Bilgi Güvenliği Politikamız

GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM ve HUKUKİ DAYANAK

Amaç 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. ’nin (bundan sonra Platform olarak anılacaktır) tüm faaliyetlerinde bünyesinde çalışanlar ve ilgili tarafların uyması gereken bilgi güvenliği şartlarının çerçevesini çizmek ve yazılı kurallara ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu politika Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. ’nin merkez ve şubeleri ile diğer örgüt birimlerinde bulunan bilgi sistemleri varlıklarını, bilgi sistemlerine erişim sağlayan personelleri, yazılım geliştirme, satış, kurulum, destek, entegrasyon, eğitim, danışmanlık hizmetlerinin iş süreçleri ile Bilgi sistemlerinin kurulması, işletilmesi, yönetilmesi ve kullanılmasına ilişkin; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve gerektiğinde erişilebilir olmasının sağlanmasına yönelik olarak bilgi güvenliği politikası üst yönetim tarafından hazırlanır ve yönetim kurulu tarafından onaylanır. Onaylanan bilgi güvenliği politikası personele duyurulur. Bu politika, bilgi güvenliği süreçlerinin işletilmesi için gerekli rollerin ve sorumlulukların tanımlanmasını, bilgi sistemlerine ilişkin risklerin yönetilmesine dair süreçlerin oluşturulmasını, kontrollerin tesis edilmesini ve gözetimini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Politika, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.10.2019 tarihli 30907 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) ve 5.1.2018 tarihli 30292 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan ‘Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) esas alınarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
TARAFLAR, SORUMLULUKLAR ve BİRİMLER

Sorumluluk ve Yetki

Madde 4 – Bilgi Güvenliği Politikasının güncelliğinin ve sürekliliğinin sağlanmasından BGYS Yöneticisi sorumludur. Bilgi Güvenliği politikasında yapılacak güncellemeler Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında belirlenir ve BGYS Yöneticisi tarafından dokümana yansıtılır. Her güncellemede doküman Üst Yönetim tarafından onaylanır.  

Bilgi Güvenliği

Madde 5 – Bilgi, diğer önemli ticari ve kurumsal varlıklar gibi, bir işletme ve kurum için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği iş sürekliliğini sağlamak, kayıpları en aza indirmek için tehlike ve tehdit alanlarından korur.  Bilgi güvenliği, bu politikada aşağıdaki bilgi niteliklerinin korunması olarak tanımlanır:

 • Gizlilik: Bilginin sadece erişim yetkisi verilmiş kişilere erişilebilir olduğunu garanti etmek,
 • Bütünlük: Bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunu ve yetkisiz değiştirilememesini temin etmek,
 • Erişilebilirlik: Yetkili kullanıcıların, gerek duyulduğunda bilgiye ve ilişkili kaynaklara en hızlı şekilde erişebileceklerini garanti etmek.

Bilgi güvenliği politikası dokümanı, yukardaki korumaları ve gereksinimleri sağlayabilmek için oluşturulmuş denetimlerin uygulanması sırasında kullanılacak en üst seviyedeki prensiplerin belirtildiği dokümandır.

Bilgi Güvenliği Hedefleri ve Amaçları

Madde 6 – Bilgi Güvenliği Politikası, Platform ’un;

 • Çalışanlarına Platform güvenlik gereksinimlerine uygun şekilde hareket etmesi konusunda yol göstermek,
 • Bilinç ve farkındalık seviyelerini artırmak ve bu şekilde Platform ’da oluşabilecek riskleri minimuma indirmek,
 • Platform ’un güvenilirliğini ve imajını korumak,
 • Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak,
 • Teknik güvenlik kontrollerini uygulamak,
 • Platform ’un temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla Platform ’un tüm işleyişini etkileyen fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı hedefler.

Bilgi Güvenliği Organizasyonu

Madde 7 – Platform ’da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili aşağıdaki şekilde bir organizasyon yapılmıştır.                                                                                                               

 • BGYS ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesinden ve geliştirilmesinden BGYS Yönetim Temsilcisi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesinden BGYS Yöneticisi sorumludur.
 • BGYS Yönetim Temsilcisi ve BGYS Yöneticisi, Üst Yönetim tarafından atanır.
 • Kapsam dahilindeki birimlerde BGYS Sorumluları belirlenmiştir. BGYS Sorumluları kendi birimlerindeki Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını takip etmek ve koordine etmekle yükümlüdürler.
 • BGYS ’nin işletilmesi, sürdürülmesi gözden geçirilmesi, eylem planı oluşturulması, karar alınması ve uygulanması faaliyetleri bir komite ile yürütülmektedir.
 • Bu anlamda BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi, BGYS Üst Yönetim Temsilcisi, BGYS Yöneticisi, İlgili birimlerden seçilen BGYS Sorumlularından oluşur.
 • BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi İş sürekliliği tatbikat raporlarının değerlendirmesi veya önemli bir güvenlik ihlal olayı olması durumunda da toplanabilir.

İş Sürekliliği Planı

Madde 8 – Platform, Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği baz alınarak İş Sürekliliği Planı ve Acil Durum Eylem Planı hazırlanmıştır. Platform ’un değer yaratan faaliyetlerini, herhangi bir felaket, kriz ve afet durumunda önceden belirlenen seviyede yürütebilmesi için gerekli olan bu planlarda iş sürekliliği ve acil durum yönetim kapsamı, yapısı, temel unsurları, bilgi sistemleri sürekliliği planı, acil ve beklenmedik durum planı dokümante edilerek tanımlanmıştır. Olası durumlarda hazırlanan planlar ile Platform ’un herhangi bir kesinti anında faaliyetlerinin sürdürülmesi veya zamanında kurtarılmasını sağlamak üzere operasyonel, finansal, yasal ve itibari olumsuz etkileri en aza indirmek, sorunları yönetebilmek, herhangi bir beklenmedik ve acil durumda öncelikli gerçekleştirilecek eylemleri, alınacak önlemleri belirleyerek, Şirket’in varlık ve itibarını korumak hedeflenmiştir.

Risk Yönetimi

Madde 9 – Platform ’un ISO 27001 Risk Yönetim Çerçevesi; Bilgi Güvenliği ve Hizmet Yönetimi risklerinin tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve işlenmesini kapsar. Risk Analizi ve Risk İşleme Planı Bilgi Güvenliği ve Hizmet Yönetimi risklerinin nasıl kontrol edildiğini tanımlar. Risk İşleme Planının yönetiminden ve gerçekleştirilmesinden BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi sorumludur. 

Bilgi sistemlerine ilişkin risklerin yönetilmesinde asgari olarak aşağıdaki hususlar değerlendirmeye katılır:

 1. Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sebebiyle rekabetçi ortamda gelişmelere uymamanın olumsuz sonuçları, gelişmelere uyma konusundaki zorluklar ve yasal mevzuatın değişebilmesi,
 2. Bilgi sistemleri kullanımının öngörülemeyen hatalara ve hileli işlemlere zemin hazırlayabilmesi,
 3. Bilgi sistemlerinde dış kaynak kullanımından dolayı dış kaynak hizmeti veren kuruluşlara bağımlılığın oluşabilmesi,
 4. İş ve hizmetlerin önemli oranda bilgi sistemlerine bağlı hale gelmesi,
 5. Bilgi sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin, verilerin ve denetim izlerine ilişkin tutulan kayıtların güvenliğinin sağlanmasının zorlaşması.

Yukarıda verilen hususlar için aşağıda bulunan Risk Yönetim Planı hazırlanmıştır.

