İkincil Alım/Satım İşlemleri

İkincil Alım/Satım İşlemlerine Dair Yapılması Gerekenler

 

YASAL HÜKÜMLER:

Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) kapsamında;

Genel esaslar Başlıklı 11. MADDESİ 18. FıkrasıBorsa tarafından uygun görülen fonlanan şirket paylarına ve borçlanma araçlarına ilişkin ikincil piyasa işlemleri, Borsa tarafından hazırlanan ve Kurulca uygun görülen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili pazarda gerçekleştirilebilir.’

Platformların gerçekleştiremeyecekleri faaliyetler Başlıklı 12. MADDESİ 7. FıkrasıGeniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar paya veya borçlanma aracına ilişkin olarak ikincil piyasa işlemlerine aracılık edemezler. Platformların internet siteleri üzerinden üyelerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkan tanınması bu hükme aykırılık teşkil etmez.

Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplamaya ilişkin esaslar Başlıklı 16. MADDESİ 7. FıkrasıGirişimciler veya girişim şirketlerinin kampanya sürecinin başladığı tarihteki ortaklarından fonlanan şirkette önemli etkiye sahip olacaklar, kampanya sürecinin başladığı tarihi takip eden 3 yıl içinde miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra nedenleriyle yapılacak devirler ile nitelikli yatırımcılara ya da kendi aralarında yapacakları devirler hariç olmak üzere, fonlanan şirketteki paylarını devredemezler.’

Hükümleri çerçevesinde; platformumuz ikincil piyasa işlemlerine aracılık etmeden, girişimlerin platformumuzda yaptığı kampanyalarda yatırım yaparak pay alan yatırımcıların bu paylarını satmak istemeleri durumunda diğer üyeler ile iletişim kurabilmelerini için gerekli alt yapıyı sağlar ve gerekli danışmanlık hizmetlerini verir.

Bu kapsamda gerekli altyapı kurulana kadar paylarını satmak isteyenler için kendilerinin buldukları alıcılar ile aralarında gerçekleşmesi gerekli iş ve işlemler için bu payların devirlerinin yapılmasını teminen aşağıdaki şartlara bağlı olarak İhraççı Kuruluş (Girişim Şirketi) Merkezi Kayıt Sistemi üzerinden ilgili uzmanlarımız eşliğinde işlem tesis edecektir.

Gelir Vergisi Açısından Hatırlatma!

Gerçek kişilerin sahip olduğu menkul kıymetlerin ( ve bu kapsamda hisse senetlerinin) ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması halinde sağlanacak kazançlar Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinin ilk fıkrasının 1 nolu bendinde “değer artış kazançları” içinde sayılmıştır. Anılan bentteki düzenlemeye göre; gerçek kişilerin ivazsız olarak (kendisine veraset yoluyla kalan ya da hibe edilen) iktisap ettikleri menkul kıymetlerin devrinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisine tabi değildir. Keza, gerçek kişilerin, tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süre ile elde tuttukları hisse senetlerinin devrinden sağladıkları kazançları da gelir vergisine tabi değildir. Dolayısıyla, gerçek kişilerin iktisap ettikleri Türkiye’de kurulu anonim şirketlere ait hisse senetlerini 2 yıl geçtikten sonra satmaları ya da devretmeleri halinde elde edecekleri kazançlar gelir vergisine tabi olmayacak, ancak iktisap tarihi ile devir tarihi arasında geçen süre 2 yıldan daha kısa ise, elde edilecek kazanç gelir vergisine tabi olacaktır.

