunda kampanya başarılı kabul edilir.

e. Kampanya kapsamında yapılan satışların bedeli İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ‘nde Platform adına bloke edilecektir.

f. Kampanyanın başarılı olması akabinde toplanan fon GİRİŞİMCİ adına İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş’nde bloke edilecektir.

g. Kampanya sonunda minimum hedeflenen tutara ulaşılması durumunda ve kampanya süresinin sona ermesini takip eden 90 (doksan) gün içerisinde, GİRİŞİMCİ;

        i. Ödenmiş sermayesi en az toplanan fon tutarı kadar olacak şekilde bir Anonim Şirket kurması veya

        ii. Son 5(beş) yıl içerisinde kurulmuş bir anonim şirketi var ise toplanan fon miktarı kadar nakden ve tamamı ödenmiş sermaye artışı yapması veya

        iii. Son 5(beş) yıl içerisinde kurulmuş bir limited şirketi var ise anonim şirketine dönüştürerek toplanan fon miktarı kadar nakden ve tamamı ödenmiş sermaye artışı yapması için en geç kuruluş işleminin ticaret sicilini takip eden 30 (otuz) iş günü süre verilmiştir.

h. GİRİŞİMCİ, 30 (otuz) iş günü içerisinde şirketini kurduğuna/değişiklik yaptığına dair, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası ve Oda Kayıt Sureti ve Bağımsız Denetim Şirketi ile yapılan sözleşme örneği PLATFOM’a teslim edecektir.

i. GİRİŞİMCİ, tüm payların MKK nezdinde Kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemlerin gerçekleşmesini derhal sağlar.

j. Sermaye artırımına ve tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına ve PLATFORM tarafından gerekli kontrollerin ardından, toplanan fon kısmen veya tamamen PLATFORM'un yazılı talimatını takiben Takas ve Saklama Bankası A.Ş nezdinde GİRİŞİMCİ adına blokeli fon tutarı GİRİŞİMCİ'nin hesabına aktırılır.

k. Fon aktarma işlemi ardından GİRİŞİMCİ, PLATFORM tarafından sunulan ve GİRİŞİMCİ tarafından satın alınan hizmetlere ilişkin tutar ve ayrıca toplanan fonun %6’sı oranında platform kullanım ücretini derhal PLATFORM’a öder.

l. Fonun GİRİŞİMCİ’ye aktarılmasıyla kampanya süreci tamamlanmış olur.

m. Hedeflenen fonun belirlenen süre içerisinde toplanamaması durumunda kampanya başarısız olarak kabul edilir ve toplanan fonlar Takas ve Saklama Bankası A.Ş tarafından sahiplerine kesintisiz iade edilir.

 

6. PAYLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

a. Şirketin Nominal Pay Adet değeri ….,00 TL olarak hesaplanmış olup, fonlama sonrası toplam sermaye tutarı olan …………....………,00 TL A, B ve C Gruplarına ayrılmış toplam ..................... Adet paydan oluşacaktır. Her bir pay değeri 1 TL'dir.

b. A Grubu paylar ....................... Adet olup toplam …………....………….,00 TL değerindedir.

c. B Grubu paylar ....................... Adet olup toplam ……….....…………..,00 TL değerindedir.

d. Arz edilen C Grubu ........... adet paya karşılık hedeflenen minimum fonlama tutarı …..............…………,00 TL’dir.         

      

7. PLATFORM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. PLATFORM, kampanya süresince ilgili prosedürü işletmekle sorumludur.

b. Kampanya sonunda PLATFORM, GİRİŞİMCİ şirkete her bir yatırımcının sağladığı fon tutarı ve bunun karşılığında çıkarılacak payların toplam nominal değerinin bilgisini MKK’ya derhal iletir.

c. GİRİŞİMCİ’nin kampanya hazırlıklarını yapması için gerekli destek ve altyapıyı sağlar.

d. PLATFORM sunulan hizmet nedeniyle hafif ihmal seviyesindeki kusurlarından sorumlu tutulamaz.

e. Ağır ihmal ve kastın varlığının ispatlanması durumunda ancak bu ihmal ve kasıtla doğrudan bağlantılı olan zararları tazmin ile yükümlüdür.

f. PLATFORM internet sitesini kesintisiz erişilebilir kılmak adına en üst düzeyde özen gösterir, bu konuda tüm önlemleri alır. Ancak, özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri savaş, grev, doğal afet gibi durumlarda sitenin ulaşılamaz olmasını GİRİŞİMCİ kabul eder. Bu kesintilerden kaynaklı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

g. GİRİŞİMCİ’nin PLATFORM kuralları ve Kampanya prosedürüne aykırı hareket etmesi durumunda kampanyayı dilediği anda sonlandırabilir. Bu durumu GİRİŞİMCİ peşinen kabul eder.