Risk Yönetim Planı
Cihaz Adı Kritik Varlık Değeri Tehdit Açıklık Olasılık Etki Risk üstlenme Düzenleyici / risk azaltıcı  faaliyetler
Yazılımın Koşulduğu Ana Serverlar 5 Elektrik Kesintisi Elektrikle çalışıyor 1 5 Risk kabul edilmiştir Muhtemel kesintilere karşı yedek olarak adet UPS mevcut. UPS'ler ile ilgili herhangi bir arıza olması veya yetersizlik söz konusu olması durumunda ise Jeneratör bulunuyor. UPS'lerin ısınma durumuna karşı Sistem odasına yer alıyor. Jeneratörlerin de çalışmalarında aksaklık olması durumunda, farklı lokasyonda bulunan mirror serverlar devreye girecektir.
Fiziksel Müdahale İnsan faktörü 1 5 Risk kabul edilmiştir Veri merkezinde bulunan fiziksel serverlara erişim yalnızca şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılabilmektedir.
İnternet bağlantısının kesilmesi Servis Sağlayıcıları 1 5 Risk azaltılacaktır Kullanılan veri merkezinin internet bağlantısı halihazırda iki servis sağlayıcı ile sağlanmaktadır. Her iki servis sağlayıcıda da problem yaşanması durumunda diğer lokasyonda bulunan mirror serverlar devreye girecektir.
Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık Ortamın fiziksel koşulları 2 4 Risk azaltılacaktır Veri merkezinde bulunan, Sistem odası ve arşive ortam izleme cihazı alınarak ortam koşullarının anlık takibi sağlandı.
Doğal Afetler, Yangın, Su Baskını Bina ve mekânın özellikleri 1 5 Risk azaltılacaktır Veriler Hem Ankara'da hem de Bursa'da fiziksel olarak yedeklenmektedir. Olası bir felaket senaryosunda diğer lokasyonda bulunan sunucu aktif hale gelmektedir.
Hırsızlık İnsan faktörü 2 5 Risk azaltılacaktır Hem veri merkezi hem de şirket merkez ofisi binası 7/24 güvenlik kamerası ve güvenlik görevlileri tarafından izlenmektedir. Bina'ya ve sunucunun bulunduğu bölgeye erişim izni olmayan kimse ulaşamamaktadır. Herhangi bir şekilde verilerin fiziksel olarak çalınması ihtimal dahilinde dahi olsa halihazırda güvenlik gereksinimi yüksek olan veriler şifrelendiği için fiziksel olarak ele geçirilse de 3. kişiler tarafından kullanılamayacaktır. Sunucudaki verilerin ve donanımın fiziksel olarak çalınması senaryosunda yine mirror serverlar devreye alınabilecektir.
Konfigürasyon Arızası Yazılım yapısı 1 5 Risk azaltılacaktır Teknik destek şirket içinde çözümlenmektedir. Yazılım koruması yeni antivirüs programı ve firewall ile desteklenmektedir. Konfigürasyon yedeği, her versiyona özel olarak alınmaktadır.
Bant Genişliği Aşımı Fazla trafik /cihaz kapasitesi 2 3 Risk azaltılacaktır Anlık olarak izlenen veri trafiği kapasitesine göre server konfigürasyonları ilgili teknik personel tarafından ivedi bir şekilde artırılabilmektedir.
Ddos ve Benzeri saldırılar Dijital Saldırılar 3 4 Risk azaltılacaktır Serverlar, yoğun istek almaları durumunda öncelikle istek atan IP'lere göre robot kontrolü yapmaktadır. İsteğin ısrarla sürdürülmesi durumunda Firewall konfigürasyonları devreye girerek ısrarcı IP'leri bloke etmektedir.
Tüm Ofis Bilgisayarları 3 Yazılım Arızası Yazılım yapısı 1 5 Risk azaltılacaktır Tüm yazılımların teknik destek altyapıları değerlendirilerek gerekmesi durumunda teknik destek personeli devreye girmektedir.
Donanım Arızası Donanım Yapısı 2 4 Risk azaltılacaktır Teknik destek şirket içinde çözümlenmektedir. Gerekmesi durumunda donanım hizmet sağlayıcılar ile gerekli altyapı sağlanmıştır.
Hacklenme ve korsan yazılımlar tarafından enfekte olma Kullanıcı tarafında gerçekleşen risk 4 4   Yazılım koruması güncel antivirüs programı ve firewall ile desteklenmektedir. Konfigürasyon yedeği, her versiyona özel olarak alınmaktadır.
Muhasebe Yazılımlarının Koşulduğu Server 4 Elektrik Kesintisi Elektrikle çalışıyor 1 5 Risk kabul edilmiştir Muhtemel kesintilere karşı yedek olarak adet UPS mevcut. UPS'ler ile ilgili herhangi bir arıza olması veya yetersizlik söz konusu olması durumunda ise Jeneratör bulunuyor. UPS'lerin ısınma durumuna karşı Sistem odasına yer alıyor. Jeneratörlerin de çalışmalarında aksaklık olması durumunda, farklı lokasyonda bulunan mirror serverlar devreye girecektir.
Fiziksel Müdahale İnsan faktörü 1 5 Risk kabul edilmiştir  Veri merkezinde bulunan fiziksel serverlara erişim yalnızca şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılabilmektedir.
İnternet bağlantısının kesilmesi Servis Sağlayıcıları 1 5 Risk azaltılacaktır Kullanılan veri merkezinin internet bağlantısı halihazırda iki servis sağlayıcı ile sağlanmaktadır. Her iki servis sağlayıcıda da problem yaşanması durumunda diğer lokasyonda bulunan mirror serverlar devreye girecektir.
Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık Ortamın fiziksel koşulları 2 5 Risk azaltılacaktır Veri merkezinde bulunan, Sistem odası ve arşive ortam izleme cihazı alınarak ortam koşullarının anlık takibi sağlandı.
Doğal Afetler, Yangın, Su Baskını Bina ve mekanın özellikleri 1 5 Risk azaltılacaktır Veriler Hem Ankara'da hem de Bursa'da fiziksel olarak yedeklenmektedir. Olası bir felaket senaryosunda diğer lokasyonda bulunan sunucu aktif hale gelmektedir.
Hırsızlık İnsan faktörü 2 3 Risk azaltılacaktır Hem veri merkezi hem de şirket merkez ofisi binası 7/24 güvenlik kamerası ve güvenlik görevlileri tarafından izlenmektedir. Bina'ya ve sunucunun bulunduğu bölgeye erişim izni olmayan kimse ulaşamamaktadır. Herhangi bir şekilde verilerin fiziksel olarak çalınması ihtimal dahilinde dahi olsa halihazırda güvenlik gereksinimi yüksek olan veriler şifrelendiği için fiziksel olarak ele geçirilse de 3. kişiler tarafından kullanılamayacaktır. Sunucudaki verilerin ve donanımın fiziksel olarak çalınması senaryosunda yine mirror serverlar devreye alınabilecektir.
PC, YAZICI, BARKOD CİHAZI, EL TERMİNALİ, FAX, TELEFON VS. 5 Elektrik Kesintisi Elektrikle çalışıyor 3 3 Risk azaltılacaktır UPS mevcuttur.
Fiziksel Müdahale İnsan faktörü 2 3 Risk azaltılacaktır Hırsız alarmı var; dış kapı kapalı tutulacak, kamera kayıtları saklanıyor. Sistem odası girişi kontrollü ve odaya giriş yetkisi 2 personele verilmiş.
Doğal Afetler, Yangın , Su Baskını Bina ve mekanın özellikleri 1 5 3.taraflar ile paylaşılacak Hırsız alarmı mevcut. Ortam Kameralar yardımı ile izlenmekte. İş yeri sigortası mevcut. Dış kapı kapalı tutulmakta.24 saat güvenlik mevcut.
Çalışma Ortamı, Nem, Sıcaklık Ortamın fiziksel koşulları 2 5 Risk azaltılacaktır Ortam izleme cihazları ile nem, sıcaklık gibi ortam koşulları takip edilmekte.
Virüs Saldırısı Teknik Açıklık 4 3 Risk azaltılacaktır antivirüs yazılımı var; lisanssız programlar kaldırıldı; sosyal ağlar ve uygunsuz içerikli sitelere erişim engellenecek.
Hırsızlık Taşınabilir varlık 1 5 Risk azaltılacaktır Hırsız alarmı mevcut. Ortam Kameralar yardımı ile izlenmekte. İş yeri sigortası mevcut. Dış kapı kapalı tutulmakta. 24 saat güvenlik mevcut. Notebook ile dışarıya çıkan personel için  Mobil Cihaz Kullanma Politikası mevcut.

 

Rol ve Sorumluluklar Tablosu

Madde 10 –Bu maddede Platform için her bir kontrol süreci için süreç sahibinin, rollerin, faaliyetlerin ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımları bulunmaktadır. Ayrıca kontrol süreçleri periyodik olarak yapılmakla birlikte, dönemsel performans ölçümleri ile Bilgi sistemleri kontrollerine ilişkin etkinlik, yeterlilik ve uygunluk ile öngörülen risk ya da risklerin etkisini azaltmaya yönelik faaliyetler devamlı bir şekilde takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Değerlendirme neticesinde tespit edilen önemli kontrol eksiklikleri üst yönetime raporlanır ve gerekli önlemlerin alınması derhal sağlanır. 

