İkincil Alım/Satım İşlemleri

İkincil Alım/Satım İşlemlerine Dair Yapılması Gerekenler

 

YASAL HÜKÜMLER:

Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) kapsamında;

Genel esaslar Başlıklı 11. MADDESİ 18. FıkrasıBorsa tarafından uygun görülen fonlanan şirket paylarına ve borçlanma araçlarına ilişkin ikincil piyasa işlemleri, Borsa tarafından hazırlanan ve Kurulca uygun görülen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili pazarda gerçekleştirilebilir.’

Platformların gerçekleştiremeyecekleri faaliyetler Başlıklı 12. MADDESİ 7. FıkrasıGeniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar paya veya borçlanma aracına ilişkin olarak ikincil piyasa işlemlerine aracılık edemezler. Platformların internet siteleri üzerinden üyelerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkan tanınması bu hükme aykırılık teşkil etmez.

Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplamaya ilişkin esaslar Başlıklı 16. MADDESİ 7. FıkrasıGirişimciler veya girişim şirketlerinin kampanya sürecinin başladığı tarihteki ortaklarından fonlanan şirkette önemli etkiye sahip olacaklar, kampanya sürecinin başladığı tarihi takip eden 3 yıl içinde miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra nedenleriyle yapılacak devirler ile nitelikli yatırımcılara ya da kendi aralarında yapacakları devirler hariç olmak üzere, fonlanan şirketteki paylarını devredemezler.’

Hükümleri çerçevesinde; platformumuz ikincil piyasa işlemlerine aracılık etmeden, girişimlerin platformumuzda yaptığı kampanyalarda yatırım yaparak pay alan yatırımcıların bu paylarını satmak istemeleri durumunda diğer üyeler ile iletişim kurabilmelerini için gerekli alt yapıyı sağlar ve gerekli danışmanlık hizmetlerini verir.

Bu kapsamda gerekli altyapı kurulana kadar paylarını satmak isteyenler için kendilerinin buldukları alıcılar ile aralarında gerçekleşmesi gerekli iş ve işlemler için bu payların devirlerinin yapılmasını teminen aşağıdaki şartlara bağlı olarak İhraççı Kuruluş (Girişim Şirketi) Merkezi Kayıt Sistemi üzerinden ilgili uzmanlarımız eşliğinde işlem tesis edecektir.

Gelir Vergisi Açısından Hatırlatma!

Gerçek kişilerin sahip olduğu menkul kıymetlerin ( ve bu kapsamda hisse senetlerinin) ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması halinde sağlanacak kazançlar Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinin ilk fıkrasının 1 nolu bendinde “değer artış kazançları” içinde sayılmıştır. Anılan bentteki düzenlemeye göre; gerçek kişilerin ivazsız olarak (kendisine veraset yoluyla kalan ya da hibe edilen) iktisap ettikleri menkul kıymetlerin devrinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisine tabi değildir. Keza, gerçek kişilerin, tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süre ile elde tuttukları hisse senetlerinin devrinden sağladıkları kazançları da gelir vergisine tabi değildir. Dolayısıyla, gerçek kişilerin iktisap ettikleri Türkiye’de kurulu anonim şirketlere ait hisse senetlerini 2 yıl geçtikten sonra satmaları ya da devretmeleri halinde elde edecekleri kazançlar gelir vergisine tabi olmayacak, ancak iktisap tarihi ile devir tarihi arasında geçen süre 2 yıldan daha kısa ise, elde edilecek kazanç gelir vergisine tabi olacaktır.