h. PLATFORM, GİRİŞİMCİ ile diğer Üyeleri arasında iletişim kurulabilecek hizmetleri sunar. Bu iletişimden doğabilecek herhangi bir sorundan PLATFORM sorumlu değildir.

i. GİRİŞİMCİ ile PLATFORM’un diğer Üyeleri arasında yapılan hiçbir hukuki işleme ve/veya sözleşmeye taraf, kefil, garantör, lehtar değildir. Hiçbir şekilde hak ve yükümlülük sahibi değildir. GİRİŞİMCİ ve diğer Üyeleri kendi aralarında yapacakları her türlü sözleşme ve/veya hukuki işlemden sadece kendileri sorumludurlar.

j. PLATFORM, GİRİŞİMCİ’nin kayıt olurken talep ettiği bilgileri, GİRİŞİMCİ tarafından sağlanan içerikleri, bilgi, belge ve diğer materyalleri üçüncü kişilere gerçek ve hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Eksik ve yanlış beyanlar ve hukuka örf adete aykırı hususlar açısından her ne kadar kontrol edecekse bile bu bilgilerin tüm sorumluluğu GİRİŞİMCİ’ye aittir. Yanlış, yalan ve eksik bilgiler kullanılarak ve bunlara dayanarak herhangi bir başka Üyenin zarar görmesi sorumluluğu GİRİŞİMCİ’ye aittir.

k. PLATFORM, GİRİŞİMCİ’nin vermiş olduğu tüm bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Üyeleri ile paylaşabilecektir. Bu durumu GİRİŞİMCİ peşinen kabul eder.

l. Tüm GİRİŞİMCİ bilgileri ve GİRİŞİMCİ’ler tarafından sağlanan veriler özel güvenlik duvarları ile korunan veri tabanlarında yedekli saklanmaktadır. Bu bilgilerin PLATFORM’un kontrolü dışında üçüncü şahısların eline geçmesi ve kötü niyetli kullanılmasından PLATFORM sorumlu değildir. Bu durumu GİRİŞİMCİ kabul eder.

m. GİRİŞİMCİ, PLATFORM’un kuralları ve izin verdiği dosyalar dışında herhangi bir yazılım, kod, script, eklenti (add-on) ve benzeri sisteme müdahale edici, sistemin çalışmasını değiştirici veya düzenleyici araç yükleyemez. Bu kuralın istisnası PLATFORM uhdesindedir. Bu durumun oluşmasında ve güvenlik açıklarının ortaya çıkmasında ilgili dosyayı yükleyen GİRİŞİMCİ sorumludur ve PLATFORM’un uğrayacağı zarar ve ziyan için yasal yollara başvurma hakkını doğuracağını GİRİŞİMCİ kabul eder.

n. GİRİŞİMCİ işbu sözleşmeye ve internet sitesi kullanım kurallarına aykırı hareket etmesi durumunda hiçbir bildirime gerek kalmaksızın PLATFORM işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.

o. GİRİŞİMCİ’nin, verdiği bilgiler ve belgeler, fotoğraflar, tanıtım filmleri, resimler ve yazılar PLATFORM tarafından reklam ve pazarlama amaçlı kullanılabilir. Bu durumu GİRİŞİMCİ kabul eder.

p. PLATFORM, sözleşmesi içeriğinde değişikliğe gidebilir. Bu durumda GİRİŞİMCİ’nin kayıtlı e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bu bildirim ile sözleşme hükümlerinin değiştiğini GİRİŞİMCİ peşinen Kabul eder.

 

8. GİRİŞİMCİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Hedeflenen fonun belirlenen süre içerisinde toplanamaması durumunda kampanya başarısız olarak kabul edilir ve toplanan fonlar sahiplerine iade edilir. Bu durumda PLATFORM sorumlu tutulamaz ve GİRİŞİMCİ tarafından herhangi bir ad altında tazminat talep etme hakkının olmadığını GİRİŞİMCİ kabul eder.

b. GİRİŞİMCİ, PLATFORM tarafından sunulan tüm alanları kullanım amacına uygun ve sınırlamalara riayet ederek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. GİRİŞİMCİ, toplanan fonları hangi amaçla kullanacağına dair kampanya sayfasında yayınladığı çizelgeye istinaden kullanımını gerçekleştirir. Toplanan fonlar, doğrudan veya dolaylı olarak gayrimenkul, gayrimenkule dayalı haklar ve gayrimenkul projelerinin satın alınması veya finansmanında kullanılamaz. GİRİŞİMCİ bu durumu kabul ve taahhüt eder.