BGYS Yönetim Temsilcisi • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi için gerekli kaynak ve sorumluluk tahsislerini gerçekleştirmek,
• BGYS altyapısını desteklemek ve işleyişini devam ettirmek,
• Çalışanların BGYS hakkında bilgilenmelerini sağlayacak mekanizmaların işletilmesini sağlamak,
• Çalışanların bilgi güvenliğine ilişkin olarak karşılaşabileceği riskleri anlaması ve tanıması için eğitici yöntemlerin kullanımını sağlamak,
• Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik olarak tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasını planlamak ve sağlamak,
• Güvenlik Politikasını onaylamak ve Platform içinde uygulanmasını sağlamak,
• BGYS kapsamlı dokümanları onaylamak,
• BGYS kapsamlı Risk analizi sonucunda ortaya çıkan artık riskleri onaylamak.
BGYS Yöneticisi • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesini sağlamak,
• Yönetim Gözden Geçirme toplantılarını koordine etmek,
• BGYS dokümanlarının revizyonunu ve kontrolünü yapmak,
• BGYS kapsamlı dokümanları onaylamak,
• Çalışanların bilgi güvenliği farkındalık eğitimlerinin koordine edilmesi ve eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi,
• Risk analizi sonuçlarını değerlendirmek, kontrollerin belirlenmesi ve uygulanmasını koordine etmek,
• Bilgi Güvenliği İhlal olaylarını değerlendirmek ve takibini yapmak,
• Bilgi Güvenliği ’ne ilişkin Düzeltici ve Önleyici faaliyetleri takip etmek ve kayıtları onaylamak
• Bilgi Güvenliği Politikası ’nı belli aralıklarla gözden geçirmek ve BGYS Yönetim Temsilcisi’nin onaylamasını sağlamak
Birim Sorumluları • Bilgi Güvenliği Politikasını bilmek ve uymak,
• BGYS kapsamında belirlenen uyulması gereken davranışlara riayet etmek,
• BGYS ’nin sağlıklı işlemesi için gerekli görülen önerileri ilgilisine iletmek ve sistemin iyileştirilmesine katkıda bulunmak,
• Fark ettiği bilgi sistemleri ile ilgili güvenlik ihlal olaylarını Birim Müdürüne bildirmek,
• Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitimlerine katılmak.
Üçüncü Taraflar • Bilgi Güvenliği Politikasını bilmek ve uymak,
• BGYS kapsamında belirlenen uyulması gereken davranışlara riayet etmek,
• Taahhüt ettiği Gizlilik Sözleşmelerine riayet etmek,
• BGYS ’nin sağlıklı işlemesi için gerekli görülen önerileri ve ihlal olaylarını ilgili kişiye iletmek.
• İlgili Tarafların Gereksinimlerinin Anlaşılması ve İletişim tablosunu uygun hareket etmek.

Varlık Yönetimi

Madde 11 –Bu maddede Varlık Yönetimi’ne dair hususlar yer almaktadır.

Bilgi Varlıklarımız, sorumluları ve önem derecelerine göre sınıflandırılmasının yer aldığı envanter aşağıda olup, gerekli hallerde güncelleme yapılmaktadır. Taşınabilir ortamlar, içerdiği bilgilerin hassasiyet derecesine göre kaybolma veya hırsızlık risklerine karşı korunur ve önem derecesi yüksek bilgileri veya bu bilgilere erişim sağlayan yazılımları barındıran taşınabilir ortamlar yetkilendirme olmaksızın kurum dışına çıkarılmaz. Depolama ortamları elden çıkarılmadan önce üzerinde kuruluşa ait veri, bilgi ve lisanslı yazılımın bulunmamasına yönelik gerekli önlemler alınır. Temiz masa ve temiz ekran ilkeleri şirketimizce benimsenmiştir.

4 Kasım 2020 Tarihli Varlık Envanterimiz şu şekildedir:

Envanter No Türü Markası Modeli Alım Zamanı Seri No / Detay
GKFP-OM-001 Projeksiyon Panasonic PT-AE900E 2019 SA6350966R

GKFP-OM-002

Yazıcı

Epson

L3151

2020

X7GR000316

GKFP-OM-003

Yazıcı

HP

Color LaserJet CP1215

2019

CNCT94WGPY

GKFP-OM-004

Kamera

Logitech

C920

2020

2029LZ591CA9

GKFP-OM-005

Konferans Hoparlörü

Jabra

PHS002W

2019

C11041500007770522

GKFP-OM-006

Dock

HP

3005pr USB 3.0 Port Replicator

2019

7CB436D837

GKFP-OM-007

Wireless Adaptörü

Tenda

U1

2019

V7TU1DET

GKFP-OM-008

Wireless Adaptörü

Zxyel

NWD6605

2020

S201813002953

GKFP-OM-009

Wireless Adaptörü

Zxyel

NWD6605

2019

S191815002336

GKFP-MO-001

Monitör

Viewsonic

ViewSonic VX2476-SMH

2020

W28201200199

GKFP-MO-002

Monitör

Viewsonic

ViewSonic VX2476-SMH

2020

W28201200159

GKFP-MO-003

Monitör

Viewsonic

ViewSonic VX2476-SMH

2020

W28201200143

GKFP-MO-004

Monitör

Viewsonic

ViewSonic VX2476-SMH

2020

W28201200166

GKFP-MO-005

Monitör

Viewsonic

ViewSonic VX2476-SMH

2020

W28201200167

GKFP-MO-006

Monitör

Viewsonic

ViewSonic VX2476-SMHD

2020

UPA172600194

GKFP-MO-007

Monitör

Viewsonic

ViewSonic VX2476-SMHD

2020

UPA172600209

GKFP-MO-008

Monitör

Viewsonic

ViewSonic VX2476-SMHD

2020

UPA181700930

GKFP-MO-009

Monitör

Viewsonic

ViewSonic VX2476-SMHD

2020

UPA192300280

GKFP-MO-010

Monitör

Viewsonic

ViewSonic VX2476-SMHD

2020

UPA192300419

GKFP-MO-011

Monitör

Viewsonic

ViewSonic VX2476-SMHD

2020

UPA192300422

GKFP-MO-012

Monitör

Viewsonic

Dell SE2717H

2020

CN-0K9V8V-TV100-89Q-0N5L-A05

GKFP-MO-013

Monitör

Viewsonic

ViewSonic VX2476-SMH

2020

W28201200165

GKFP-PC-001

LAPTOP

Monster

ABRA-A7

2020

Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz, 2592 Mhz, 6 Çekirdek, 12 Mantıksal İşlemci

GKFP-PC-002

MASAÜSTÜ

Mix

OEM

2020

Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz, 3401 Mhz, 4 Çekirdek, 4 Mantıksal İşlemci

GKFP-PC-003

MASAÜSTÜ

Mix

OEM

2020

Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz, 3601 Mhz, 4 Çekirdek, 8 Mantıksal İşlemci

GKFP-PC-004

MASAÜSTÜ

Mix

OEM

2020

Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz, 3401 Mhz, 4 Çekirdek, 8 Mantıksal İşlemci

GKFP-PC-005

MASAÜSTÜ

Mix

OEM

2020

Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz, 2904 Mhz, 6 Çekirdek, 6 Mantıksal İşlemci

GKFP-PC-006

MASAÜSTÜ

Mix

OEM

2020

Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz, 3000 Mhz, 6 Çekirdek, 6 Mantıksal İşlemci

GKFP-PC-007

MASAÜSTÜ

Mix

OEM

2020

Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz, 3301 Mhz, 4 Çekirdek, 4 Mantıksal İşlemci

GKFP-PC-007 LAPTOP Lenovo Lenovo Yoga Pro 2 2020 Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU @ 2.00GHz, 3100 Mhz, 4 Çekirdek, 4 Mantıksal İşlemci

Görevlerin Ayrılığı Prensibi

Madde 12 –Bu maddede Bilgi Sistemleri üzerinde hata, eksiklik veya kötüye kullanım risklerini azaltmak için görev ve sorumluluk alanlarının ayrılığı prensibine göre hareket edilir. Uygulanan örgüt yapısı içerisinde Bilgi Sistemleri ve Veri Güvenliği Birimi ile Yazılım Geliştirme Birimleri ayrı ayrı oluşturulmuş olup, gerekli testler testin niteliğine göre diğer birimler ile veya dış kaynaklardan sağlanmaktadır.