 

GENEL KOŞULLAR: (PAY ALIM/SATIM İŞLEMLERİ ÖNCESİ MUTLAKA BU ALANI OKUYUNUZ)

 1. Bu işlemler ile ilgili olarak aşağıdaki başlıklar altında talep edilen ve kendisine uygun olan bilgi ve belgeleri sağlayanlar için gerekli işlemler gerçekleştirilecektir.
 2. Pay Alım/Satım işleminin yapılabilmesi için payın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplara dağıtılmış olması zorunluluktur.
 3. Pay alım/satım işlemleri için yatırımcılar pay dağıtımı akabinde en az 30 iş günü sonrası talepte bulunabilirler.
 4. Pay devir işlemleri ile ilgili başvurular ay içerisinde istenen bir zamanda yapılabilir ancak ilgili işlemler her ayın ilk haftası içerisinde gerçekleştirilecektir.
 5. Pay alım/satım işlemleri için İhraççı Şirkete (Girişim Şirketi) ve Platforma bir ödeme yapılmayacaktır. MKK tarafından bir bedel istenmesi durumunda bu tutar İhraççı Şirket tarafından alım/satım yapan kişilere rücu edilebilir. Bu konudaki tüm inisiyatif İhraççı Şirket ‘e aittir.  
 6. Tüm devirlerle ilgili oluşması halinde resmi harç, damga vergisi, diğer her türlü vergi ve beyanname verme yükümlülüğü Satıcı ve Alıcı’ya aittir.
 7. Aşağıda devrin şekline göre istenen tüm belgeler listelenmiştir.

PAY ALIM/SATIM VE DEVİR HUSUSLARI

Pay devir işlem talebiniz için pay dağıtım (ihraç) işlemi gerçekleşmesi sonrasında ikincil@fonbulucu.com mail adresimize “……………………… adlı girişim şirketine ait ….. adet payımı devretmek için sözleşme takip no verilmiş bir pay devir temlik sözleşmesi talep ediyorum.” şeklinde bir e-posta göndermeniz gerekmektedir. Taleplerinizi sistemimize kayıtlı bulunan e-posta adresiniz aracılığıyla yapmanız zorunludur. E-postanız ilgili birimimizce alındıktan sonra gerekli ontroller yapılıp tarafınıza Platformumuz tarafından numaralandırılmış devir temlik sözleşmesi gönderilecek olup gönderilen sözleşmenin taraflarca(Alıcı/Satıcı) eksiksiz doldurulup karşılıklı imzalı ve taranmış halinin ikincil@fonbulucu.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Taraflardan gelen pay devir temlik sözleşmesi Platformumuz tarafından tekrar kontrol edildikten sonra tarafların her birinden devir işlem onayı için e-posta istenecektir. İşleme Onay e-postası göndermeniz sonrasında pay devir işlemleri başlatılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: İkincil işlemlerde pay devir temlik sözleşmesini doldururken aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica ederiz.

 • Sahip olduğunuz pay adedine ilişkin bilgileri MKK e-yatırımcı uygulamasından öğrenip sözleşmenizi doldurabilirsiniz.
 • Pay adedini virgülden sonraki kısımları da dahil ederek yazınız (Örneğin 101,001 gibi).
 • Pay adedini ve bedelini hem rakam hem de yazı ile yazınız (örneğin 101,001 (yüzbirtambindebir) adet pay gibi), miktarların/tutarların aynı olmasına dikkat ediniz.
 • Devir paragrafı ile temlik paragrafında pay adetleri ve sözleşme tarihleri aynı olmalıdır.
 • Sözleşmedeki yazılar okunaklı ve görüntüleri net olmalıdır. Gerek görülürse yeniden ilgili birimimiz tarafından göndermeniz istenebilir.
 • Hesabınızda bulunan pay adedinizin virgül sonrası kısmını sözleşmeye yazmamanız halinde yalnızca sözleşmede yazan pay adetlerinin devri yapılacak olup virgül sonrası yazılmadığı durumda virgül sonrası kısım sizin hesabınızda kalmaya devam edecektir (Örneğin 101,001 pay adetiniz mevcut iken sözleşmeye sadece 101 yazmanız halinde 0,001 adet pay devredilmeyecek olup hesabınızda kalacaktır).