 

GENEL KOŞULLAR: (PAY ALIM/SATIM İŞLEMLERİ ÖNCESİ MUTLAKA BU ALANI OKUYUNUZ)

 1. Bu işlemler ile ilgili olarak aşağıdaki başlıklar altında talep edilen ve kendisine uygun olan bilgi ve belgeleri sağlayanlar için gerekli işlemler gerçekleştirilecektir.
 2. Pay Alım/Satım işleminin yapılabilmesi için payın MKK nezdindeki hesaplara dağıtılmış olması zorunluluktur.
 3. Pay alım/satım işlemleri için yatırımcılar pay dağıtımı akabinde en az 30 iş günü sonrası talepte bulunabilirler.
 4. Bir payın alım/satım işlemine konu olabilmesi için piyasa değerinin en az 1.000 TL ’nin altında olmaması gereklidir. Daha altındaki pay devirleri ikinci bir bildirime kadar yapılmayacaktır.
 5. Pay devir işlemleri ile ilgili başvurular ay içerisinde istenen bir zamanda yapılabilir ancak ilgili işlemler her ayın ilk haftası içerisinde gerçekleştirilecektir.
 6. Pay alım/satım işlemleri için ihraççı şirkete ve platforma bir ödeme yapılmayacaktır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bir bedel istenmesi durumunda bu tutar İhraççı şirket(Girişimci) tarafından alım/satım yapan kişilere rücu edilebilir. Bu konudaki tüm inisiyatif İhraççı Şirket ‘e (Girişimci) aittir.  
 7. Tüm devirlerle ilgili oluşması halinde resmi harç, damga vergisi, diğer her türlü vergi ve beyanname verme yükümlülüğü Satıcı ve Alıcı’ya aittir.
 8. Aşağıda devrin şekline göre istenen tüm belgeler hazırlandıktan sonra öncelikle taranmış halleri ikincil@fonbulucu.com e-posta adresine gönderilerek gerekli ön onay alınacak ve ardından talep edilen adrese ıslak imzalı dokümanlar kargo ile gönderilecektir. Kargo ücreti gönderene aittir.

 

PAY ALIM/SATIM VE DEVİR HUSUSLARI

*Platformumuzda Yatırımcı Üye olarak kayıtlı olanlar arasındaki pay devirleri; (KN Ek Tanımlı Paylar)

İki Gerçek (Yerli/Yabancı) Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Pay Devir/Temlik Sözleşmesi (Islak İmzalı)
 2. Ödemenin yapıldığına dair dekont

Biri Tüzel diğeri Gerçek (Yerli/Yabancı) Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Pay Devir/Temlik Sözleşmesi (Islak İmzalı)
 2. Tüzel Kişiler için İmza Sirküleri
 3. Ödemenin yapıldığına dair dekont

*Platformumuzda Yatırımcı Üye olarak kayıtlı olmayanlar arasındaki pay devirleri; (KN Ek Tanımlı Paylar)

İki Gerçek Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Platforma kayıt olarak doğrulama aşamaları geçilecektir.
 2. Pay Devir/Temlik Sözleşmesi (Islak İmzalı)
 3. Alıcı ve Satıcı için ayrı ayrı hazırlanan Kimlik Tespit Formu
 4. Kimlik/Pasaport/Mavi Kart Fotokopileri
 5. Ödemenin yapıldığına dair dekont

Biri Tüzel diğeri Gerçek Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Platforma kayıt olarak doğrulama aşamaları geçilecektir.
 2. Pay Devir/Temlik Sözleşmesi (Islak İmzalı)
 3. Alıcı ve Satıcı için ayrı ayrı hazırlanan Kimlik Tespit Formu
 4. Tüzel Kişiler için İmza Sirküleri, İlgili Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Levhası
 5. Kimlik/Pasaport/Mavi Kart Fotokopileri
 6. Ödemenin yapıldığına dair dekont

 

*Girişimciler ve Gerçek/Tüzel Kişiler arasındaki pay devirleri; (KF Ek Tanımlı Paylar)

Girişimci olarak Pay Sahibi olan Gerçek Kişi ve Nitelikli Yatırımcı Olan Gerçek Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Alıcı taraf Platforma kayıtlı değilse kayıt olması ve doğrulama aşamalarını geçmesi gerekmektedir.
 2. Nitelikli Yatırımcı Beyanını Yatırımcı Kuruluşuna vermesi ve Nitelikli Yatırımcı olarak MKK'da tanımlanması gerekmektedir. 
 3. Pay Devir/Temlik Sözleşmesi (Islak İmzalı)
 4. Alıcı için hazırlanan Kimlik Tespit Formu
 5. Alıcı Kimlik/Pasaport/Mavi Kart Fotokopileri
 6. Ödemenin yapıldığına dair dekont
 7. Dilekçe (Girişim Şirketi verecektir)