Şirketimizde;  

 1. Sistem, veri tabanı ve uygulamaların geliştirilmesinde, test edilmesinde ve işletilmesinde görevler ayrılığı prensibi uygulanır. Görev ve sorumluluklar belirli aralıklarla gözden geçirilir ve güncelliği sağlanır.
 2. Bilgi sistemleri süreçleri tasarlanırken kritik işlemlerin tek bir personele veya dış kaynak hizmeti sunan kuruluşa bağımlı olmaması göz önünde bulundurulur.
 3. Görevlerin tam ve uygun şekilde ayrılmasının mümkün olmadığı durumlarda oluşabilecek hata, eksiklik veya kötüye kullanımı önlemeye ve tespit etmeye yönelik telafi edici kontroller tesis edilir.

 

Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

Madde 13 –Bu maddede Fiziksel ve Çevresel Güvenlik’e dair hükümler yer almaktadır.

Şirketimiz İdari İşler Birimi tarafından; fiziksel erişimin yalnızca yetkilendirilmiş kişilerce yapılmasını sağlamak amacıyla, güvenli alanlar gerekli giriş kontrolleriyle korunur. Güvenli alanlara giriş ve çıkışlar gerekçelendirilir, yetkilendirilir, kaydedilir ve izlenir. Ayrıca Yangın, sel, deprem, patlama, yağma ve diğer doğal ya da insan kaynaklı felaketlerden kaynaklanan hasara karşı fiziksel koruma önlemleri alınır.

 

Ağ Güvenliği

Madde 14 –Bu maddede Ağ Güvenliğine dair hükümler yer almaktadır. Söz konu maddede yer alan tedbirlerden Bilgi Sistemleri ve Veri Güvenliği Birimi ve İdari İşler birimi sorumludur.

 1. Ağların tehditlere karşı korunması ve ağları kullanan sistem, veri tabanı ve uygulamaların güvenliğinin sağlanması için kablolu ve kablosuz güvenli ağ protokolleri uygulanır.
 2. Ağ sistemine dahil olan kullanıcılar için oluşturulan düzeylere göre yetkiler tanımlanır. Kullanıcı ağ giriş şifreleri belli periyotlarda değiştirilir.
 3. İletişim altyapılarının dinlemeye ve fiziksel hasarlara karşı korunması için gerekli tedbirler alınır.
 4. Mobil cihazların ağ erişimine ilişkin risklere yönelik güvenlik tedbirleri gereği sistem unsuru olmayan mobil cihazlar ‘Misafir Ağ Katılımcısı’ olarak değerlendirilir ve sistem unsuru mobil cihazlar için gerekli güvenlik protokolleri uygulanır.
 5. Bilgi sistemleri altyapısına yönelik yetkisiz erişimler engellemek için ağ izlenir ve yetkisiz erişim çabaları raporlanarak gerekli önlemler alınır.
 6. Yüksek riskli uygulamaların güvenlik düzeyini artırmak için özel bağlantı prosesleri uygulanır.
 7. İç kaynak yoluyla sağlanan veya dış kaynak kullanımı yoluyla alınan her türlü ağ hizmetinin güvenlik kriterleri, hizmet düzeyleri ve yönetim gereksinimleri tanımlanır ve hizmet anlaşmalarına dâhil edilir.
 8. Uzaktan erişim sağlayan kullanıcıları kontrol etmek için gerekli yetkilendirmeler yapılır. Bu kapsamda belirli konumlardan ve ekipmanlardan gelen bağlantıları yetkilendirmek için otomatik ekipman tanımlaması göz önüne alınır.
 9. Kurumsal ağ dışındaki ağlarla olan iletişimde, dış ağlardan gelebilecek tehditler için sürekli gözetim altında tutulan güvenlik duvarı çözümleri kullanılır.
 10. İç ağın farklı güvenlik gereksinimlerine sahip alt bölümleri birbirinden ayrılarak, denetimli geçişi temin eden kontroller tesis edilir.
 11. İç ve Uzaktan erişilebilen ağ sistemleri için fiziksel ve yazılımsal güvenlik duvarları aktive edilir.

 

Kimlik Doğrulama

Madde 15 –Bu maddede Sistem Kullanıcılarının Kimlik Doğrulamalarına dair hükümler yer almaktadır.

 

Platform sisteminde kullanıcıların giriş bilgileri ve şifreleri kriptolu bir şekilde saklanır. Bu sayede sızmalar dahi olsa kullanıcı güvenliği sağlanır. Kullanıcıların şifrelerinin belirli bir güvenlik seviyesinde olması için uygulanan “Şifre Güvenliği Prosedürü” sistemde uygulanmaktadır. Bu prosedüre göre şifrelerin aşağıdaki özellikleri mevcuttur:

 • Şifreler minimum 8 karakter, alfanumerik ve üst karakter içerecek şekilde olmalıdır.
 • Şifreler 123456, qwerty, aaabbb, 111111,.. gibi klavyeden oluşan basit tuş yöntemleri ile belirlemez, tekrarlanan karakterlerden oluşmaz ve sistem bu şekilde değiştirilen şifreleri kabul etmiyor durumdadır.
 • Şifrenin unutulması durumunda geçici bir şifre kullanıcının kayıtlı mail adresine iletilir. Sisteme ilk girişte kullanıcı bu şifreyi değiştirmeye zorlanır.
 • Şifreler 60 günde bir değiştirilmek zorundadır. Şifrelerin kullanım süreleri bitmeden 10 gün önce uyarı mesajları gönderilmeye başlanmaktadır. Şifrelerin süresi bitmesi durumunda kullanıcılar şifrelerini değiştirmeye zorlanır.

Bu önlemlere ek olarak, kullanıcılar şifre değişimi yaptıklarında açık oturumları sonlandırılacaktır. Halihazırda açık oturumlarını görebilen kullanıcılar, profillerinde bulunan Güvenlik & Girişler sekmesini altında bulunan Hesap ve Girişler başlığını kullanarak, mevcut açık oturumları ve daha önce yapılan başarılı / başarısız giriş denemelerini görebilirler.

Ayrıca kullanıcılar sisteme ilk kayıt esnasında sırasıyla e-posta hesaplarını, cep telefonu numaralarını, e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarını ve varsa MKK sicil numaralarını doğrulamak zorundadırlar. Bu işlemleri gerçekleştirmeyen kullanıcılar platform üzerinde işlem yapamazlar.

İki faktörlü doğrulama sistemi ile her girişte kullanıcının cep telefonuna gelen SMS ile doğrulama yapması sayesinde ek güvenlik sağlanmaktadır.

 

Veri Gizliliği

Madde 16 –Bu maddede KVKK hükümlerine göre Veri Gizliliğine dair hükümler yer almaktadır.

Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. (fonbulucu) olarak, kendisi adına veya vekil olarak ya da bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak fonbulucu ile iletişime geçen girişimcilerin, yatırımcıların, hissedarlarımızın, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitelerimizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer iletişim yöntemleri ile bizimle ilişki kuran diğer gerçek kişilerin, Platformumuzla paylaştığı kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermektedir. Bu kapsamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde veri sorumlusu olan Kurumumuz, aşağıda detayları yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” (Politika) ile kişisel verilerin işlenmesi, çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konularında uygulamaya aldığı kural ve politikalarını kamuoyu ile paylaşmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verinin İşlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem olarak tanımlanmaktadır. (KVKK m.3/(1)(e))

fonbulucu, kişisel verilerin, “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak”, “doğru ve güncel olması” için elden gelen çabayı göstererek, Kurum faaliyetlerine uygun “belirli, açık ve meşru amaçlar için ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü” olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek şekilde” işlemeyi hedeflemektedir. (KVKK m.4/(2)(a, b, c, d))

fonbulucu, kişisel verileri, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlememektedir. Ancak, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hallerinden birisinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olabilecektir. (KVKK m.5/(2)(a, b, c, d, e, f))

Platformumuz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda; Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Bunlara ek olarak, yukarda belirtilen saklanan kişisel veriler, belirli aralıklarla değişen anahtarlar yardımı ile “Hash Code” adı verilen sistem ile şifrelenir.