d. GİRİŞİMCİ, yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunmaz. Bu durumun tespiti halinde PLATFORM GİRİŞİMCİ’nin sözleşmesini derhal fesheder ve yasal yollara başvurur. Bu durumda GİRİŞİMCİ’nin yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkı PLATFORM uhdesindedir. GİRİŞİMCİ, PLATFORM’un bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

e. GİRİŞİMCİ, işbu sözleşmede zikredilen ve edilmeyen yürürlükteki mevzuata aykırı davranışlarda bulunamaz. GİRİŞİMCİ, diğer Üyelere ve PLATFORM çalışanlarına hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlarda bulunamaz. Bu durumun tespiti halinde PLATFORM dilerse işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

f. Yürürlükteki ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunamaz. Bu durumun tespiti halinde PLATFORM dilerse işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

g. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve telif hakları ile ilgili yürürlükteki diğer mevzuat tarafından korunan eser, yazılım veya materyallerden hak sahiplerinden izin almadan kullanamaz. Böyle bir durumun olması ve tespiti halinde GİRİŞİMCİ tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

h. GİRİŞİMCİ, virüs içeren, bozulmuş dosyaları veya başkalarının bilgisayarındaki faaliyetlere zarar veren yazılım ve programları sisteme, sayfasına yükleyemez ve diğer kişilere gönderemez. GİRİŞİMCİ, diğer üyelere spam, junk, istenmeyen mesaj, aynı anda birden fazla üyeye gönderilecek yığın mesaj veya tekrarlanan mesajlar göndererek rahatsız edemez.

i. GİRİŞİMCİ, kampanya sayfasında olması gereken bilgilerin dışında reklam olabilecek içerik bulunduramaz. GİRİŞİMCİ, PLATFORM içeriğini ve/veya sitede bulunan diğer Üyelere ait içerikleri izin almadan kopyalayamaz, yayamaz ve yayınlayamaz.

j. Girişimci sisteme aşırı yük getirecek bir yazılımı kullanamaz ve kuramaz.

k. GİRİŞİMCİ, yasadışı yollarla elde edilen veya üzerinde hak sahibi olunmayan veya koruma kapsamında olan haklar ihlal edilerek üretilmiş /elde edilmiş olan ürün veya hizmetlerin reklamını ve tanıtımını yapamaz. GİRİŞİMCİ, satışı ve pazarlaması yasak veya denetime tabii olan mal veya hizmetlerin, ateşli silah, kesici ve delici alet, kumar ve çekiliş, bahis hizmetleri, ilaç, tehlikeli maddeler veya yegâne amacı hak sahibinin haklarının ihlalini veya suç işlenmesini sağlamak olan araçlarının tanıtımını, reklamını satışını yapamaz.

l. GİRİŞİMCİ, işbu sözleşmeyi kabul ederek, işbu sözleşmede bulunan hükümler çerçevesinde kitle fonlaması kampanyasının başlatılmasını kabul eder. Dolayısı ile tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. Bu hükümlerin hiçbirini yok sayamaz ve değiştirilmesini talep edemez. GİRİŞİMCİ, profil sayfasında bulunan ikamet ve e-posta adreslerinin geçerli bir adres olduğunu ve yapılacak yazışmalarda kanuni olarak kullanılacağını, bu adrese yapılacak herhangi bir tebligatın tebliğ olunup olunmadığına bakılmaksızın kendisine yapılmış sayılacağını ve geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

m. GİRİŞİMCİ, PLATFORM’un internet sitesini kullanımından kaynaklı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. GİRİŞİMCİ, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili yasal düzenlemelere ve yürürlüğe girecek değişiklik ve yeni düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

n. GİRİŞİMCİ, PLATFORM’a gönderilen ve/veya kaydedilen her bilgi, görsel ve mesajın ve her türlü verinin siteye gönderildiği kaynak IP adresinin yürürlükte olan mevzuat gereği ve ahlaka ve hukuka aykırı kullanımı engellemek için kaydedilmekte olduğunu bilir.

o. GİRİŞİMCİ, Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği uyarınca toplanan fonun kullanılmaya başlanması ile, fonun amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimi SPK tarafından listeye alınmış bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından özel amaçlı bağımsız denetim raporu hazırlatır. Bu kapsamda hazırlanacak özel amaçlı bağımsız denetim raporu fonun GİRİŞİMCİ’ye aktarıldığı tarihten itibaren her yıl ve bilgi formunda belirtilen fonların tamamının kullanılması ile söz konusu yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren 30(otuz) gün içerisinde hazırlanır ve GİRİŞİMCİ’nin kampanya sayfasında ve internet sitesinde 2(iki) gün içerisinde yayınlanır. Bu sorumluluk GİRİŞİMCİ’ye aittir. Gecikme ve yayınlamamadan kaynaklı tüm yükümlülükler GİRİŞİMCİ’nin kendisine ait olduğunu ve toplanan fonların amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde SPK’nın 5237 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde suç ihbarında bulunulabileceğini bilir, bu durumu kabul eder.