Girişimci olarak Pay Sahibi olan Gerçek Kişi ve Nitelikli Yatırımcı Olan Tüzel Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Alıcı taraf Platforma kayıtlı değilse kayıt olması ve doğrulama aşamalarını geçmesi gerekmektedir.
 2. Tüzel Nitelikli Yatırımcı Beyanını Yatırımcı Kuruluşuna vermesi ve Nitelikli Yatırımcı olarak MKK'da tanımlanması gerekmektedir. 
 3. Pay Devir/Temlik Sözleşmesi (Islak İmzalı)
 4. Alıcı için hazırlanan Kimlik Tespit Formu
 5. Alıcı Tüzel Kişiler için İmza Sirküleri, İlgili Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası
 6. Alıcı Kimlik/Pasaport/Mavi Kart Fotokopileri
 7. Ödemenin yapıldığına dair dekont
 8. Dilekçe (Girişim Şirketi verecektir)

Girişimci olarak Pay Sahibi olan Tüzel Kişi ve Nitelikli Yatırımcı Olan Gerçek Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Alıcı taraf Platforma kayıtlı değilse kayıt olması ve doğrulama aşamalarını geçmesi gerekmektedir.
 2. Nitelikli Yatırımcı Beyanını Yatırımcı Kuruluşuna vermesi ve Nitelikli Yatırımcı olarak MKK'da tanımlanması gerekmektedir. 
 3. Pay Devir/Temlik Sözleşmesi (Islak İmzalı)
 4. Alıcı için hazırlanan Kimlik Tespit Formu
 5. Alıcı Kimlik/Pasaport/Mavi Kart Fotokopileri
 6. Ödemenin yapıldığına dair dekont
 7. Dilekçe (Girişim Şirketi verecektir)

Girişimci olarak Pay Sahibi olan Tüzel Kişi ve Nitelikli Yatırımcı Olan Tüzel Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

 1. Alıcı taraf Platforma kayıtlı değilse kayıt olması ve doğrulama aşamalarını geçmesi gerekmektedir.
 2. Tüzel Nitelikli Yatırımcı Beyanını Yatırımcı Kuruluşuna vermesi ve Nitelikli Yatırımcı olarak MKK'da tanımlanması gerekmektedir. 
 3. Pay Devir/Temlik Sözleşmesi (Islak İmzalı)
 4. Alıcı için hazırlanan Kimlik Tespit Formu
 5. Alıcı Tüzel Kişiler için İmza Sirküleri, İlgili Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası
 6. Alıcı Kimlik/Pasaport/Mavi Kart Fotokopileri
 7. Ödemenin yapıldığına dair dekont
 8. Dilekçe (Girişim Şirketi verecektir)

Girişimci olarak miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra nedenleriyle yapılacak devirler için gerekli Belgeler

 1. Devir alacak taraf Platforma kayıtlı değilse kayıt olması ve doğrulama aşamalarını geçmesi gerekmektedir.
 2. Devrin Gerçekleşmesine dair ilgili resmi belge (Veraset İntikal Belgesi, Mahkeme Kararı vs.)
 3. Devir alan için hazırlanan Kimlik Tespit Formu
 4. Devir alan Tüzel Kişiler için İmza Sirküleri, İlgili Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası
 5. Devir alan Kimlik/Pasaport/Mavi Kart Fotokopileri
 6. İstenebilecek diğer belgeler
 7. Dilekçe (Girişim Şirketi verecektir)

 

Gerekli Belge Taslakları: (Aşağıdaki Belgeleri indirip kullanabilirsiniz)

Pay Devir/Temlik Sözleşmesi Örneği

Kimlik Tespit Formu (Gerçek Kişi)

Kimlik Tespit Formu (Tüzel Kişi)

Girişim Şirketi (İhraççı Şirket) Dilekçe Örneği