Dış Kaynak Kullanımı

Madde 17 –Bu maddede Dış Kaynak Kullanımına dair hükümler yer almaktadır.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi ve ISO 27001 Standardının gerektirdiği dış kaynaklı bilgiler aşağıdakileri temin etmek için kontrol edilir:

 1. Gereken yerde ve zamanda kullanım için erişilebilir ve uygun olması ve
 2. Doğru bir şekilde korunması (örneğin, gizlilik kaybından, uygun olmayan kullanımdan veya bütünlük kaybından).

Yazılı bilgilerin kontrolü için, Platform uygunluğuna göre aşağıdaki faaliyetleri ele alınır:

 • Dağıtım, erişim, getirme ve kullanım,
 • Okunaklığın korunması da dâhil olmak üzere saklama ve koruma,
 • Değişikliklerin kontrolü (örneğin sürüm kontrolü)
 • Muhafaza etme ve yok etme.

Platform tarafından bilgi güvenliği yönetim sisteminin planlaması ve işletimi için gerekli olduğu belirlenen dış kaynaklı yazılı bilgiler, uygun şekilde tespit edilerek kontrol edilir. “Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü” ile düzenlenmiştir.

Platformda kullanılan, bilgi güvenliği sistemini etkileyen tüm dokümanlar çoğaltılarak kullanılır. Tutulan kayıtlar ilgili bölümlerinde ve iş bitimi sonrası merkezde olmak üzere toplam beş yıl muhafaza edilir. Destek dokümantasyonda sayılan bilgi güvenliği kayıtları GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.'nde süresiz olarak saklanır. Yönetim Temsilcisi her yıl altı ayda bir destek dokümanlarının güncel olup olmadığını kontrol eder ve güncel olmasını sağlar.

Gelen ve Giden evraklar kaydedilerek Genel Müdür’e iletilir. Genel Müdür gelen yazıları inceleyerek ilgili Bölüm/Birim Sorumlularını ve yapılacak işlemleri evrak üzerinde belirtir. Evrakların bir adet kopyasını Genel Müdürün belirlediği Bölüm/Birim Sorumlularına ulaştırır. Dışarıdan alınan ve verilen teklifleri ilgili firmanın dosyasına, diğer evrakların orijinalleri ise GELEN EVRAK klasörüne kaldırır. Gönderilecek yazılar Antetli Kâğıt kullanılarak gerçekleştirilir.

Elle tutulan bilgi güvenliği kayıtlarının hepsi ilgili dosyasında ilgili birim sorumluları tarafından muhafaza edilirler. Dokümanlar beş yıllık saklanma süresi sonunda Yönetim Temsilcisi ve ilgili Birim Sorumlusu tarafından bir daha kullanılamayacak şekilde imha edilir.

Elle tutulmayan kayıtlar ise, dijital ortamda ilgili klasörlerine kaldırılarak süresiz olarak kaydedilir ve server ya da cd/dvd ortamında ayda bir yedekleri alınır.

Bilgi güvenliği kayıtları, bilgi güvenliği yönetim sistemi prosedür, proses ve talimatlarında belirtilen saklama süresi sona ermeden, sözleşmelerde belirtildiği hallerde müşteri veya müşteri temsilcisinin değerlendirmelerine sunulur.

Bilgi güvenliği kayıtlarını saklamaktan sorumlu kişiler, bilgi güvenliği kayıtlarının saklanması sırasında çevre şartlarından dolayı hasar görmesini, bozulmasını engelleyecek önlemleri alırlar. Bu kayıtlara kolay ulaşılmasına imkân sağlayacak şekilde işaretleme ve sınıflandırma yöntemlerini geliştirilir. Geliştirdikleri uygulama önerilerinin Yönetim Temsilcisi’nden onayını aldıktan sonra uygulama başlatılır. Aynı zamanda uygulama şekli ilgili prosedür ve talimatlara eklenir.

Tüm prosedür ve talimatların ekler ve kayıtlar bölümünde yer alan ilgili bölümlerdeki saklanma süreleri sonunda bilgi güvenliği kayıtlarının toplanarak arşive kaldırılması Yönetim Temsilcisi tarafından sağlanır. Toplam saklanma süresi sona eren bilgi güvenliği kayıtları Yönetim Temsilcisi ve ilgili Birim Sorumlusu ile birlikte bir daha kullanılamayacak şekilde imha edilir.

İlave olarak dış kaynak yöntemi ile alınan sunucu hizmetlerinin sağlanmasında kullanılan sistemlere erişim yalnızca yetkili kişilerin kontrolünde sağlanır. Bu hizmetlerin sağlanmasında bilgi güvenliği prosedürleri uygulanır ve kişisel verilerin korunumuna azami önem gösterilir. Dış kaynak yöntemi ile karşılanan ihtiyaçlarda platform ile hizmet sağlayıcı arasında gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan sözleşmeler tesis edilir.

 

Kullanıcı Bilgilendirme

Madde 18 –Bu maddede sistem kullanıcılarının bilgilendirmelerine dair hükümler yer almaktadır.

Platforma kayıt olan tüm kullanıcılar; Çıkar Çatışması Politikası, Değerlendirme Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, KVKK Bildirimi ve Genel Risk Bildirimi ile yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak şartlar, riskler ve istisnai durumlarla ilgili bilgilendirilir.

Platform, işlemler hakkında bilgi vermek veya güncel kampanyalar ile ilgili bilgilendirmek amacı ile zaman zaman kullanıcıları ile telefon, e-posta veya diğer iletişim yolları ile irtibata geçebilir. Kullanıcılar, Platform ’a üye olurken onayladıkları şart ve koşullarımız ile kendileri ile bu tarz iletişimde bulunulmasına razı olduklarını onaylamış olurlar. Kendileri ile bu tarz bir iletişimde bulunulmasını istemeyen müşteriler, Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. ile 0312 504 08 08 numaralı telefonla veya globalfon@hs01.kep.tr e-posta yoluyla irtibata geçerek bu taleplerini dile getirebilme hakkına sahiptirler.

Bunlara ek olarak platforma kayıtlı kullanıcılar; platform kullanımı esnasında karşılaştıkları sorunları mevcut feedback sistemi üzerinden ticket kaydı oluşturarak bildirme kolaylığına sahiptirler. Bu sistem üzerinden oluşturulan hata kayıtları ile bildirilen hata ve sorunların tarihçesi tutulacaktır. Tarihçesi tutulan kayıtlar üzerinden en çok sorun yaşanan alanlar ve en çok sorulan soruların istatistiksel verileri çıkarılabilecek ve böylece sorunlu alanların dinamiklerinde gerekli iyileştirmeler yapılabilecektir. Aynı zamanda kullanıcılar yaşadıkları sorunlar ile ilgili sorunları tekrar sormaya ihtiyaç duymadan sorunlarını çözebileceklerdir.

Ayrıca canlı yardım uygulaması ile mesai saatleri içerisinde kullanıcılar sistem ile ilgili yaşadıkları sorunları kolayca ilgililere iletebileceklerdir. Canlı yardım ile kullanıcıların sorunları tanımlamada yaşadıkları zorluklar ve uzaktan yardım alma kolaylığı sayesinde hızlı bir şekilde çözüme ulaşmaları sağlanacaktır.

İşlem Kayıtları

Madde 19 –Bu maddede sistem kullanıcılarının yaptıkları işlemlerin için sistem kayıtlarına dair hükümler yer almaktadır.

Platform üzerinden yapılan işlemlerde risklerin azaltılması amacıyla kullanıcıların yaptıkları işlemlerin denetim izleri kayıt altına alınmaktadır. Bu sisteme göre kullanıcının yaptığı her türlü işlem kayıt altına alınır ve gerekli uyarı mekanizmaları kurularak hatalı ve fraud işlemlerin önlenmesi hedeflenmektedir. Örnek olarak art arda yapılan hatalı girişler sonrası kullanıcının sisteme girişi belirli bir süre boyunca engellenecektir.  İlgili denetim izlerinin bütünlüğünün bozulmasının önlenmesi ve olası bozulmaların tespiti için denetim izi kayıtları düzenli aralıklarla mutabakat yapılarak doğruluğundan emin olunur.

 Denetim izleri aşağıdaki verileri içerir:

 • Yapılan işlemin türü
 • Yapılan işlemin statüsü
 • Yapılan işlemin yetki ve izin doğruluk durumu
 • Yapılan işlemin gerçekleştirildiği sistemin, uygulamanın detayları
 • Yapılan işlemin zamanı

Denetim izleri geriye dönük olarak süresiz olarak saklanabilir, yedeklenir ve yüksek güvenlik düzeyine sahip ortamlarda korunur. Saklanan denetim izlerine çok kısa sürede ulaşmak mümkün olmaktadır.