p. GİRİŞİMCİ, kendisine aktarılan fonu Bilgi Formu’nda, kampanya sayfasında ve kamuya açıklamalarında belirttiği şekilde kullanacağını Kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumların Bağımsız Denetim raporlarında tespit edilmesi halinde uygulanacak yaptırımların olduğunu bilir, bunu kabul eder.

r. Bir GİRİŞİMCİ mevcut kampanyası tamamlanmadan bir ikinci kampanya başlatamaz.

s. GİRİŞİMCİ tüm bilgi ve belgelerde verdiği tüm bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu Kabul ve beyan eder.

t. GİRİŞİMCİ, aleyhine fesih davası açılması, bu davanın sonuçlanması, varsa esas sözleşmede tayin edilen bir fesih sebebinin gerçekleşmesi veya genel kurulda fesih kararı verilmesi, konkordato başvurusu yapılması ve sonuçlanması, aleyhine iflas davası açılması, sonuçlanması, tasfiye sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi, yönetim kontrolünün el değiştirmesi durumları ile TTK uyarınca hazırlanan finansal tablo ve raporları veya VUK uyarınca hazırlanan yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporları Kamuyu Aydınlatma ilkesi gereği konunun ortaya çıkması durumunda, öğrenildiği tarihten itibaren iki iş günü içinde, kampanya yayın tarihinden itibaren ilk 5(beş) yıl kampanya sayfasında ve GİRİŞİMCİ’nin internet sitesinde yapılacak ve bu süre sonrası yapılacak her türlü açıklama GİRİŞİMCİ’nin internet sitesinde yapılmaya devam edecektir.

 

9. ALINACAK ÜCRETLER, PLATFORM KULLANIM ÜCRETİ ve DİĞER HUSUSLAR

Kitle Fonlama Kampanyaları için listeleme ücreti KDV dahil 1500 TL’dir. Başarılı Kitle Fonlama Kampanyalarından alınacak platform kullanım ve verilen hizmet ücreti toplanan fonun %6’sı olup, bu tutara KDV ilave edilecektir. Toplanan fondan 100.000 de 1 oranında MKK ve 10.000 de 1 oranında Taksabank kesinti yapacaktır. Ayrıca fon kullanım süresince ve fonun tamamı kullanıldığında mevzuat gereği hazırlatılması ve yayınlanması gerekli Bağımsız Denetim Raporu için GİRİŞİMCİ'nin sözleşme yaptığı denetim şirketine ödenmek üzere sözleşme tutarı kadar tutar bloke edilecek, denetim firmasına PLATFORM veya GİRİŞİMCİ tarafından ödenecektir.             

 

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

PLATFORM hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak bu sözleşmeyi feshedilebilir.

 

11. GİZLİLİK

PLATFORM, GİRİŞİMCİ’nin PLATFORM’a aktardıkları tüm bilgilerin hassasiyetle kullanılmasının GİRİŞİMCİ için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bununla ilgili gerekli tedbirleri alır. GİRİŞİMCİ’ye ait kişisel verileri, mevzuatın izin verdiği haller dışında ve GİRİŞİMCİ’nin izni olmaksızın işlenmez, üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Ancak GİRİŞİMCİ’nin Projesiyle ilgili bilgilerin PLATFORM çalışanları, Yatırım Komitesi, Üye ve Yatırımcılar, MKK, Emanet Yetkilisi Kurum, Devlet Kurumları ve Sermaye Piyasası Kurumu ile paylaşılması, işlenmesi ve gerekli hallerde GİRİŞİMCİ ile telefon, posta, kısa mesaj gibi yöntemlerle iletişim kurulması bu hükümden müstesna olup GİRİŞİMCİ, belirtilen amaçlarla kişisel verilerinin işlenmesine ve ticari iletişime izin vermiş sayılır.

 

12. GEÇERLİ KAYITLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda PLATFORM’un kayıtları geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacaktır. Delil sözleşmesi niteliğindeki bu hükmü taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13. YETKİLİ MAHKEME

 Uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

14. SÖZLEŞMENİN TARİHİ ve GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşme ……………………. Tarihinde taraflarca imzalanmış olup, imza tarihinden itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.

 

GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ (PLATFORM)
Adına Hakan Yıldız, Genel Müdür

 


……………………………………….. (GİRİŞİMCİ)
Adına