 

Platformumuzda Yatırımcı Üye olarak kayıtlı olanlar arasındaki pay devirleri;

-İki Gerçek (Yerli/Yabancı) Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

Pay Devir/Temlik Sözleşmesi

-Biri Tüzel diğeri Gerçek (Yerli/Yabancı) Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Pay Devir/Temlik Sözleşmesi
 2. Şirket İmza Sirküsü

 

Platformumuzda Yatırımcı Üye olarak kayıtlı olmayanlar arasındaki pay devirleri;

İki Gerçek Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli İşlem ve Belgeler

 1. Platforma üyelik oluşturulması ve yatırımcı kayıt formunun doldurulması
 2. Pay Devir Temlik Sözleşmesi (taranmış hali)

Biri Tüzel diğeri Gerçek Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli İşlem ve Belgeler

 1. Platforma üyelik oluşturulması ve, yatırımcı kayıt formunun doldurulması
 2. Pay Devir/Temlik Sözleşmesi (taranmış hali)
 3. Şirket İmza Sirküsü

Girişimciler ve Gerçek/Tüzel Kişiler arasındaki pay devirleri; (KF Ek Tanımlı Paylar)

Girişimci olarak Pay Sahibi olan Gerçek Kişi ve Nitelikli Yatırımcı Olan Gerçek Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Alıcı taraf Platforma kayıtlı değilse Platforma üyelik oluşturması, yatırımcı kayıt formunun doldurması ve doğrulama aşamalarını geçmesi gerekmektedir.
 2. Nitelikli Yatırımcı Beyanını Yatırımcı Kuruluşuna vermesi ve Nitelikli Yatırımcı olarak MKK'da tanımlanması gerekmektedir. 
 3. Pay Devir Temlik Sözleşmesi (taranmış hali)
 4. Dilekçe (Girişim Şirketi verecektir)

Girişimci olarak Pay Sahibi olan Gerçek Kişi ve Nitelikli Yatırımcı Olan Tüzel Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Alıcı taraf Platforma kayıtlı değilse üyelik oluşturması, yatırımcı kayıt formunu doldurması ve doğrulama aşamalarını geçmesi gerekmektedir.
 2. Pay Devir Temlik Sözleşmesi
 3. Dilekçe (Girişim Şirketi verecektir)
 4. Şirket İmza Sirküsü

Girişimci olarak Pay Sahibi olan Tüzel Kişi ve Nitelikli Yatırımcı Olan Gerçek Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Alıcı taraf Platforma kayıtlı değilse Platforma üyelik oluşturması, yatırımcı kayıt formunu doldurması ve doğrulama aşamalarını geçmesi gerekmektedir.
 2. Nitelikli Yatırımcı Beyanını Yatırımcı Kuruluşuna vermesi ve Nitelikli Yatırımcı olarak MKK'da tanımlanması gerekmektedir. 
 3. Pay Devir Temlik Sözleşmesi
 4. Dilekçe (Girişim Şirketi verecektir)
 5. Şirket İmza Sirküsü

Girişimci olarak Pay Sahibi olan Tüzel Kişi ve Nitelikli Yatırımcı Olan Tüzel Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Alıcı taraf Platforma kayıtlı değilse Platforma üyelik oluşturması, yatırımcı kayıt formunu doldurması ve doğrulama aşamalarını geçmesi gerekmektedir.
 2. Pay Devir Temlik Sözleşmesi
 3. Dilekçe (Girişim Şirketi verecektir)
 4. Şirket İmza Sirküsü

Girişimci olarak miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra nedenleriyle yapılacak devirler için gerekli Belgeler

 1. Devir alacak taraf Platforma kayıtlı değilse Platforma üyelik oluşturması, yatırımcı kayıt formunu doldurması ve doğrulama aşamalarını geçmesi gerekmektedir.
 2. Devrin Gerçekleşmesine dair ilgili resmi belge (Veraset İntikal Belgesi, Mahkeme Kararı vs.)
 3. İstenebilecek diğer belgeler
 4. Dilekçe (Girişim Şirketi verecektir)

 

Gerekli Belge Taslakları:

Pay Devir/Temlik Sözleşmesi Örneği