Denetim izlerinin işaretlenmesinde kullanılan işlem zamanlarının doğruluğunun sağlanması için NTP protokolü ile sistem, belirli aralıklarla zaman sunucusuna bağlanarak tarihi eşzamanlar. Böylelikle sistem saati, atomik saatlerle çalışan zaman sunucuları ile eşleşerek sürekli olarak tarihin güncel kalmasını sağlar.

Birincil ve İkincil Sistemler

Madde 20 –Bu maddede Veri ve Kayıtların birincil ve ikincil sistemlerde tutulasına dair hükümler yer almaktadır.

Sistemin sürekliliğinin sağlanması, yük dengesinin oluşturulması, herhangi bir saldırı durumunda zararlı bağlantıların engellenmesi ve olası risklerin azaltılması amacıyla; platformun verilerinin iletiminde ve yayınında birden fazla sunucu görev almaktadır.

Platformda yapılan kayıtların eşlendiği farklı konumda bulunan yedek sunucunun yanı sıra yük dengeleme görevini üstlenen ve yine farklı bir konumda bulunan loadbalancer sunucusu sistemin sürekliliğinin sağlanması hususunda görev almaktadırlar.

Bu yapıya göre anlık olarak yedek alan sunucular, ana sunucuda ya da ana sunucunun bulunduğu konumda herhangi bir sıkıntı olması durumunda kısa süre içerisinde yayına geçerek sistemin devamlılığını sağlar. Bu esnada servis dışı olan sunucu ile ilgili sorunların giderilmesinin ardından; servis dışı sunucu ile veri eşleme yapılarak verilerin normalizasyonu ve yeniden güvenliği sağlanır. Bu çalışma sistemi sayesinde sistemin sürekliliği ve verilerin güvenliği sağlanır.

Ek olarak application ve veritabanı sunucuları ayrı fiziksel ortamlarda çalıştırılarak sunuculara binen işlemci yüklerinin hafiflemesi ve sistemi aynı anda daha fazla kişinin kullanabilmesi sağlanmıştır.

Bilgi Sistemlerinin Sürekliliği

Madde 21 –Bu maddede Bilgi Sisteminin Sürekliliğine dair hükümler yer almaktadır.

İş ve Bilgi Sistemlerinin Sürekliliği Planları; Platform ’un faaliyetlerini etkileyen bir kesinti ya da olağanüstü bir durum yaşanması sonrasında, kritik iş birimlerinin ve aktivitelerin sürekliliğini sağlamak amacıyla hazırlanmış kurtarma stratejilerini ve aksiyonlarını kapsamaktadır. Kurtarma stratejileri ve aksiyonlar Kurum hizmetleri baz alınarak oluşturulmuştur. İş ve Bilgi Sistemleri Sürekliliği Planları olmayan kurumların, kritik süreçlerinde/aktivitelerinde yaşayacakları kesintiler sonucu itibar/saygınlık kaybı (imaj) yaşanma, finansal zarara uğrama, uyum açısından zor duruma düşme ve kendisine bağımlılığı olan üçüncü tarafları kötü yönde etkileme ihtimalleri daha yüksektir. İş ve Bilgi Sistemleri Sürekliliği Planlarının, Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından yürütülmesi sağlanır. İş Sürekliliği Planları; İş Sürekliliği Planı, Bilgi Sistemleri Süreklilik Planı ve eklerinden oluşmaktadır. Plan dahilinde görevli personelin hem İş Sürekliliği Planı’na hem de kendisi ile ilgili kurtarma planlarına (varsa ilgili ek dokümanlara) hâkim olması gerekir.

İş ve Bilgi Sistemleri Sürekliliği Planları; Platform çalışanları, müşterileri ve Platform kaynakları (teknoloji, ekipman) için güvenli bir çevre oluşturmak, olağanüstü durumlar için hazırlıklı olmak, olay anında ve sonrasında yapılacak işlemleri tanımlamak, Kurum süreçlerine/aktivitelerine minimum kesinti ve zararla devam etmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Doküman dahilinde; türü ve sebebi ne olursa olsun, herhangi bir kesinti ya da olağanüstü durumda, Kurum’un kritik iş süreçlerinin/aktivitelerinin sürekliliğini sağlayan iş sürekliliği planlamasının alt başlıkları ifade edilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ESASLAR ve PRENSİPLER

Genel Esaslar

Madde 22 –Bu politika ile çerçevesi çizilen bilgi güvenliği gereksinimleri ve kurallarına ilişkin ayrıntılar, BGYS prosedürleri ile düzenlenir. Platform çalışanları ve 3. taraflar bu prosedürleri bilmek ve çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür. Bu kural ve prosedürlerin, aksi belirtilmedikçe, basılı veya elektronik ortamda depolanan ve işlenen tüm bilgiler ile bütün bilgi sistemlerinin kullanımı için dikkate alınması esastır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 “Bilgi Teknolojisi Güvenlik Teknikleri (Information Technology Security Techniques) ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Gereksinimler (Information Security Management Systems Requirements)” standartları temel alınarak ve SPK tarafından 5.1.2018 tarihli 30292 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) esas alınarak işletilir.

BGYS dokümanlarının gerektiği zamanlarda güncellenmesi BGYS Yöneticisi sorumluluğundadır. Ek, form, talimat gibi dokümanların güncellenmesi ise ilgili birimlerin sorumluluğundadır. Platform tarafından çalışanlara veya 3. taraflara sunulan bilgi sistemleri ve altyapısı ile bu sistemler kullanılarak üretilen her türlü bilgi, belge ve ürün aksini gerektiren kanun hükümleri veya sözleşmeler bulunmadıkça Platform’a aittir.

Kritik iş süreçlerini büyük felaketlerin ve işletim hatalarının etkilerinden korumak amacıyla iş sürekliliği yönetimi uygulanır. Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını sağlayacak eğitimler düzenli olarak mevcut Platform çalışanlarına ve yeni işe başlayan çalışanlara verilir. Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlalleri rapor edilir; ihlallere sebep olan uygunsuzluklar tespit edilir, ana sebepleri bulunarak tekrar edilmesini engelleyici önlemler alınır

Temel BGYS Prensipleri

Madde 23 –   Temel BGYS Prensipleri şu şekildedir;

 • Gerekli durumlarda çalışanlar ve üçüncü taraflarla Platfom ’un gizlilik ihtiyaçlarını güvence altına almayı amaçlayan gizlilik anlaşmaları yapılır.
 • Dış kaynak kullanım durumlarında oluşabilecek güvenlik gereksinimleri analiz edilerek güvenlik şart ve kontrolleri şartname ve sözleşmelerde ifade edilir.
 • Bilgi varlıklarının envanteri bilgi güvenliği yönetim ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulur ve varlık sahiplikleri atanır.
 • Kurumsal veriler sınıflandırılır ve her sınıftaki verilerin güvenlik ihtiyaçları ve kullanım kuralları belirlenir.
 • İşe alım, görev değişikliği ve işten ayrılma süreçlerinde uygulanacak bilgi güvenliği kontrolleri belirlenir ve uygulanır.
 • Güvenli alanlarda saklanan varlıkların ihtiyaçlarına paralel fiziksel güvenlik kontrolleri uygulanır.
 • Platform ’a ait bilgi varlıkları için Platform içinde ve dışında maruz kalabilecekleri fiziksel tehditlere karşı gerekli kontrol ve politikalar geliştirilir ve uygulanır.
 • Kapasite yönetimi, üçüncü taraflarla ilişkiler, yedekleme, sistem kabulü ve diğer güvenlik süreçlerine ilişkin prosedür ve talimatlar geliştirilir ve uygulanır.
 • Ağ cihazları, işletim sistemleri, sunucular ve uygulamalar için denetim kaydı üretme konfigürasyonları ilgili sistemlerin güvenlik ihtiyaçlarına paralel biçimde ayarlanır. Denetim kayıtlarının yetkisiz erişime karşı korunması sağlanır.
 • Erişim hakları ihtiyaç nispetinde atanır. Erişim kontrolü için mümkün olan en güvenli teknoloji ve teknikler kullanılır.
 • Sistem temini ve geliştirilmesinde güvenlik gereksinimleri belirlenir, sistem kabulü veya testlerinde güvenlik gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilir.
 • Bilgi güvenliği ihlal olayları ve zayıflıklarının raporlanması için gerekli altyapı oluşturulur. İhlal olay kayıtları tutulur, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler uygulanır ve düzenlenen farkındalık eğitimleri vasıtasıyla güvenlik olaylarından öğrenme sağlanır.
 • Kritik altyapı için süreklilik planları hazırlanır, bakımı ve tatbikatı yapılır.
 • Yasalara, iç politika ve prosedürlere, teknik güvenlik standartlarına uyum için gerekli süreçler tasarlanır, sürekli ve periyodik olarak yapılacak gözetim ve denetim faaliyetleri ile uyum güvencesi sağlanır.

Uyulması Gereken BGYS Kuralları

Madde 24 – Uyulması Gereken Kabul Edilebilir Kullanım Kuralları, çalışanlar ve 3. taraflar için Platform iş süreçlerinde ve ilgili çalışmalarında bilgi depolama, iletim ve kullanım biçimleri ile ilgili uyulması gereken kuralları belirler. Aşağıda yer alan davranışlar; aksi yönde açık ve net bir iş tanımı, talimat veya prosedür bulunmadıkça Bilgi Güvenliği Politikasının ihlali olarak değerlendirilir.

 • Platformtarafından sağlanan bilgi işlem sistemleri ve uygulamalar iş amaçlı olarak kullanılır. İş süreçlerini engellemeyecek düzeyde ve Bilgi Güvenliği Politikasını ve BGYS prosedürlerini ihlal etmeyen kişisel kullanımlar kabul edilebilir kapsamda değerlendirilir.
 • Çalışma alanlarında, “Temiz Masa ve Temiz Ekran” prensiplerine uygun olarak, Genel özellikteki bilgiler dışında bilgilerin başkalarınca görülmesine imkân verilmeyecek şekilde önlemler alınmalıdır;
 • Genel olmayan belgeler, masalarda bırakılmamalıdır.
 • Genel olmayan dosyalar üzerinde çalışılırken bilgisayar ekranları herkesin görebileceği konumda bırakılmamalıdır.
 • Genel olmayan dokümanlar diğer kişilerce görülmesini engellemek amacıyla, kullanılmadığı zamanlarda masa üstlerinden kaldırılıp gerekli korumaları alınmış çekmece ve dolaplarda saklanmalıdır.
 • Genel olmayan belgeler dışında doğrudan işle ilgili olarak kendisine ulaştırılmayan ya da teslim edilmeyen Platform belgelerini incelememeli, değiştirmemeli, saklamamalı, kopyalamamalı, silmemeli ve paylaşmamalıdır.
 • Platform tarafından açıkça belirtilen durum ve yöntemler dışında 3. taraflar ile Platform bilgilerini paylaşmamalı, satmamalı, aktarmamalı, yayınlamamalı ve internet ortamında paylaşmamalıdır.
 • Birim çalışanları çalıştıkları ortamdaki masa ve dolap çekmecelerini kilitli tutmalı ve anahtarları sorumlu kişiler haricinde kimseyle paylaşmamalıdır.
 • Bilgisayarlar, aktif kullanım dışında iken şifreli ekran koruyucular devreye alınmalıdır.
 • Mesai zamanları dışında bilgisayar sistemleri kapalı tutulmalıdır.
 • Çalışanlar, kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreleri sadece kendileri kullanmalıdır.
 • Çalışanlar, kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve parola bilgilerini yetkilendirilmemiş kişilerin ele geçirmesine imkân verecek şekilde söylememeli, yazmamalı, kaydetmemeli ve elektronik ortamda depolamamalıdır.
 • Platform ’un, bilgi ve haberleşme sistemleri ve donanımları (İnternet, e-posta, telefon, çağrı cihazları, faks, bilgisayarlar, mobil cihazlar ve cep telefonları vb.) Platform işlerinin yürütülmesi için kullanılmalıdır. Bu sistemler yasadışı, Platform ’un diğer politika, standart ve rehberlerine aykırı veya Platform ’a zarar verecek herhangi bir şekilde kullanılmamalıdır.
 • Platform ’a ait bilgi sistemleri üzerindeki kaynaklara erişecek tüm bilgisayarlar etki alanına dahil edilerek kullanılmalıdır.
 • Gerekmedikçe bilgisayar kaynaklarını paylaşıma açılmamalıdır. Kaynakların paylaşıma açılması halinde sadece ilgili kişilere yetki verilmelidir.
 • Gizli ve hassas bilgiler elektronik ortamda Platform içine ve özellikle Platform dışına gönderilmeden önce şifrelenmelidir.
 • Gizlilik dereceli bilgiler içeren belgeleri, elektronik ortamları ve bilgi işlem sistemlerini korumak için gerekli fiziksel önlemleri “Fiziksel Güvenlik Prosedürü”ne uygun şekilde yerine getirmemelidir.
 • Platform ’a aya ait bilgi işlem sistemlerini, veri tabanlarını, dosyaları, ağ topolojilerini, cihaz konfigürasyonlarını ve benzeri kaynakları, Platformtarafından açıkça yetkilendirilmedikçe 3.taraflar ile paylaşmamalıdır.
 • Platform çalışanları, çalıştıkları sürece veya Platform ’dan ayrılmaları (emeklilik, istifa, vs.) durumunda Platform bilgilerini gizlilik prensibine uygun olarak korumaktan sorumludur
 • Taşınabilir sistemlerin kullanıcıları, bu sistemlerin güvenliğini sağlamak üzere “Taşınabilir Ortam Kullanımı Prosedürü” ne uymalıdırlar.
 • Başta kullanıcı bilgisayarları ve sunucular olmak üzere mümkün olan tüm sistemler, zararlı yazılımlara karşı korunması için “Virüslü ve Zararlı Yazılımdan Korunma Prosedürü “ne uygun şekilde kullanılmalıdır.
 • Gizlilik dereceli bilgiler elektronik ortamda işlenirken, depolanırken, aktarılırken “Bilgi İşleme Prosedürü “ne uygun şekilde davranılmalıdır.
 • Gizlilik dereceli bilgilerin ve bilgi içeren ortamlarının imhasında “Teçhizatın Elden Çıkarma Prosedürü “ne uygun şekilde davranılmalıdır.
 • Herkese açık sistemler (örn. Genel internet sayfaları) hariç tüm bilişim sistemlerine erişim parola korumalı olmalıdır. Parolalar “Şifre Politikası ’na uygun şekilde tanımlanmalı ve kullanılmalıdır.
 • Gizlilik dereceli bilgilerin posta, faks, telefon, e-posta ve benzeri elektronik yöntemlerle iletiminde “Bilgi İşleme Prosedürü “ne uygun davranılmalıdır.
 • Herkese açık bilgiler dışındaki bilgileri internet üzerinde, haber gruplarında, posta listelerinde ve forumlarda paylaşmamalıdır.
 • Yeni bilgi sistemlerinin devreye alınması ve geliştirilmesi “Yeni Bilgi Sistemleri ve Yapılan Geliştirme Prosedürü “ne uygun yapılmalıdır.
 • Çalışanlara ve gerekli görülen durumlarda 3. taraflara tahsis edilen e-posta hesapları, “E-posta Prosedürü “ne uygun şekilde kullanılmalıdır.
 • Bilgi işlem sistemlerinin teknik güvenlik gereksinimlerine uygun durumda bulunup bulunmadığı, “Teknik Açıklıklarının Kontrolü Prosedürü “ne uygun şekilde kontrol edilmelidir.
 • Platform ’a ait bilgi işlem sistemlerini izinsiz olarak kullanım dışı bırakılmamalı, yeri değiştirilmemeli ve Platformdışına çıkartılmamalıdır.
 • Kullanım gerekliliği Platform tarafından yazılı olarak belirtilen güvenlik yazılımlarını (örn. Anti virüs, kişisel güvenlik duvarı, vb.) bilgi işlem sistemlerden kaldırmamalı veya devre dışı bırakmamalıdır.
 • İstemciden istemciye dosya paylaşım programlarını (P2P) Platform bilgisayarlarına yüklememeli ve kullanmamalıdır.
 • Platform ’a ait bilgisayarlara, Platform ’un yasakladığı yazılımları yüklememeli ve çalıştırmamalıdır.
 • Platform tarafından lisanslanmış yazılımları çoğaltmamalı, paylaşıma açmamalı ve Platform dışına çıkarmamalıdır.
 • Etki alanına dahil olmayan sistemler ile etki alanına dahil olan sistemler arasında bilgi aktarımı yapılmamalıdır.
 • Taraflar ile gizlilik sözleşmesi imzalanmadan ve yetkili Platform çalışanınca nezaret edilmeden Platform bilgi işlem sistemlerine ve donanımlarına bağlanmamalı ve çalışmalarına izin verilmemelidir.
 • Sunucu sistemleri üzerinde, kişisel bilgisayar uygulamalarını (örn; e-posta programları, ofis uygulamaları, yazılım geliştirme araçları, network test araçları, vb.) kurulmamalı ve kullanılmamalıdır.
 • İş süreçleri için gerekmeyen ve kullanılmasına izin verilmeyen sunucu hizmetlerini (örn; HTTP, Telnet, SSH, vb.) bilgi işlem sistemleri üzerinde çalıştırılmamalıdır.
 • Platform tarafından sağlanan ve kullanım amaç ve biçimleri yazılı olarak bildirilen Platform ağ bağlantı yöntemleri dışında bir yöntemle (örn; ADSL modem, 3G modem, GPRS, vb.) internete veya başka ağlara bağlanmak için kullanılmamalıdır.
 • Çalışanlar, Platform içi ya da Platform dışı bilgi sistemlerine yetkisi olmadığı halde zorla girmeye çalışmamalıdır.
 • Platform ’a ait bilgi işlem sistemlerine şifreleme ve parola mekanizmalarını kırmaya yönelik program ve araçlarını yüklenmemeli ve kullanılmamalıdır.
 • Platform ’a ait bilgi sistemleri üzerinde, Platform ’un bilgisi ve izni olmadan değişiklik, yükseltme, genişletme yapılmamalıdır.
 • İşle ilgili olmayan veya telif hakları ile korunan dosyaları (örn. Müzik, film, kitap dosyaları, vb.) Platform bilgisayarlarına ve bilgi sistemlerine indirilmemeli, depolanmamalı, çoğaltılmamalı ve paylaşıma açılmamalıdır.
 • Platform bilgi işlem sistemlerini iş dışında, eğlence amaçlı (oyun vb.) kullanılmamalıdır.
 • Platform e-posta hesabı ile zincirleme e-posta gönderilmemelidir.
 • Platform bilgi işlem sistemlerinde veya süreçlerinde gözlenen güvenlik zafiyetlerini, açıklarını veya oluşmuş saldırıları Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetim Prosedüründe belirtilen “bildirme” yöntemi ve muhatapları dışında ilgili olmayan kişilere iletilmemeli, açıklanmamalı, yayınlanmamalı veya bu zafiyetleri yetkisi dışındaki sistem ve bilgilere erişmek için veya kendi yetkilerini arttırmak için kullanılmamalıdır.

Yaptırım 

Madde 25 –   Platform politika ve prosedürlerine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, bu ihlalden sorumlu olan çalışan ya da 3. taraf için geçerli olan usul, esas ve sözleşmelerde geçen ilgili maddelerinde belirlenen yaptırımlar uygulanır. 

Yönetim Taahhüdü

Madde 26 – Platform hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütür. Platform Yönetimi, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu taahhüdün sonucu olarak, Platform genelinde bilgi güvenliği farkındalık programları düzenler ve alt yapı yatırımlarını sürdürür.

BGYS kurulurken üst yönetim tarafından BGYS Yönetim Temsilcisi ve BGYS Yöneticisi, atama yazısı ile atanır. BGYS Yönetim Temsilcisi ve BGYS Yöneticisi değiştiğinde, işten ayrıldığında üst yönetim tarafından doküman revize edilerek atama tekrar yapılır. BGYS Yöneticisini belirlemek ve değiştirmek üst yönetimin yetkisindedir.

Yönetim kademelerindeki yöneticiler güvenlik konusunda alt kademelerde bulunan personele sorumluluk verme ve örnek olma açısından yardımcı olurlar. Üst kademelerden başlayan ve uygulanan bir güvenlik anlayışıyla, Platform’un en alt kademe personeline kadar inilmesi zorunludur. Bu yüzden Platform yöneticilerinin gerek yazılı gerekse sözlü olarak güvenlik prosedürlerine uymaları, güvenlik konusundaki çalışmalara katılmaları konusunda güvenlik ile ilgili çalışmalarda bulunan personele destek olurlar. Platform üst yönetimi, bilgi güvenliği kapsamlı çalışmalar için gerek duyulan bütçeyi oluşturur.

Yönetim Gözden Geçirmesi

Madde 27 – Platform Yönetim Gözden geçirme toplantıları BGYS Yürütme ve Yönetim Komitesi tarafından yapılır. Bu komite BGYS Yönetim temsilcisi katılımında yılda en az bir kez veya ihtiyaç duyulduğunda Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin periyodik olarak değerlendirmesi için toplanır.  Toplantılar Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü ’ne uygun olarak yapılır.

Üçüncü Tarafların Bilgiye Erişimi

Madde 28 – Platform çalışanı olmayan 3. tarafların, bilgi sistemlerini kullanma ihtiyacı olması durumunda (ör: Platform dışı bakım onarım personeli) BGYS Yöneticisi, bu kişilerin Platform ile ilgili bilgi güvenliği politikalarından haberdar olmalarından sorumludur. Bu amaçla geçici ya da sürekli çalışma sözleşmelerinde sözleşme imzalanmadan önce kararlaştırılmış ve onaylanmış güvenlik anlaşmaları yapılmalıdır. Gerektiği takdirde üçüncü taraf personelinin politikaya uyması için süre tahsis edilmelidir.

Platform’un ilgili mevzuat gereği sistem entegrasyonu bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank A.Ş. ve Türksat (E-Devlet) ile yapılan veri paylaşımları bu maddenin kapsamına girmez.

Bilgi Güvenliği Politikasının Güncellenmesi ve Gözden Geçirilmesi

Madde 29- Platform Politika dokümanının sürekliliğinin sağlanmasından ve gözden geçirilmesinden BGYS Yöneticisi sorumludur.  Bilgi Güvenliği Politikası organizasyonel değişiklikler, iş şartları, yasal ve teknik düzenlemeler vb. nedenlerle günün koşullarına uyumluluk açısından değerlendirilir.

Bilgi Güvenliği Politikası Dokümanı, en az yılda bir kez gözden geçirilmelidir. Bunun dışında sistem yapısını veya risk değerlendirmesini etkileyecek herhangi bir değişiklikten sonra da gözden geçirilmeli ve herhangi bir değişiklik gerekiyorsa versiyon değişimi olarak kayıt altına alınmalı ve her versiyon üst yönetime onaylatılmalıdır. Her versiyon değişikliği tüm kullanıcılara e-mail, sunucu üzerinden ya da yazılı olarak yayımlanmalıdır. Gözden geçirmelerde;

 • Politikanın etkinliği, kaydedilmiş güvenlik arızalarının yapısı, sayısı ve etkisi aracılığıyla gözlemlenmelidir.
 • Politikanın güncelliği teknolojik değişimlerin etkisi vasıtasıyla gözlemlenmelidir.
 • Politika, sistem yapısını veya risk değerlendirmesini etkileyecek herhangi bir değişiklikten sonra gözden geçirilmelidir

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HUSUSLAR

Politika ’da Yer Almayan Diğer Hususlar

Madde 30- Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda Platform tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Politika Hükümlerinde Değişiklikler

Madde 31- Politika hükümlerini değiştirme yetkisi iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin tavsiyesi ile yönetim kuruluna aittir.

Ekler

Madde 32- İşbu Politikanın ekleri şu şekildedir.

 • İş Sürekliliği Planı
  • İş Sürekliliği Yönetimi Prosedürü
  • Acil Durum Eylem Planı
  • Acil Telefonlar Listesi

Yürütme

Madde 33- Bu Politika hükümleri Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş tarafından yürütülür.

Yürürlük  

Madde 34- İş bu Politika hükümleri Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Yönetim Kurulunun 24 Temmuz 2020 tarihli kararı ile kabul edilmiş olup, 6 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulunda kararı ile revize edilmiştir. İşbu Bilgi Güvenliği Politikası YK Karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.